Hyfforddiant Offerynnol a Lleisiol

Rydym ni’n cynnig hyfforddiant un-i-un o’r safon uchaf gan dîm o diwtoriaid profiadol. Mae hyfforddiant ar amrywiaeth eang o offerynnau a’r llais ar gael, ac mae croeso i blant ac oedolion o bob oed i ddod atom ni am wersi.

Caiff gwersi eu cynnal yn ein prif ganolfan sydd wedi ei leoli o fewn Galeri Caernarfon, ynghyd â’n canghennau yn Theatr Twm o’r Nant Dinbych a Chapel Tabernacl Rhuthun.

Os yw o ddiddordeb i’r myfyriwr, bydd ein tiwtoriaid yn helpu i baratoi eu disgyblion tuag at arholiadau. Mae byrddau arholi a ddefnyddir gan ein tiwtoriaid yn cynnwys yr ABRSM, Trinity College a Rock School.

Rydym ni’n falch iawn hefyd o gyfoethogi addysg ein myfyrwyr ymhellach, drwy gynnig amryw o gyfleoedd i berfformio, grwpiau Theori Cerddoriaeth, ensembles, gweithdai a dosbarthiadau meistr.

Ein Tîm o Diwtoriaid

Mae gennym ni dîm gwych o diwtoriaid ysbrydoledig, gyda’r nifer helaeth yn rhannu eu gwaith rhwng perfformio ac addysgu.

Mae diogelwch ein myfyrwyr yn bwysig iawn i ni, ac rydym wedi cynnal archwiliad DBS ar pob un o’n tiwtoriaid un-i-un.

Pawb
Allweddellau
Chwythbrennau
Llais
Llinynnau
Pres
Taro
Theori

Mared Emlyn

Piano, Telyn
Mared Emlyn

Piano, Telyn

Cwblhaodd Mared ei doethuriaeth mewn perfformio ar y delyn a chyfansoddi yn 2014 ym Mhrifysgol Bangor gydag ysgoloriaeth wedi ei ariannu gan yr Undeb Ewropeaidd. Bu’n astudio cyfansoddi gyda Dr Pwyll ap Siôn a’r delyn gydag Elinor Bennett, yn ogystal â chael gwersi dramor yn Swistir a Chanada

Enillodd fedal y Prif Gyfansoddwr yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn 2011 am ei gwaith Perlau yn y Glaw ar gyfer y delyn sydd erbyn hyn yn cael ei berfformio yn aml mewn cystadlaethau a gŵyliau telyn. Mae wedi derbyn sawl comisiwn i gyfansoddi, gan gynnwys gweithiau ar gyfer Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru, Côr Meibion Colwyn, comisiwn ar gyfer Gŵyl Gerdd Bangor a gafodd ei berfformio gan Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, a concerto telyn ar gyfer Gŵyl Biwmares a berfformiwyd gan y Gerddorfa Siambr Gymreig a Mared ei hun fel yr unawdydd. Yn 2018, cydweithiodd â’r cerddor Gwenan Gibbard a’r bardd Mererid Hopwood ar gomisiwn gan Ŵyl Delynau Rhyngwladol Cymru fel rhan o ddathliadau penblwydd y telynor adnabyddus Osian Ellis yn 90 oed.

Mae Mared yn perfformio mewn cyngherddau fel unawdydd, mewn ensemblau ac fel aelod o gerddorfeydd.

Hawys Price

Piano
Hawys Price

Piano

Cychwynnodd Hawys ddysgu’r piano yn 5 oed ac mae wedi ei dysgu gan Mrs Val Jones GRSM ARCM ARCM (SM) o Berriw yng nghanolbarth Cymru, Mrs Margaret Newman – disgybl 6ed cenhedlaeth i Beethoven ac Iwan Llewelyn-Jones.
Mynychodd Hawys Conservatoire Cerdd Birmingham am 4 mlynedd lle enillodd Baglor mewn Cerddoriaeth gydag anrhydedd. Bu’n un o gystadleuwyr terfynol ar gyfer gwobr lieder Ysgol Gerdd Birmingham ac mae wedi perfformio mewn cyngherddau megis gweithiau cyfan Debussy a Liszt.
Mae ei repertoire wedi ei ledaenu ar hyd 400 mlynedd o gerddoriaeth i’r piano ac yn cynnwys Variations sérieuses gan Mendelssohn, sonata Schumann yn G leiaf ac Impromptu rh. 2 Kapustin. Mae Hawys ar hyn o bryd wrthi’n astudio cwrs TAR a hefyd yn parhau â’i gyrfa fel unawdydd piano drwy weithio tuag at arholiad LRSM.

Dewi Ellis Jones

Offer Taro
Dewi Ellis Jones

Offer Taro

Mae Dr Dewi Ellis Jones yn dod o Lanfairpwll, Ynys Môn ond bellach yn byw yn Y Bontnewydd. Graddiodd gyda BMus ym Mhrifysgol Cymru, Bangor yn 2001, ac yna dilyn gyda gradd MA, a diploma LRSM. Mae wedi ennill Doethuriaeth mewn Perfformio a Chyfansoddi, ar ôl astudio gyda Simone Rebello, Dr Pwyll ap Sion a’r byd enwog Y Fonesig Evelyn Glennie.
Dewi yw unawdydd offerynnau taro llawn amser cyntaf Cymru ac mae’n brysur hefyd fel unawdydd gyda sawl cerddorfa a band. Ef yw prif offerynnwr taro Ensemble Cymru, ddaeth i’r rhestr fer yng Ngwobrau Cerddoriaeth y Gymdeithas Ffilharmonig Frenhinol yn 2006.
Mae’n diwtor yng Nghanolfan Gerdd William Mathias ac yn athro Offerynnau Taro yn y Brifysgol ym Mangor. Enillodd Dlws y Prif Gyfansoddwr, sef Medal Goffa Grace Williams, yn 2001 yng Ngŵyl yr Urdd. Derbyniodd Dewi ysgoloriaeth gan S4C i’w noddi a helpu datblygu ei dalent fel perfformiwr. Mae hefyd yn aelod o Orsedd Beirdd Ynys Môn a Gorsedd Beirdd Ynys Prydain. Mae Dewi yn briod ag Einir Wyn Hughes, sy'n delynores broffesiynol. Mae ganddynt un ferch, Ela Non.

Morwen Blythin

Telyn, Theori
Morwen Blythin

Telyn, Theori

Dechreuodd Morwen astudio'r delyn pan yn 9 oed ac yn dilyn llwyddiant yn yr Ŵyl Gerdd Dant ac Eisteddfod Genedlaethol parhaodd ei hastudiaethau yn Ysgol Gerdd a Drama’r Guildhall, gan raddio yn 1988. Cafodd gyfle i berfformio mewn achlysuron ar gyfer aelodau o'r teulu Brenhinol, gan gynnwys y diweddar Frenhines Elizabeth, y Fam Frenhines: Diana, Tywysoges Cymru; Tywysog Philip, a hefyd wedi perfformio yn ninas Llundain mewn achlysuron a fynychwyd gan bum gwahanol Arglwydd Faer, y diweddar Farwnes Thatcher, John Major a boneddigion eraill.
Cafodd Morwen gyfle i deithio o amgylch y Deyrnas Unedig a pherfformio yn y West End gyda nifer o sioeau cerdd gan gynnwys The Sound of Music , Phantom of the Opera , Some Like it Hot , Sunday in the Park with George, Oklahoma!, Valentine’s Day ac wedi chwarae gyda gwahanol gerddorfeydd , cwmnïau opera a chwmnïau bale.
Fel unawdydd , mae hi wedi perfformio consierto Mozart i Ffliwt a Thelyn a consierto Handel i’r Delyn ac wedi rhoi datganiadau ac ymddangosiadau cyngerdd yng Nghymru a Lloegr. Dychwelodd Morwen i astudio ym Mhrifysgol Cymru, Caerdydd ac enillodd radd anrhydedd Dosbarth Cyntaf yn 1996 ac wedi hynny dechreuodd ei gyrfa addysgu , yn gyntaf yn Wrecsam , ac yna ymunodd ag Ysgol Howell’s yn 1998 lle bu'n dal y swydd o Bennaeth Cerdd ac yna Athrawes Hyn hyd nes y bu cau'r ysgol ym mis Awst 2013.
Ar hyn o bryd mae Morwen yn dysgu ar gyfer Canolfan Gerdd William Mathias yn Ninbych ac i nifer o ysgolion yn Wrecsam. Mae ganddi nifer cynyddol o ddisgyblion telyn a phiano preifat ac mae hi wedi dechrau fel cyfeilydd i Gôr Cytgan yn ddiweddar. Mae Morwen yn cyfeilio i Gerdd Dant yn Eisteddfodau Cylch a Sir yr Urdd ac yn perfformio ar y delyn a'r piano ar gyfer achlysuron, priodasau a chyngherddau.

Ann Atkinson

Llais
Ann Atkinson

Llais

Ar ôl ennill ei B.Add o Brifysgol Cymru dilynodd yrfa addysgu. Fodd bynnag, yn 1990, enillodd Ann ysgoloriaeth i astudio canu gyda Kenneth Bowen yn yr Academi Gerdd Frenhinol yn Llundain. Ers hynny mae hi wedi perfformio fel cantores ledled y DU a thramor , mewn amrywiaeth o leoliadau a gyda llawer o Gwmnïau Opera Prydain, gan gynnwys Scottish Opera a Opera Gŵyl Glyndebourne.
Mae gyrfa Ann wedi mynd â hi i lawer o wahanol rannau o'r byd , gan gynnwys Ewrop , yr Unol Daleithiau , Asia ac Awstralia . Yn ystod haf 2005 bu'n daith Seland Newydd ac Awstralia fel unawdydd gyda Chôr Llewod. Penllanw'r daith oedd cyngerdd gala yn y Sydney Opera House. Yn ychwanegol at ei gyrfa canu mae Ann yn Gyfarwyddwr Artistig Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru', yn arweinydd Côr Meibion Bro Glyndŵr a Threlawnyd yn ogystal â bod yn diwtor llais i Ganolfan Gerdd William Mathias.
O 2002 i 2009 roedd Ann hefyd yn Gyfarwyddwr Cerdd Côr Meibion Froncysyllte. Yn ystod y cyfnod hwn roeddynt yn enillwyr gwobrau yn Eisteddfod Ryngwladol Llangollen ac yng Ngŵyl Harmonie yn yr Almaen.
Yn 2006 bu i'r Côr sicrhau cytundeb gyda Universal a daeth CDs y 'Voices of the Valley' i fodolaeth gan werthu dros 1 miliwn o gopïau. Cafodd pob un o'r pedwar CDs eu henwebu ar gyfer 'Albwm y Flwyddyn' yng ngwobrau'r Brits Clasurol. Mae Ann yn ymfalchïo o fod yn arweinydd ac unawdydd ar y CDs . Yn 2007 buont yn perfformio yng Ngwobrau Brits Clasurol yn Neuadd Albert ac maent wedi ymddangos ar nifer o raglenni teledu ac mewn cyngherddau lu yn ystod y cyfnod prysur hwnnw.

Dinbych, Rhuthun

Helen Owen

Piano
Helen Owen

Piano

Wedi dysgu Cerddoriaeth mewn ysgolion yn y De, Canolbarth a Gogledd Cymru, mae hi erbyn hyn yn dysgu Cerddoriaeth a Chymraeg yn Ysgol Friars ym Mangor ers nifer o flynyddoedd.
Yn ei hamser hamdden mae hi’n mwynhau cyfeilio i gorau ac i unigolion, hyfforddi ar gyfer eisteddfodau yn ogystal â bod yn fam i ddau o blant!

Graham Land

Cit Drymiau
Graham Land

Cit Drymiau

Cychwynnodd Graham ddysgu’r drymiau o oedran uchel, ac yn fuan wedi iddo adael Ysgol Syr Hugh Owen yng Nghaernarfon cychwynnodd chwarae yn led-broffesiynol mewn bandiau lleol, teithio ar hyd a lled Prydain yn dysgu ei grefft. Symudodd Graham i Gaerdydd yn y wythdegau cynnar i chwarae yn broffesiynol, gan chwarae mewn nifer o gyngherddau, ar y teledu a radio ac mewn sesiynau recordio, ac mae’n parhau i wneud hyn hyd heddiw.
Yn ystod ei amser yng Nghaerdydd, bu Graham yn teithio yn ôl ag ymlaen i Lundain i weld ei diwtor a hyfforddwr drymiau Robbie France, drymiwr byd enwog o Awstralia. Dyma restr fer o artistiaid o ddisgyddiaeth Graham. The Drifters, Cerddorfa’r BBC, Bryn Terfel, Cerys Matthews, Rhys Meirion, Meic Stevens, Caryl Parry Jones, John Owen-Jones. Mae’r rhestr yn mynd ymlaen.
Mae wedi bod yn aelod o Bryn Fôn a’r Band ers canol y nawdegau gan recordio nifer o’i albymau mwyaf poblogaidd. Mae Graham yn dysgu’r drymiau o gradd 1 i gradd 8 ac mae wedi bod yn dysgu i’r Ganolfan ers 14 mlynedd.

Neil Browning

Giâr, acordion
Neil Browning

Giâr, acordion

Mae diddordebau cerddorol a gweithgareddau hyfforddi Neil Browning yn amrywiol iawn. Fel prif diwtor gitâr CGWM am dros ddeng mlynedd, mae’n dysgu mewn nifer o arddulliau o glasurol i roc, ynghyd â bod yn diwtor ar gyfer prosiect Galeri ar gyfer grwpiau gitâr drydanol, Sbarc!
Mae llawer o ofyn amdano hefyd yn y sîn cerddoriaeth draddodiadol fel hyfforddwr cwrs ac arweinydd gweithdai. Mae Neil wedi ysgrifennu cerddoriaeth ar gyfer y teledu ac wedi chwarae mewn pob math o sioeau byw, gan gynnwys cynyrchiadau theatr deithiol a gigs ledled Ewrop ac America.
Mae wedi dysgu amrywiaeth o gyrsiau cerddoriaeth a’r celfyddydau perfformio yng Ngholeg Addysg Bellach Yale yn Wrecsam, lle bu iddo hefyd ennill ei gymhwyster T.A.R. Yn fwy diweddar mae Neil wedi chwarae a recordio gyda Cajuns Denbo (acordion), band roc wedi ei sefydlu yng Nghaerdydd Bluehorses (gitâr) a Billy Thompson Gypsy Style (gitâr), ynghyd â’i band sy’n herio categorïau genre Never Mind the Bocs, a ryddhaodd eu hail albwm yn 2014.

Ann Peters Jones

Llais, Piano
Ann Peters Jones

Llais, Piano

Astudiodd Ann y llais a'r piano gyda Colin Jones a Mair Carrington Roberts yng Ngholeg Cartrefle, Wrecsam cyn graddio yn Academi Brenhinol yr Alban (RSAMD) Glasgow.
Cychwynnodd ei gyrfa fel athrawes Ysgol Gynradd ac yna bu'n Bennaeth Cerdd yn Ysgol Gyfun Llangefni am bymtheg mlynedd. Erbyn hyn mae'n diwtor gyda Gwasanaeth Cerdd Ysgolion Môn a Gwynedd a Chanolfan Gerdd William Mathias ac yn ymfalchïo yn llwyddiant nifer o'i disgyblion mewn arholiadau ABRSM ac mewn Eisteddfodau ar lefel Cenedlaethol gan gynnwys Eisteddfod Genedlaethol Bodedern 2017.
Ann sy'n gyfrifol am hyfforddi, y gosodiadau Cerdd dant a'r trefniannau lleisiol i "Edern", yr ensemble lleisiol buddugol yn Eisteddfod Genedlaethol 2016 ac Ann yw cyfeilydd swyddogol Côr Ieuenctid Môn.
Mae Ann wedi ail gydio mewn cystadlu a bu'n llwyddiannus yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2015 a 2016 ar yr Unawd Soprano.
Yn ogystal a chanu mewn cyngherddau a chymanfaoedd canu mae'n gyfeilydd achlysurol i Only Boys Aloud Caergybi ac yn gyfeilydd swyddogol mewn nifer o Eisteddfodau lleol.

Steven Evans

Piano
Steven Evans

Piano

Fe gwblhaodd Steven astudiaeth ôl-radd MMus yn ddiweddar gan gael ei wobrwyo â theilyngdod o Brifysgol Bangor, gan arbenigo mewn Cyfeiliant Piano. Fe dderbyniodd hefyd anrhydedd dosbarth cyntaf mewn Cerddoriaeth yn 2017 gan ganolbwyntio ar Berfformiad Unawdol, Astudiaethau Uwch Ensembles, Cyfansoddi a Thechneg ac Ymarfer Dysgu. Mae’n gyfeilydd i’r Brifysgol ac yn gweithio yn agos â Chanolfan Gerdd William Mathias fel tiwtor piano a chyfeilydd. Mae galw mawr amdano i weithio ar sail lawrydd i gorau, unawdwyr, ac ensembles ledled Gogledd Cymru.
Ef yw cyfeilydd Côr Eifionydd, Corws Symffoni Prifysgol Bangor, Hogia’r Ddwylan ac yn un o’r cyfeilyddion sydd newydd gael eu penodi ar gyfer Ysgol Glanaethwy. Mae Steven hefyd wedi cydweithio gydag Opera Cenedlaethol Cymru a Opra Cymru, lle cafodd profiad fel Répétiteur. Dros y blynyddoedd diwethaf, mae wedi cyfeilio i enwau mawr yn cynnwys Shân Cothi, Trystan Llŷr Griffiths, Aled Wyn Davies, Sioned Terry, Athena, Ieuan Jones, Meinir Wyn Roberts a Gwen Elin.
Fe enillodd Steven gystadleuaeth flynyddol Concerto’r Brifysgol ym Mai 2017, lle berfformiodd Concerto Piano Rh. 9 ‘Jeunhomme’ K. 271 gan Mozart gyda Cherddorfa Symffoni’r Brifysgol. Fe enillodd hefyd ‘Gwobr yr Ysgol Gerdd’ sef gwobr fawreddog a phersonol a wobrwywyd gan yr ysgol ar gyfer cyfraniad arbennig i gerddoriaeth ac i’r adran. Yn 2014, cafodd ei enwi fel ‘Myfyriwr Hŷn y Flwyddyn’ yng Ngholeg Meirion Dwyfor, Pwllheli, am ddychwelyd i addysg bellach a derbyn graddau ‘A’ mewn cerddoriaeth.

1 2 3 4

Cyfleusterau

Mae’r rhan helaethaf o’r gwersi a gynhelir yn ein Canolfan o fewn Galeri yn cael eu cynnal mewn ystafelloedd dysgu gwrthsain safon uchel. Rydym ni hefyd yn darparu gwersi yn Theatr Twm o’r Nant Dinbych a Chapel Tabernacl Rhuthun mewn ystafelloedd dysgu priodol.

Mae gennym ni bianos safonol, telynau celtaidd a phedal, cit drymiau a marimba ar gyfer y gwersi, ac mae amps ar gael ar gyfer hyfforddiant gitâr drydan. Ar gyfer unrhyw offerynnau eraill, mae gofyn i chi ddod a’ch offeryn efo chi. Cysylltwch â ni os hoffech unrhyw arweiniad pellach. Mae gennym ni hefyd gasgliad bach o offerynnau ar gael i’w llogi i’n myfyrwyr.

Gwneud Cais am Wersi

Mae croeso cynnes i bobl o bob oedran a gallu cerddorol i ddod am wersi cerdd i CGWM. Llenwch y ffurflen gais am wersi ar lein ac fe ddown i gysylltiad pan fydd slot ar gael.

Gallwch hefyd wneud cais am wersi neu tafod ymhellach drwy ffonio 01286 685 230.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Beth yw cost gwersi?

Rydym ni’n rhoi’r dewis i’n tiwtoriaid i osod ffioedd dysgu eu hunain ar gychwyn pob blwyddyn academaidd. O ganlyniad mae’r ffioedd yn amrywio rhwng diwtor i diwtor.
Er mwyn rhoi syniad bras, mae ffioedd gwersi ar gyfartaledd o gwmpas £34.60 (awr), £17.30 (hanner awr), £11.54 (20 munud).

Oes posib cael help i dalu am y gwersi?
Rydym ni’n ddiolchgar iawn i elusen Cyfeillion CGWM am ddarparu Cronfa Fwrsari er mwyn cynorthwyo disgyblion ifanc â chostau gwersi.

Ymwelwch â Thudalen y Cyfeillion am ragor o wybodaeth.

Pa mor aml mae’r gwersi yn cael eu cynnal?
Rydym ni’n dilyn patrwm tymor ysgolion, felly fel arfer nid oes gwersi yn ystod gwyliau’r ysgol.

Er mwyn sicrhau parhad i’r gwersi, mae’r rhan helaeth o’n disgyblion yn dod am wersi yn wythnosol, mae gwersi pob yn ail wythnos hefyd yn opsiwn. Mae ambell i ddisgybl yn dod yn achlysurol yn unig – cysylltwch â ni i weld beth yw’r opsiynau.

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias.

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

You have Successfully Subscribed!

Share This