Polisiau

Amddiffyn Planc ac Oedolion sy’n Agored i Niwed[1]
Mae Canolfan Gerdd William Mathias (CGWM) yn ymrwymedig i amddiffyn plant a phobl ifanc o dan 18 oed ac oedolion sy’n agored i niwed, rhag niwed. Mae staff a gwirfoddolwyr yn y sefydliad hwn yn derbyn ac yn cydnabod ein cyfrifoldebau i ddatblygu ymwybyddiaeth o’r materion sy’n gallu peri niwed i blant, pobl ifanc ac oedolion sy’n agored i niwed. Rhaid iddynt fod yn llwyr ymwybodol o, a gweithredu o fewn termau’r polisi hwn.
Bydd CGWM yn ymdrechu i amddiffyn plant ac oedolion sy’n agored i niwed trwy:
• Fabwysiadu canllawiau amddiffyn plant trwy gyfrwng gweithdrefnau a chod ymddygiad ar gyfer staff a gwirfoddolwyr.
• Rhannu gwybodaeth am amddiffyn plant ac arfer da gyda phlant, rhieni a gofalwyr, staff a gwirfoddolwyr.
• Rhannu gwybodaeth am bryderon gydag asiantaethau sydd angen gwybod, a chynnwys rhieni a phlant fel y bo’n briodol.
• Dilyn y trefniadau ar gyfer recriwtio a dethol staff a gwirfoddolwyr yn ofalus gan ystyried unrhyw newidiadau i ofynion y gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).
• Darparu rheolaeth effeithiol ar gyfer staff a gwirfoddolwyr trwy oruchwyliaeth, cefnogaeth a hyfforddiant.
• Apwyntio aelod o staff ac aelod o’r Bwrdd Cyfarwyddwyr i fod yn gyfrifol am ddelio gyda materion amddiffyn plant.
Mae CGWM hefyd yn ymrwymedig i adolygu’r polisi a’i harferion da yn rheolaidd ac o leiaf yn flynyddol.
Recriwtio
Mae pob aelod o staff CGWM ynghyd â phob tiwtor a gwirfoddolwr sydd yn cynnig hyfforddiant neu oruchwyliaeth rheolaidd yn CGWM yn gorfod cael y gwiriad DBS lefel angenrheidiol sydd wedi ei gyflawni trwy CGWM neu wedi ei wirio trwy ddefnyddio y system diweddaru ar-lein os yn berthnasol (DBS).
Bydd CGWM yn gallu cynnal gwiriad rhad ac am ddim ar-lein ar dystysgrif a gyflwynwyd gan berson sydd wedi cofrestru ar gyfer y gwasanaeth diweddaru ar-lein cyn belled a bod:
• Yr ymgeisydd wedi rhoi caniatâd i hyn
• Y swydd yn CGWM yn gymwys am yr un lefel o wiriad â’r dystysgrif wreiddiol
Os yw’r dystysgrif wreiddiol o lefel is na’r un sy’n angenrheidiol i’r swydd yn CGWM bydd angen gwneud cais newydd. Dylid diweddaru DBS neu eu gwirio trwy’r system ar-lein bob 3 mlynedd.
Mae pob person newydd a recriwtir angen cael cyfweliad / cyfarfod efo’r Cyfarwyddwr neu aelod(au) o’r bwrdd rheoli fel bo’n briodol.
Mae angen cael geirda gan berson sydd â phrofiad o’u gwaith gyda phlant.
Bydd yr aelodau o staff ac aelod o’r bwrdd cyfarwyddwyr sydd yn gyfrifol am amddiffyn plant yn cadw golwg ar y datblygiadau gyda’r gwasanaeth Datgelu a Gwahardd gan sicrhau bod staff, tiwtoriaid a gwirfoddolwyr yn cydymffurfio gydag unrhyw ofynion newydd.
Pan fydd artist yn rhoi gweithdy / dosbarth / perfformiad ‘one-off’ dylid sicrhau nad yw’r artist hwnnw ar ben ei hunan gyda phlant / oedolion sy’n agored i niwed dan unrhyw amgylchiad. Mae’n rhaid i oedolyn sydd â gwiriad DBS boddhaol drwy CGWM fod yn bresennol gan ymddwyn fel ‘chaperone’ i’r plant / oedolion sy’n agored i niwed.
Asesiad Risg
Mae’n ofynnol i staff CGWM gyflawni asesiadau risg ar bob gweithgaredd i sicrhau diogelwch y cyfranogwyr a sicrhau bod y gweithgaredd yn hygyrch i bob plentyn ac oedolyn sy’n agored i niwed sy’n dymuno cymryd rhan yn y gweithgaredd. Os yw’n trefnu gweithgaredd grŵp, cyfrifoldeb yr aelod o staff sy’n trefnu’r gweithgaredd yw sicrhau bod nifer ddigonol o staff i blant bob amser.
Ar hyn o bryd canllawiau’r HSE yw:
Plant 5 – 8 oed 1:6
Plant dros 8 oed 1:15
Pan mae gweithgaredd grŵp yn digwydd gan gadw o fewn y canllawiau uchod, dylai ail oedolyn fod yn bresennol yn yr adeilad (e.e. yn Swyddfa CGWM).
Yng nghyd-destun gweithgareddau i oedolion sy’n agored i niwed megis Doniau Cudd, bydd CGWM yn cymryd arweiniad gan yr adran Gwasanaethau Cymdeithasol lleol sy’n enwebu cleientiaid i ddod i’r dosbarthiadau, ynglŷn â’r lefel staffio angenrheidiol.
Ni roddir caniatâd i unrhyw blentyn neu berson ifanc o dan 18 oed i adael lleoliad y gweithgaredd yn ystod oriau’r gweithgaredd oni bai eu bod yng ngofal rhiant neu gynrychiolydd awdurdodedig o CGWM.
Tynnu Lluniau
Mae’n rhaid i CGWM gael caniatâd rhieni / gofalwyr cyn tynnu lluniau neu ffilmio plant neu oedolion sy’n agored i niwed yng ngweithgareddau CGWM a dylai’r ffurflen ganiatâd nodi sut ac i ba bwrpas y bydd y lluniau yn cael eu defnyddio.
Iechyd a Diogelwch
Disgwylir i’r staff sicrhau bod pob gweithgaredd yn cydymffurfio â chanllawiau Iechyd a Diogelwch CGWM.
Gwybodaeth ynglŷn â phlant ac oedolion sy’n agored i niwed
Er mwyn sicrhau’r gofal gorau o blant ac oedolion tra yng ngofal CGWM, gofynnir i rieni / gofalwyr ddarparu’r wybodaeth ganlynol ar gyfer pob plentyn / oedolyn:
• Enw, Cyfeiriad, Dyddiad Geni,
• Gwybodaeth ynglŷn ag unrhyw salwch, alergedd, anabledd corfforol,
• Enw rhiant / gofalwr ynghyd â rhifau ffôn cyswllt mewn argyfwng.
Canllawiau ar gyfer unigolion sy’n gweithio efo plant ac oedolion sy’n agored i niwed yng ngweithgareddau CGWM
Mae CGWM wedi datblygu Cod ymddygiad sy’n cynghori tiwtoriaid a rhai sy’n gweithio gyda phlant ac oedolion sy’n agored i niwed yn CGWM ar ymddygiad priodol pan yn gweithio gyda phlant ac oedolion sy’n agored i niwed. Mae angen i bob tiwtor rheolaidd a staff dderbyn copi o’r Cod hwn ynghyd â chopi o’r polisi hwn gan arwyddo datganiad yn cadarnhau eu bod wedi deall ac yn fodlon cydymffurfio â hwy neu yn awyddus i gyfarfod efo un o bersonau dynodedig CGWM er mwyn cael eglurhad a chyfarwyddyd pellach.
Hyfforddiant
Mae disgwyl i aelodau’r bwrdd a’r staff fod yn llwyr ymwybodol o’r polisi hwn gan fynychu cyrsiau addas o bryd i’w gilydd.
Bydd CGWM yn darparu cyfleoedd i gerddorion hunangyflogedig sy’n gysylltiedig â’r Ganolfan i fynychu cyrsiau hyfforddiant ar faterion gwarchod plant yn ogystal â sicrhau bod y personau amddiffyn plant dynodedig yn derbyn hyfforddiant rheolaidd i ymgyfarwyddo efo’r ddeddfwriaeth ddiweddaraf.
Mae’r aelodau canlynol o staff wedi cwblhau cwrs Diogelu Plant / Amddiffyn Plant lefel 1 ym mis Mawrth 2014:
Meinir Llwyd Roberts
Nia Wyn Hughes
Charlotte Green
Marie-Claire Howorth (arweinydd cynllun Camau Cerdd)
Personau Amddiffyn Plant dynodedig :
Staff : Meinir Llwyd Roberts (Cyfarwyddwr)
Bwrdd : Marian Wyn Jones (Cadeirydd pwyllgor Adnoddau Dynol)
Rhoi gwybod am gam-drin / amheuaeth o gam-drin
Os yw person sy’n gweithio gyda CGWM yn amau bod plentyn neu oedolyn sy’n agored i niwed yn cael ei gam-drin, mae angen iddynt drafod y mater gyda’r aelod o staff dynodedig a enwir uchod a fydd yn trafod y mater ymhellach efo’r aelod dynodedig o’r bwrdd, yn ysgrifennu adroddiad ac yn penderfynu os oes angen i’r wybodaeth gael ei basio ‘mlaen i’r asiantaeth gwarchod plant / oedolion sy’n agored i niwed statudol.
Bydd CGWM yn darparu ffurflen adrodd i unigolion gofnodi unrhyw ddigwyddiadau neu bryderon ac mae copïau o ffurflenni adrodd Bwrdd Diogelu Rhanbarthol Gogledd Cymru ar gael yn Swyddfa CGWM i’w cwblhau gan y personau dynodedig os penderfynir bod angen cyfeirio’r achos.
Os yw plentyn yn datgelu i diwtor / aelod o staff / gwirfoddolwr o CGWM ei fod yn cael ei gam-drin, dylai’r person hwnnw gysylltu gyda’r aelod o staff dynodedig cyn gynted â phosibl ac ysgrifennu cofnod gan ddefnyddio geiriau’r plentyn. Dylid llofnodi a dyddio’r adroddiad a phasio’r wybodaeth ymlaen i’r asiantaeth gwarchod plant perthnasol a fydd yn gyfrifol am benderfynu os oes angen cymryd camau pellach.
Os yw aelod o staff / gwirfoddolwr yn bryderus am ymddygiad cydweithiwr tuag at blant neu oedolion sy’n agored i niwed yn CGWM dylent drafod y mater yn gyfrinachol gyda’r aelod o staff dynodedig fydd yn trafod y mater ymhellach gyda’r aelod dynodedig o’r bwrdd a phenderfynu pa gamau i’w cymryd nesaf.
Pan mae aelod o staff neu wirfoddolwr mewn gweithgaredd ‘wedi ei reoleiddio’ mae cyfrifoldeb i gyfeirio i’r DBS unrhyw berson sy’n cam-drin neu mewn peryg o gam-drin person yn eu gofal pan maent yn cael eu tynnu allan o weithgaredd ‘wedi ei reoleiddio’ (ymddiswyddo, diarddel neu ymddeol) mewn cysylltiad â sefyllfa o gam-drin. O ganlyniad i’r cyfeiriad yma byddai’r unigolyn yn cael ei ystyried ar gyfer gwahardd gan y DBS.
Bydd CGWM yn hysbysu’r Comisiwn Elusennol cyn gynted ag y bo modd os cyfyd unrhyw ddigwyddiad, honiad, cyhuddiad neu gwŷn yn gysylltiedig ag amddiffyn plant ac oedolion bregus yn unol â chanllawiau y Comisiwn Elusennol.
Mae posteri NSPCC yn nodi rhif y llinell gymorth yn cael eu harddangos yn ardaloedd dysgu CGWM.
[1] Yn ôl Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant Cymru (2014) diffiniad y term ‘Oedolyn sy’n wynebu risg’ (Defnyddir y term ‘Oedolyn sy’n agored i niwed’ at yr yn diben ym mholisi CGWM) yw:
Person sy’n 18 oed neu drosodd, ac sydd: yn wynebu risg o gael, ei gam-drin neu ei esgeuluso, ac sydd angen gofal a chymorth (Os yw’r awdurdod leol yn ateb unrhyw rai o’r anghenion hyn neu beidio).
Diweddarwyd y ddogfen hon gan ddefnyddio ‘Polisi Amddiffyn Plant’ Cyngor Celfyddydau Cymru a dogfen ‘Prawf Cyntaf’ yr NSPCC.
Derbyniwyd cyngor gan Swyddog Diogelu WCVA pan yn adolygu’r polisi yn 2016.
Cafodd y polisi hwn ei adolygu a’i ddiweddaru a’i ail fabwysiadu gan Fwrdd CGWM ar y 14.10.13. Adolygwyd a diweddarwyd gan yr is-banel Adnoddau Dynol a’i gymeradwyo gan fwrdd llawn CGWM ar y 18.5.15, 25.7.16 a 16.5.18
Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth
Mae CANOLFAN GERDD WILLIAM MATHIAS (CGWM):
• Yn ymrwymedig i hyrwyddo cyfleoedd cyfartal i bawb heb wahaniaethu ar sail oedran, anabledd, tarddiad ethnig, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, statws priodasol / partneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, crefydd neu gred.
• Yn ymrwymedig i adlewyrchu amrywiaeth Cymru ac i sicrhau fod ei gwasanaethau yn hygyrch i bawb. Mae hyn yn berthnasol i’r gwasanaethau a gynigir, y cyfranogwyr a’r staff.
• Yn bwriadu creu a chynnal awyrgylch waith gynhwysol sy’n darparu cyfleoedd cyfartal i bawb.
Beth yw cydraddoldeb ac amrywiaeth?
Mae cydraddoldeb yn golygu cydymffurfio â’n hymrwymiadau cyfreithiol i ddarparu mynediad cyfartal i bawb i gyfleoedd a gwasanaethau. Mae hefyd yn ymwrthod ag arferion anffafriol neu rwystrau sy’n gallu effeithio ar rai grwpiau arbennig.
Mae amrywiaeth yn seiliedig ar yr egwyddor fod pawb yn wahanol mewn rhyw ffordd a bod mabwysiadu agwedd gynhwysol yn dod a manteision a buddiannau. Mae’n ymwneud ag adnabod, parchu a gwerthfawrogi bod pawb yn wahanol.
Cyfrifoldeb am Gydraddoldeb yn CGWM
Mae gan bawb ddyletswydd i weithredu o fewn datganiad Cyfle Cyfartal CGWM. Dylai pob un sicrhau nad yw’n ymddwyn mewn modd sy’n peri tramgwydd i eraill. ’Rydym yn annog Staff/Tiwtoriaid neu gyfranogwyr sy’n poeni am fater yn ymwneud ag amrywiaeth a chydraddoldeb i godi’r mater ar lafar neu’n ysgrifenedig gyda’r Cyfarwyddwr neu Gadeirydd y Pwyllgor Adnoddau Dynol.
Darparu Gwasanaeth
Bydd CGWM yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod gwersi /digwyddiadau a gweithdai yn hygyrch i bobl sydd ag anabledd. Mae ei chanolfannau yn Galeri a Theatr Twm o’r Nant mewn safle delfrydol i ddarparu mynediad i bawb.
Mae CGWM yn sicrhau bod lleoliadau eraill a ddefnyddir yn hygyrch.
Monitro
Bydd CGWM yn monitro data sy’n ymwneud â’r broses recriwtio. Mae CGWM yn arbennig o ymwybodol o’r angen i ddarparu gwasanaeth cynhwysfawr i bob rhan o gymdeithas ac i’r diben hwn, bydd CGWM yn casglu gwybodaeth am yr adnoddau a’r cyfleusterau ar gael ymhob un o’r canolfannau a ddefnyddir gan CGWM.
Mynegi Pryderon
Mae gofyn i staff a thiwtoriaid gydymffurfio gydag egwyddorion y polisi hwn ac i weithredu yn unol â’i amcanion er mwyn dileu rhwystrau i gydraddoldeb. Lle bo staff/tiwtoriaid neu gyfranogwyr yn gwneud cwyn o wahaniaethu yna caiff y gwyn ei hystyried gan is-banel Adnoddau Dynol CGWM a fydd yn adrodd i’r bwrdd llawn fel bo’n briodol.
Mae gan bawb yr hawl i weithio mewn awyrgylch sy’n rhydd o aflonyddwch. Mae CGWM yn gwrthwynebu unrhyw ffurf ar aflonyddwch ac yn ymrwymedig i ddarparu gweithle sy’n parchu urddas yr unigolyn.
Mae’r polisi hwn wedi ei adolygu i gyd-fynd gyda Deddf Cydraddoldeb 2010 a Deddf Anffafriaeth Anabledd 2005.
Adolygiad diwethaf gan yr is-banel Adnoddau dynol Mai 2015. Cymeradwywyd gan y bwrdd llawn: 18.05.15
Yn ychwanegol, mae gan CGWM Gynllun Strategol Cydraddoldeb a adolygir yn flynyddol gan osod targedau penodol ar gyfer bob blwyddyn (adolygwyd ddiwethaf Ebrill 2018).
Polisi Iaith Gymraeg
(Paratowyd dan ddeddf yr Iaith Gymraeg, 1993 ac adolygwyd yn sgil Deddf Iaith 2012)
Mae’r polisi hwn yn datgan fod Canolfan Gerdd William Mathias yn mabwysiadu’r egwyddor o drin yr Iaith Gymraeg a’r Saesneg ar y sail eu bod yn gyfartal. Mae Cymru’n wlad ddwyieithog, ac fel sefydliad, ’rydym yn cydnabod y manteision o ddarparu gwasanaethau o ansawdd uchel yn yr Iaith Gymraeg. Yn ôl cyfrifiad 2011, mae 65% o boblogaeth Gwynedd yn siaradwyr Cymraeg. Mae’n bwysig fod y siaradwyr Cymraeg hyn, ynghyd â phlant ag oedolion sydd yn dysgu’r iaith yn cael cynnig darpariaeth yn yr iaith Gymraeg yn CGWM.
Mae Canolfan Gerdd William Mathias yn cydnabod yr egwyddor o gydraddoldeb rhwng yr Iaith Gymraeg a’r Saesneg. Mae ystyriaeth o’r ddwy iaith wedi bod yn rhan annatod o weinyddiaeth CGWM o’r dechrau.
Mae CGWM yn gweithredu fel sefydliad dwyieithog ac yn ymrwymedig i gyfathrebu gyda’r cyhoedd yng Nghymru yn y ddwy iaith. Mae’r polisi hwn yn ymgorffori llawer o arferion gwaith presennol CGWM.
Y Cyfarwyddwr a’r Bwrdd Cyfarwyddwyr sy’n gyfrifol am sicrhau fod y polisi yn cael ei weinyddu’n llwyddiannus yn CGWM ac i’w gyfathrebu i’w holl staff a thiwtoriaid.
CRYNODEB O’R MESURAU
• Bydd y staff, y tiwtoriaid a holl aelodau’r Bwrdd a fu’n ymwneud â llunio’r polisi perthnasol yn ymwybodol o bolisïau iaith CGWM a’i gyfrifoldeb o dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993 a 2012.
• Bydd CGWM yn ceisio sicrhau ei fod yn delio gyda’r cyhoedd yn gydradd yn y Gymraeg a’r Saesneg.
• Bydd CGWM yn sicrhau fod staff sy’n darparu gwasanaethau cyhoeddus yn cael eu hyfforddi i ddarparu gwasanaethau safonol yn y Gymraeg a’r Saesneg.
• Gall disgyblion gael gwersi yn y naill iaith neu’r llall fel arfer gan fod y mwyafrif helaeth o diwtoriaid CGWM yn ddwyieithog, neu os nad yn siarad Cymraeg, yn dysgu’r iaith ac yn gallu deall yr iaith.
• Mae gwefan CGWM yn ddwyieithog
• Bydd pob llythyr ac ebost a dderbynnir gan CGWM yn derbyn ateb yn yr un iaith â’r ohebiaeth wreiddiol.
• Pan mae CGWM yn dechrau gohebiaeth, defnyddir dewis iaith y derbynnydd os yw’n wybyddus, ac os nad yw, caiff yr ohebiaeth ei hanfon yn ddwyieithog.
• Bydd y sawl sy’n ffonio derbynfa CGWM yn cael eu cyfarch yn iaith y sawl sy’n galw.
• Bydd pobl sy’n mynychu cyngherddau a chyfarfodydd cyhoeddus CGWM yn gallu cyfrannu yn y Gymraeg neu’r Saesneg.
• Mae disgwyl i staff ar dderbynfa CGWM groesawu’r cyhoedd yn y ddwy iaith a gallu delio gyda nhw yn yr iaith o’u dewis neu eu cyfeirio at aelod o staff sy’n gallu gwneud hynny.
• Mae CGWM yn mabwysiadu hunaniaeth a delwedd gyhoeddus ddwyieithog.
• Mae CGWM yn ymrwymedig i ddarparu deunydd printiedig yn y Gymraeg a’r Saesneg.
• Darperir cofnodion cyfarfodydd y Bwrdd yn ddwyieithog.
• Bydd deunydd marchnata, hysbysebu a hyrwyddo digwyddiadau a gweithgareddau, yn cynnwys pamffledi CGWM, yn cael eu darparu’n ddwyieithog.
• Mae CGWM yn ymrwymo i gefnogi staff a thiwtoriaid sydd eisiau dysgu Cymraeg neu wella eu defnydd o’r Gymraeg.
Mabwysiadwyd y polisi gwreiddiol yn ffurfiol gan CGWM ar Ragfyr 4ydd, 2009.
Adolygwyd a’u gymeradwyo gan y bwrdd llawn 18.5.18 a 24.10.17
Yn ychwanegol i’r polisi, mae gan CGWM gynllun iaith a adolygir yn flynyddol gan osod targedau penodol ar gyfer bob blwyddyn (Adolygwyd ddiwethaf Gorffennaf 2018).
trefn cwynion

Nôd CGWM yw darparu gwasanaeth o’r safon uchaf i bawb.
Mae CGWM yn croesawu barn, cyfranogwyr, rheini/gwarchodwyr, tiwtoriaid a’r cyhoedd ynglŷn â’r gwasanaeth a ddarperir, fel y gellir ei wella os oes angen.
Bydd CGWM yn ymdrechu i ddatrys unrhyw gŵyn yn anffurfiol ac mewn ysbryd cydweithredol. Os ydych chi’n dymuno cyflwyno cwyn ysgrifenedig, dylid nodi yn glir ‘eich bod yn dymuno gwneud cwyn o dan y drefn cwynion’.
Os yw eich cwyn yn ymwneud â materion sy’n gysylltiedig â gwarchod plant ac oedolion sy’n agored i niwed, bydd CGWM yn gweithredu trwy ddilyn y broses a nodir ym Mholisi Amddiffyn Plant ac Oedolion sy’n agored i niwed CGWM (gweler uchod).
Os yw’r gŵyn yn ymwneud â mater sy’n gysylltiedig â chydraddoldeb ac amrywiaeth bydd CGWM yn gweithredu trwy ddilyn y broses a nodir ym Mholisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth CGWM. (gweler uchod).
Os yw cyfranogwr, rhiant/gofalwr(wyr),tiwtor, aelod o’r cyhoedd yn anfodlon gydag unrhyw agwedd ar ddarpariaeth CGWM, bydd angen dilyn y drefn ganlynol:
Os oes gennych gŵyn, mynegwch hi yn y lle cyntaf wrth yr aelod o staff sydd ar ddyletswydd yn Swyddfa CGWM / lleoliad y gweithgaredd.
Os yw’r gŵyn yn gysyllteidg â thiwtor neu arweinydd gweithgaredd neu aelod o staff gweinyddol CGWM dylid cysylltu â Gweinyddydd llawn amser CGWM (Nia Wyn Hughes) neu Gyfarwyddwr CGWM (Meinir Llwyd Roberts) fel bo’n addas, drwy ffonio’r Swyddfa 01286 685230 neu ebostio nia@cgwm.org.uk / meinir@cgwm.org.uk
Os na lwyddir i ddatrys y gŵyn yn anffurfiol, neu os ydych yn dymuno cyflwyno eich cwyn yn ysgrifenedig, cysylltwch â Chyfarwyddwr CGWM (Meinir Llwyd Roberts) 01286 685230 / meinir@cgwm.org.uk gan nodi yn glir ‘eich bod yn dymuno gwneud cwyn o dan y drefn cwynion’.
Os yw eich cwyn yn ymwneud â Chyfarwyddwr CGWM yna dylid ei chyfeirio at Gadeirydd Bwrdd Cyfarwyddwyr-Ymddiriedolwyr CGWM, Wyn Thomas w.thomas@bangor.ac.uk
Bydd CGWM yn cydnabod derbyn cwynion ysgrifenedig o fewn 5 niwrnod gwaith ac yn ymchwilio i’r mater yn fewnol.
Cyflwynir canlyniad ysgrifenedig yr ymchwiliad yn ôl i’r sawl sydd wedi cwyno o fewn 28 diwrnod gwaith. Mae’n bosibl, yn ddibynnol ar ddifrifoldeb cynnwys y gŵyn, gall y mater gael ei gyfeirio at aelodau o Fwrdd Cyfarwyddwyr-Ymddiriedolwyr CGWM.
Os nad ydych yn teimlo bod y gŵyn wedi cael ei datrys yn foddhaol gellir cyflwyno apêl i Gadeirydd Bwrdd Cyfarwyddwyr-Ymddiriedolwyr CGWM, Wyn Thomas w.thomas@bangor.ac.uk

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias.

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest