Camau Cerdd

Mae Camau Cerdd yn brosiect a ddatblygwyd mewn cydweithrediad rhwng Canolfan Gerdd William Mathias a’r cerddor Marie-Claire Howorth.

Mae Camau Cerdd yn mynd y tu hwnt i ofynion y Cyfnod Sylfaen a geir mewn ysgolion a meithrinfeydd. Mewn tri dosbarth gwahanol a luniwyd â gofal sef Cropian Cerdd, Camau Cyntaf Cerdd a Chamau Nesaf Cerdd, mae prosiect Camau Cerdd yn corffori’r cysyniadau canlynol:

Mae gan addysg gerddorol y potensial i ddatblygu sgiliau rhifedd, llythrennedd a chyfathrebu, deallusrwydd emosiynol, cydsymud, y cof a sgiliau cymdeithasol ynghyd â bod yn llesol i’r ymennydd a’r corff.

Camau Cerdd Ar-Lein

Gan nad yw’n bosib i ni ddod ynghyd wyneb yn wyneb ar hyn o bryd, mae Mr Cerdd a thiwtoriaid Camau Cerdd wedi bod yn brysur yn rhoi casgliad o sesiynau byr ar fideo at ei gilydd a fydd yn cael eu rhyddhau dros yr wythnosau nesaf.

Cropian Cerdd

Amser gwerthfawr gydai gilydd i fabanod rhwng 6 mis a 15 mis au rhiant / gofalwr.
Mae’r arweinydd Camau Cerdd yn gweithio ochr yn ochr â’r rhiant / gofalwr gan ddefnyddio dull amlsynhwyraidd i archwilio cyfathrebu cerddorol, gweledol a chorfforol.
Lles y gofalwr a’r babi sy’n ganolog i’r sesiynau yma. Amser i ddod i adnabod yr aelod newydd i’r teulu ac amser i’r gofalwr addasu i’r hyn sydd o bosib yn sefyllfa gymdeithasol newydd.
Cyniga Cropian Cerdd gyfle i gyflwyno cerddoriaeth trwy ddarparu cefnogaeth a syniadau a fedrai gael eu defnyddio yn y cartref gan

Camau Cyntaf

Wrth i’ch plentyn dyfu, bydd ei (d)diddordeb yn y byd o’i gwmpas yn tyfu hefyd! Bydd eich plentyn wrth ei fodd gyda’n dosbarthiadau cerdd cyffrous i blant 15mis i 3 oed (yn cynnwys 3 oed). Mae’r dosbarthiadau yn cynnig cyfleoedd i’r rhai bach, sydd erbyn hyn yn symud mwy, i archwilio eu byd cerdd newydd. Wrth barhau i weithio gyda’r rhiant / gofalwr mae’r arweinydd yn gwnwneud yr amser rhwng y dosbarthiadau hyd yn oed yn fwy creadigol!eud defnydd o amrywiaeth o offerynnau cerddorol, sol-ffa, caneuon, a gemau rhythm. Mae’r dychymyg a’r gallu i chwarae rôl yn dechrau datblygu, ynghyd â synnwyr o hunaniaeth oddi fewn i gylch cymdeithasol y plentyn. Rydym ni’n mwynhau mynd ar y daith gyda chi a’ch plentyn wrth i chi gyrraedd cerrig milltir ddatblygiadol yn ystod yr oedran hwn.
Un o’r cyfnodau gwerthfawr i’w trysori yn ystod yr oedran hwn yw pan fydd eich plentyn yn cychwyn siarad a chanu, mae hyn yn amser gwych i gychwyn adeiladu ar sgiliau iaith a’r cof. Mae caneuon yn cynnig modd arbennig o wneud hyn. Does dim gwahaniaeth os nad ydych chi’n gyffyrddus gyda’ch gallu lleisiol eich hunan, yr hyn sy’n bwysig yw’r berthynas rhyngoch chi a’ch plentyn wrth i chi rhannu’r profiad rhyngweithiol o ganu gyda’ch gilydd.

Camau Nesaf

Dosbarthiadau llawn hwyl i blant 4-7oed.
Sylfaen cadarn ar gyfer gwersi offerynnol. Mae’r plant yn parhau i archwilio elfennau pwysig cerddoriaeth trwy gemau. Bydd ganddynt y rhyddid i ddysgu trwy chwarae rhan ac adeiladu ar eu hyder er mwyn gallu mynegi eu hunain. Bydd cyfleoedd i chwarae offerynnau megis recorder, pib, piano, allweddell yn ogystal â llu o offerynnau taro amrywiol. Mae rhai o weithgareddau allweddol y cyfnod yma yn cynnwys canu caneuon gwerin, defnyddio sol-ffa a symud mewn ymateb i fynegiant a rhythm cerddoriaeth.
Mae hyn yn ffordd ardderchog i annog a datblygu ymwybyddiaeth ddyfnach o gerddoriaeth. Yn gyffredinol rydym yn dilyn themâu megis Y Gerddorfa, Cerddoriaeth o amgylch y Byd, Y Planedau, Cerddoriaeth Ffilm, Arwain a llawer mwy drwy gydol y flwyddyn. Yn ystod y sesiynau mae’r plant yn dysgu sut i ddarllen ac ysgrifennu cerddoriaeth ynghyd â adeiladu ar eu sgiliau sain glust mewn modd creadigol, dychmygus a llawn hwyl.

Cario ‘mlaen gyda Cherddoriaeth

Mae hi hefyd wedi bod yn bosib creu grwpiau llai o blant lle canolbwyntir ar sefyll arholiadau recorder, piano a theori cerdd mwy ffurfiol.
Yn ychwanegol mae croeso iddynt rannu eu profiad gyda’r dosbarth drwy gymryd rhan yng nghyngherddau anffurfiol ‘Llwyfan Cerdd’ a gynhelir gan y Ganolfan, lle mae cyfle hefyd i weld plant hŷn yn perfformio ar amrywiaeth o offerynnau.

Dosbarthiadau Presennol

Caernarfon

Camau Cyntaf: 6mis-3oed
9.30am -10.15am boreau Sadwrn

Camau Nesaf: 4-7oed
4.15pm-5:00pm prynhawniau Iau

Dinbych

Camau Cyntaf: 6mis-3oed
1.45pm-2.30pm: Prynhawniau Llun HWB

Camau Nesaf: 4 – 7 oed
3.30pm – 4.10pm / 4.20pm – 5:00pm prynhawniau Llun Theatr Twm o’r Nant.

Llefydd yn gyfyng – rhaid archebu eich lle o flaen llaw.

Tiwtoriaid

Marie-Claire Howorth

Mae Marie-Claire Howorth yn gerddor proffesiynol creadigol sy’n ymdrechu i ysbrydoli. Mae ganddi brofiad helaeth o weithio mewn ysgolion a chydweithio ag amryw o bartneriaid ar brosiectau.
Marie-Claire sy’n sgwennu cynlluniau’r gwersi a’r caneuon ar gyfer Camau Cerdd. Mae hi’n rhannu pob agwedd o’i dulliau arloesol a defnydd o’r adnoddau gydag ymarferwyr Camau Cerdd newydd y hyfforddir ganddi hi gan sicrhau bod mwy o blant yn cael y cyfleoedd i dderbyn y profiadau cyfoethog o ddysgu a ddarperir gan Camau Cerdd.

Elin Wyn Roberts

Graddiodd Elin o Birmingham Conservatoire yn 2014 gyda anrhydedd dosbarth cyntaf mewn perfformio.Yn ystod ei chyfnod yno, bu’n aelod o gerddorfeydd ac ensemble, cymerodd ran mewn dosbarthiadau meistr, a fe chyrhaeddodd rownd derfynol y BPO Concerto Prize ac enillodd y Birmingham Conservatoire Woodwind Prize.
Yn ddiweddar, cwblhaodd radd meistr ym Mhrifysgol Bangor. Mae Elin bellach yn diwtor chwythbrennau mewn amryw o ysgolion cynradd ac uwchradd ar draws Gogledd Cymru. Ers 2015, mae Elin wedi bod yn cyd-weithio gyda Marie-Claire ac ers 2016 wedi bod yn un o diwtoriaid Camau Cerdd.

Elin Taylor

Graddiodd Elin Taylor â gradd dosbarth cyntaf o Brifysgol Caerdydd ac fe dderbyniodd ysgoloriaeth er mwyn mynd ati i astudio ymhellach ar lefel Meistr gan raddio gyda rhagoriaeth. Fel aelod o gerddorfa, mae Elin wedi perfformio yn helaeth yn Lloegr a Chymru, ac ar gyfer cynulleidfaoedd rhyngwladol yn yr Almaen, Ffainc, Gwlad Belg a China. Yn ystod ei hamser yn y Brifysgol cafodd ei apwyntio fel prif sielydd Cerddorfa symffoni Prifysgol Caerdydd yn ei blwyddyn gyntaf gan gadw’r rôl drwy gydol ei chyfnod yn astudio ei gradd isradd, ynghyd â Cherddorfa Siambr y Brifysgol, Cerddorfa Linynnol a Grŵp Cerddoriaeth Gyfoes. Ar hyn o bryd mae hi’n perfformio gyda’r Ashdown Sinfonia sydd wedi ei leoli yn Llundain, Camerata Gogledd Cymru a’r Philharmonia Gogledd Cymru. Mae hi hefyd wedi derbyn gwahoddiadau i berfformio fel unawdydd ar gyfer cerddorfeydd Llinynnol a Chyngerdd Prifysgol Caerdydd.

Mae brwdfrydedd Elin ar gyfer cerddoriaeth siambr wedi ei harwain i sefydlu’r Pedwarawd Llinynnol Claret yn 2016. Mae’r pedwarawd yn gwneud ymdrech i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o gerddorion drwy berfformio mewn ysgolion. Rhoddwyd perfformiadau hefyd yn Academi Prydain Iau Brwsel ac mewn digwyddiadau codi arian ar gyfer elusen ‘Making Music Changing Lives’ sydd wedi ei leoli yng Nghaerdydd. Hefyd fel un o’r aelodau a sefydlwyd y Camerata Gogledd Cymru, mae Elin yn gweithio i godi arian i gefnogi gwasanaethau cerddoriaeth yng Nghymru drwy berfformio. Mae’r Camerata yn rhoddi arian yn gyson tuag at Gerddorfa Ieuenctid Gogledd Cymru a Cherddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru, cerddorfeydd mae Elin wedi gweld budd o fod yn aelod ei hun yn y gorffennol. Mae profiadau cymdeithasol cadarnhaol mae Elin wedi ei gael wrth berfformio cerddoriaeth wedi ei gadael yn angerddol ynghylch datblygiad cerddorol mewn cymunedau, ac wrth gwrs cynhaliaeth cerddoriaeth i’r ifanc ar gyfer y dyfodol, gan arwain iddi ddysgu. Yn 2015, fe greodd Elin Cyfres Cyngherddau Cymunedol Caerdydd, gan ddarparu cyngherddau am ddim i drigolion ynysig yng Nghaerdydd. Yn 2018 arweiniodd Elin cyfres o weithdai cyfansoddi cerddoriaeth yn Ysgol Gynradd Llanllechid ac mae hi’n dysgu i Wasanaeth Cerdd Ysgolion Gwynedd a Môn.

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias.

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

You have Successfully Subscribed!

Share This