Panel Ieuenctid

Wyt ti rhwng 16 a 25?
Diddordeb mewn cerddoriaeth?
Eisiau cyfrannu at siapio dyfodol cwmni celfyddydol?

Beth am ymuno gyda Phanel Ieuenctid newydd Canolfan Gerdd William Mathias.

Mae CGWM yn awyddus i sicrhau bod gan bobl ifanc lais yn siapio dyfodol y Ganolfan. ‘Rydym yn gwahodd pobl ifanc rhwng 16 a 25 oed sydd â diddordeb mewn helpu’i wireddu nod CGWM o ddarparu rhaglen uchelgeisiol a chynhwysol o weithgareddau cerddorol, i ymgeisio i fod yn aelod o Banel Ieuenctid newydd CGWM.

Bydd y panel yn cyfarfod oddeutu 4 gwaith y flwyddyn ar zoom gyda’r cadeirydd yn adrodd i fwrdd Cyfarwyddwyr-Ymddiriedolwyr CGWM yn eu cyfarfodydd chwarterol. Am y flwyddyn gyntaf bydd y panel yn cael ei gadeirio gan y cerddor ifanc Math Roberts. Ein gobaith yn y  dyfodol yw y bydd rhai o aelodau Panel yr Ifanc yn ystyried ymuno â Bwrdd Cyfarwyddwyr-Ymddiriedolwyr CGWM.

Yn ogystal â chyfrannu syniadau, bydd cyfle i’r aelodau gymryd cyfrifoldeb dros drefnu rhai gweithgareddau fel rhan o raglen CGWM.

Dyma gyfle gwych i bobl ifanc ddatblygu sgiliau trefnu, marchnata a rheoli cyllideb.

‘Rydym yn hyderus y bydd y Panel Ieuenctid yn gallu cyfrannu syniadau creadigol, ffresh i’n cynorthwyo i gyflawni rhai o brif nodau CGWM i’r dyfodol sy’n cynnwys :

  • Ymgysylltu gyda grwpiau sydd wedi eu tangynrychioli yn y Celfyddydau ar hyn o bryd
  • Meithrin a datblygu talentau cerddorol plant, pobl ifanc ac oedolion.
  • Cefnogi bobl ifanc sy’n dymuno mynd ymlaen i ddatblygu gyrfa ym maes cerddoriaeth.
  • Ehangu rhaglen waith CGWM yn maes Iechyd a Lles.
  • Ehangu ein darpariaeth i gynnwys bob arddull gerddorol o’r clasurol i electronig, cerddoriaeth byd i gerddoriaeth roc.

Byddwn yn trefnu gwasanaeth cyfieithu ar y pryd yn y cyfarfodydd fel bod modd i’r aelodau gyfrannu yn y Gymraeg neu’r Saesneg.

Mae CGWM yn awyddus i ddathlu amrywiaeth bobl ifanc Cymru ac yn croesawu ac annog ceisiadau gan bobl ifanc o bob  hunaniaeth rhyw,  hil, cyfeiriadedd rhywiol, statws priodasol, crefydd, cenedligrwydd, tarddiad ethnig a phobl ifanc sydd ag anableddau.

Mae croeso mawr i fyfyrwyr presennol CGWM, cyn fyfyrwyr CGWM a phobl ifanc sydd â diddordeb mewn cerddoriaeth a heb gymryd rhan yng nghweithgareddau CGWM o’r blaen wneud cais.

I ymgeisio anfonwch (dros ebost i seren@cgwm.org.uk erbyn y  1af o Hydref 2021):

  • Dogfen ysgrifenedig (dim mwy na un ochr A4) yn cyflwyno eich hun ac yn egluro pam yr hoffech fod yn aelod o’r panel a’r hyn yr ydych yn teimlo y gallech ei gynnig i’r panel.

NEU

  • Fideo (hyd at 2 funud) ohonoch yn cyflwyno eich hun ac yn egluro pam yr hoffech fod yn aelod o’r panel a’r hyn y gallech ei gynnig i’r panel.

Diogelu

Mae diogelu plant a phobl ifanc ac oedolion sy’n agored i niwed yn holl bwysig i CGWM. Mae copi o’n polisi Diogelu a nifer o bolisiau eraill ar gael ar ein gwefan : www.cgwm.org.uk/polisiau

Os ydych o dan 18oed pan yn ymgeisio gofynnir i riant / gwarchodwr gadarnhau eu bod yn rhoi caniatad i chi ymgeisio a bydd angen i chi eu copio mewn i’r ebost ymgeisio. Os yn llwyddiannus byddwn angen i riant/ gwarchodwr lenwi ffurflen ganiatad.

Mae’n bosibl y bydd rhai elfennau o waith y panel ieuenctid yn golygu bod angen i aelodau’r panel gael gwiriad DBS.

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias.

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

You have Successfully Subscribed!

Share This