Polisïau a Thelerau

Polisi Preifatrwydd

Mae Canolfan Gerdd William Mathias (CGWM) wedi ymrwymo i warchod eich preifatrwydd gan sicrhau bod y wybodaeth bersonol rydych chi’n ei ddarparu i ni yn cael ei gadw’n ddiogel, gan gydymffurfio â Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) a Deddf Diogelu Data 2018.

Wrth i chi ddefnyddio ein gwasanaethau neu wrth i chi ymweld â’n gwefannau byddwn ni’n cyfeirio chi i ddarllen ein Polisi Preifatrwydd. Os ydych chi’n anghytuno â’r arferion a ddisgrifir yn ein Polisi Preifatrwydd rhaid i chi beidio â defnyddio ein gwasanaethau a’n gwefannau.

Cymerwn pob gofal posib i sicrhau bod y data personol rydych chi’n ei ddarparu i ni yn cael ei brosesu a’i storio (lle’n briodol) mor ddiogel a phosib, boed hynny mewn fformat ddigidol neu gopi caled.

Rydym ni’n defnyddio gwasanaethau gan gwmnïau allanol er mwyn storio, prosesu a dadansoddi data (e.e. gwasanaeth marchnata ebost, gweinydd gwe, storfa cwmwl, cwmni prosesu taliadau cerdyn). Rydym ni’n cymryd gofal er mwyn sicrhau bod y cwmnïau allanol a ddefnyddiwn â safonau uchel o ran gwarchod data a’u bod yn cydymffurfio â GDPR.

Pa fath o wybodaeth rydym ni’n ei gasglu?
Er mwyn ein galluogi ni i ddarparu gwasanaeth i chi ac ymateb i’ch ymholiadau byddwn yn casglu data personol gennych chi. Gall y data personol yma gynnwys gwybodaeth megis eich enw, ebost, rhif ffôn, dyddiad geni, cenedligrwydd, cyfeiriad, unrhyw wybodaeth feddygol rydych chi’n dewis rhannu efo ni, a data mewn perthnasedd i unrhyw daliadau sy’n cael eu gwneud i ni.

Sail Cyfreithiol dros Brosesu Data
Rydym ni’n prosesu data gan amlaf ar sail contract wrth i chi defnyddio ein gwasanaethau. Rydym hefyd yn prosesu data ar sail diddordeb cyfreithlon (legitimate interest).  

Monitro Cydraddoldeb
Fel rhan o bob proses recriwtio, mae CGWM yn casglu ac yn prosesu gwybodaeth neu ddata personol, sy’n ymwneud ag ymgeiswyr am swyddi. Byddwn yn defnyddio’r data ar gyfer hyrwyddo cydraddoldeb ac anelu at wella cyfle cyfartal mewn cyflogaeth yn unig.  Bydd yr holl ddata monitro cydraddoldeb yn ddienw ac yn cael eu tynnu o ffurflenni cais cyn llunio rhestr fer a chyfweld.

Tynnu Lluniau a Ffilmio:
Rydym ni’n gofyn am ganiatâd gan riant / gwarchodwr cyn i ni dynnu llun neu ffilmio plentyn yn cymryd rhan neu’n mynychu ein gweithgareddau ac yn esbonio sut y byddwn yn defnyddio’r llun neu ffilm.

Cwcis a Chasglu Ystadegau am Ddefnydd ein Gwefannau:
Mae’r rhan fwyaf o’r cwcis a ddefnyddiwn yn angenrheidiol er mwyn i’n gwefannau ni weithio’n gywir.

Rydym ni hefyd yn defnyddio gwasanaeth Google Analytics er mwyn darparu ystadegau i ni am y ffordd mae ein gwefannau yn cael eu defnyddio gan ymwelwyr. Caiff hyn ei gyflawni drwy osod cwcis. Noder ein bod ni’n gofyn am eich caniatâd i osod cwcis wrth i chi ymweld â’n gwefannau ni am y tro cyntaf, ac heb eich caniatâd, ni fydd cwcis Google Analytics yn cael eu gosod.

Ein Rhestr Ebostio:
Rydym ni’n defnyddio gwasanaeth MailChimp er mwyn gweinyddu ein rhestr ebostio gan yrru ebyst i’n tanysgrifwyr am newyddion a digwyddiadau CGWM. Ni fyddwn ni’n gyrru ebyst o’r math yma i chi oni bai eich bod chi wedi optio mewn i’w derbyn. Mae modd i chi ddad-danysgrifio ar unrhyw amser drwy glicio’r ddolen i wneud hynny sy’n ymddangos ar  waelod pob ebost anfonwyd drwy MailChimp neu drwy gysylltu â ni.

Hawliau allweddol yn ôl GDPR

Mae GDPR yn rhoi yr hawl i chi ofyn am weld y wybodaeth bersonol ‘rydym yn ei ddal arnoch chi. Mae modd i chi gyflwyno Cais Testun am weld Data i ni trwy ddefnyddio’r manylion cyswllt isod. Byddwn yn cydymffurfio â’r ceisiadau hyn o fewn mis (oni bai bod amgylchiadau yn ein rhwystro ni rhag gwneud e.e. bod yna reswm cyfreithiol am beidio gwneud).

Diweddaru a Dileu eich Data Personol:

Dylech ofyn i ni gywiro neu ddiweddaru unrhyw wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch chi e.e. os ydych chi’n newid eich enw neu’ch cyfeiriad neu rif ffôn.

Gallwch ofyn i ni ddileu unrhyw wybodaeth rydym yn ei ddal amdanoch chi ar unrhyw adeg. Byddwn yn gwneud hyn yn unol â chyfreithiau cymwys Cymru a Lloegr a deddfau a rheoliadau’r UE, GDPR.

Noder fod gennym rwymedigaethau cyfreithiol i gadw rhai mathau o wybodaeth am gwsmeriaid am gyfnodau penodol e.e. at ddibenion cyfrifo.

Byddwn ddim ond yn cadw gwybodaeth am y cyfnod sydd ei angen o ran y gwasanaethau yr ydych wedi holi amdanynt, neu yr ydym wedi cytuno i’w darparu, neu i fodloni gofynion cyfreithiol.

Darganfod mwy am eich hawliau o dan ddeddf GDPR a’ch hawl i gyflwyno cwyn

Mae modd darganfod mwy am eich hawliau yn ôl GDPR drwy ymweld â gwefan y Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) (DU).

Manylion Cyswllt

Meinir Llwyd Roberts (Cyfarwyddwraig, Canolfan Gerdd William Mathias)
CGWM, Galeri, Doc Victoria, Caernarfon, LL55 1SQ
meinir@cgwm.org.uk

Dyddiad adolygiad a diweddariad diwethaf gan Fwrdd CGWM : 02/07/21

Amddiffyn Plant ac Oedolion sy’n Agored i Niwed

Mae Canolfan Gerdd William Mathias (CGWM) yn ymrwymedig i amddiffyn plant a phobl ifanc o dan 18 oed ac oedolion sy’n agored i niwed, rhag niwed. Mae staff a gwirfoddolwyr yn y sefydliad hwn yn derbyn ac yn cydnabod ein cyfrifoldebau i ddatblygu ymwybyddiaeth o’r materion sy’n gallu peri niwed i blant, pobl ifanc ac oedolion sy’n agored i niwed. Rhaid iddynt fod yn llwyr ymwybodol o, a gweithredu o fewn termau’r polisi hwn.

Bydd CGWM yn ymdrechu i amddiffyn plant ac oedolion sy’n agored i niwed  trwy:

 • Fabwysiadu canllawiau amddiffyn plant trwy gyfrwng gweithdrefnau a chod ymddygiad ar gyfer staff a gwirfoddolwyr.
 • Rhannu gwybodaeth am amddiffyn plant ac arfer da gyda phlant, rhieni a gofalwyr, staff a gwirfoddolwyr.
 • Rhannu gwybodaeth am bryderon gydag asiantaethau sydd angen gwybod, a chynnwys rhieni a phlant fel y bo’n briodol.
 • Dilyn y trefniadau ar gyfer recriwtio a dethol staff a gwirfoddolwyr yn ofalus gan ystyried unrhyw newidiadau i ofynion y gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).
 • Darparu rheolaeth effeithiol ar gyfer staff a gwirfoddolwyr trwy oruchwyliaeth, cefnogaeth a hyfforddiant.
 • Apwyntio aelod o staff ac aelod o’r Bwrdd Cyfarwyddwyr i fod yn gyfrifol am ddelio gyda materion amddiffyn plant.

Mae CGWM hefyd yn ymrwymedig i adolygu’r polisi a’i harferion da yn rheolaidd ac o leiaf yn flynyddol.

Recriwtio:

Mae pob aelod o staff CGWM ynghyd â phob tiwtor, gwirfoddolwr sydd yn cynnig hyfforddiant neu oruchwyliaeth rheolaidd yn CGWM a phob aelod o fwrdd Cyfarwyddwyr-Ymddiriedolwyr CGWM yn gorfod cael y gwiriad DBS  lefel angenrheidiol sydd wedi ei gyflawni trwy CGWM neu wedi ei wirio trwy ddefnyddio y system diweddaru ar-lein os yn berthnasol (DBS).

Bydd CGWM yn gallu cynnal gwiriad rhad ac am ddim ar-lein ar dystysgrif a gyflwynwyd gan berson sydd wedi cofrestru ar gyfer y gwasanaeth diweddaru ar-lein cyn belled a bod:

 • Yr ymgeisydd wedi rhoi caniatâd i hyn
 • Y swydd yn CGWM yn gymwys am yr un lefel o wiriad â’r dystysgrif wreiddiol

Os yw’r dystysgrif wreiddiol o lefel is na’r un sy’n angenrheidiol i’r swydd yn CGWM bydd angen gwneud cais newydd. Dylid diweddaru DBS neu eu gwirio trwy’r system ar-lein bob 3 mlynedd.

Mae pob person newydd a recriwtir angen cael cyfweliad / cyfarfod efo’r Cyfarwyddwr neu aelod(au) o’r bwrdd rheoli fel bo’n briodol.

Mae angen cael geirda gan berson sydd â phrofiad o’u gwaith gyda phlant.

Bydd yr aelodau o staff ac aelod o’r bwrdd cyfarwyddwyr sydd yn gyfrifol am amddiffyn plant yn cadw golwg ar y datblygiadau gyda’r gwasanaeth Datgelu a Gwahardd gan sicrhau bod staff, tiwtoriaid a gwirfoddolwyr yn cydymffurfio gydag unrhyw ofynion newydd.

Pan fydd artist yn rhoi gweithdy / dosbarth / perfformiad ‘one-off’ dylid sicrhau nad yw’r artist hwnnw ar ben ei hunan gyda phlant / oedolion sy’n agored i niwed dan unrhyw amgylchiad. Mae’n rhaid i oedolyn sydd â gwiriad DBS boddhaol drwy CGWM fod yn bresennol gan ymddwyn fel ‘chaperone’ i’r plant / oedolion sy’n agored i niwed.

Asesiad Risg

Mae’n ofynnol i staff CGWM gyflawni asesiadau risg ar bob gweithgaredd i sicrhau diogelwch y cyfranogwyr a sicrhau bod y gweithgaredd yn hygyrch i bob plentyn ac oedolyn sy’n agored i niwed sy’n dymuno cymryd rhan yn y gweithgaredd. Os yw’n trefnu gweithgaredd grŵp, cyfrifoldeb yr aelod o staff sy’n trefnu’r gweithgaredd yw sicrhau bod nifer ddigonol o staff i blant bob amser.

Ar hyn o bryd canllawiau’r HSE yw:

Plant 5 – 8 oed         1:6

Plant dros 8 oed     1:15

Pan mae gweithgaredd grŵp yn digwydd gan gadw o fewn y canllawiau uchod, dylai ail oedolyn fod yn bresennol yn yr adeilad (e.e. yn Swyddfa CGWM).

Yng nghyd-destun gweithgareddau i oedolion sy’n agored i niwed megis Doniau Cudd, bydd CGWM yn cymryd arweiniad gan yr adran Gwasanaethau Cymdeithasol lleol sy’n enwebu cleientiaid i ddod i’r dosbarthiadau, ynglŷn â’r lefel staffio angenrheidiol.

Ni roddir caniatâd i unrhyw blentyn neu berson ifanc o dan 18 oed i adael lleoliad y gweithgaredd yn ystod oriau’r gweithgaredd oni bai eu bod yng ngofal rhiant neu gynrychiolydd awdurdodedig o CGWM.

Tynnu Lluniau

Mae’n rhaid i CGWM gael caniatâd rhieni / gofalwyr cyn tynnu lluniau neu ffilmio plant neu oedolion sy’n agored i niwed yng ngweithgareddau CGWM a dylai’r ffurflen ganiatâd nodi sut ac i ba bwrpas y bydd y lluniau yn cael eu defnyddio.

Iechyd a Diogelwch

Disgwylir i’r staff sicrhau bod pob gweithgaredd yn cydymffurfio â chanllawiau Iechyd a Diogelwch CGWM.

Gwybodaeth ynglŷn â phlant ac oedolion sy’n agored i niwed

Er mwyn sicrhau’r gofal gorau o blant ac oedolion tra yng ngofal CGWM, gofynnir i rieni / gofalwyr ddarparu’r wybodaeth ganlynol ar gyfer pob plentyn / oedolyn:

 • Enw, Cyfeiriad, Dyddiad Geni,
 • Gwybodaeth ynglŷn ag unrhyw salwch, alergedd, anabledd corfforol,
 • Enw rhiant / gofalwr ynghyd â rhifau ffôn cyswllt mewn argyfwng.

Canllawiau ar gyfer unigolion sy’n gweithio efo plant ac oedolion sy’n agored i niwed yng ngweithgareddau CGWM

Mae CGWM wedi datblygu Cod ymddygiad sy’n cynghori tiwtoriaid a rhai sy’n gweithio gyda phlant ac oedolion sy’n agored i niwed yn CGWM ar ymddygiad priodol pan yn gweithio gyda phlant ac oedolion sy’n agored i niwed. Mae angen i bob tiwtor rheolaidd a staff dderbyn copi o’r Cod hwn ynghyd â chopi o’r polisi hwn gan arwyddo datganiad yn cadarnhau eu bod wedi deall ac yn fodlon cydymffurfio â hwy neu yn awyddus i gyfarfod efo un o bersonau dynodedig CGWM er mwyn cael eglurhad a chyfarwyddyd pellach.

Hyfforddiant

Mae disgwyl i aelodau’r bwrdd a’r staff fod yn llwyr ymwybodol o’r polisi hwn gan fynychu cyrsiau addas o bryd i’w gilydd.

Bydd CGWM yn darparu cyfleoedd i gerddorion hunangyflogedig sy’n gysylltiedig â’r Ganolfan i fynychu cyrsiau hyfforddiant ar faterion gwarchod plant yn ogystal â sicrhau bod y personau amddiffyn plant dynodedig yn derbyn hyfforddiant rheolaidd i ymgyfarwyddo efo’r ddeddfwriaeth ddiweddaraf.

Personau Amddiffyn Plant dynodedig :

Staff : Meinir Llwyd Roberts (Cyfarwyddwr)

Bwrdd : John Pritchard (Cadeirydd pwyllgor Adnoddau Dynol)

Rhoi gwybod am gam-drin / amheuaeth o gam-drin

Os yw person sy’n gweithio gyda CGWM yn amau bod plentyn neu oedolyn sy’n agored i niwed yn cael ei gam-drin, mae angen iddynt drafod y mater gyda’r aelod o staff dynodedig a enwir uchod a fydd yn trafod y mater ymhellach efo’r aelod dynodedig o’r bwrdd, yn ysgrifennu adroddiad ac yn penderfynu os oes angen i’r wybodaeth gael ei basio ‘mlaen i’r asiantaeth gwarchod plant / oedolion sy’n agored i niwed, statudol. Dylid cwblhau ffurflen adrodd mewnol ar gyfer bob digwyddiad neu fater o bryder, yn ddelfrydol o fewn 24 awr i’r digwyddiad.

Bydd CGWM yn darparu ffurflen adrodd mewnol i unigolion gofnodi unrhyw ddigwyddiadau neu bryderon (copïau yn swyddfa CGWM). Mae copïau o ffurflenni adrodd Bwrdd Diogelu Rhanbarthol Gogledd Cymru ar gael yn Swyddfa CGWM i’w cwblhau gan y personau dynodedig os penderfynir bod angen cyfeirio’r achos.

Os yw plentyn yn datgelu i diwtor / aelod o staff / gwirfoddolwr o CGWM ei fod yn cael ei gam-drin, dylai’r person hwnnw gysylltu gyda’r aelod o staff dynodedig cyn gynted â phosibl ac ysgrifennu cofnod gan ddefnyddio geiriau’r plentyn. Dylid llofnodi a dyddio’r adroddiad a phasio’r wybodaeth ymlaen i’r asiantaeth gwarchod plant perthnasol a fydd yn gyfrifol am benderfynu os oes angen cymryd camau pellach.

Os yw aelod o staff / gwirfoddolwr yn bryderus am ymddygiad cydweithiwr tuag at blant neu oedolion sy’n agored i niwed yn CGWM dylent drafod y mater yn gyfrinachol gyda’r aelod o staff dynodedig fydd yn trafod y mater ymhellach gyda’r aelod dynodedig o’r bwrdd a phenderfynu pa gamau i’w cymryd nesaf.

Pan mae aelod o staff neu wirfoddolwr mewn gweithgaredd ‘wedi ei reoleiddio’ mae cyfrifoldeb i gyfeirio i’r DBS unrhyw berson sy’n cam-drin neu mewn peryg o gam-drin person yn eu gofal pan maent yn cael eu tynnu allan o weithgaredd ‘wedi ei reoleiddio’ (ymddiswyddo, diarddel neu ymddeol) mewn cysylltiad â sefyllfa o gam-drin. O ganlyniad i’r cyfeiriad yma byddai’r unigolyn yn cael ei ystyried ar gyfer gwahardd gan y DBS.

Bydd CGWM yn hysbysu’r Comisiwn Elusennol cyn gynted ag y bo modd os cyfyd unrhyw ddigwyddiad, honiad, cyhuddiad neu gwŷn yn gysylltiedig ag amddiffyn plant ac oedolion bregus yn unol â chanllawiau y Comisiwn Elusennol.

Mae posteri NSPCC yn nodi rhif y llinell gymorth yn cael eu harddangos yn ardaloedd dysgu CGWM.

Diweddarwyd y ddogfen hon gan ddefnyddio ‘Polisi Amddiffyn Plant’ Cyngor Celfyddydau Cymru a dogfen ‘Prawf Cyntaf’ yr NSPCC.

Derbyniwyd cyngor gan Swyddog Diogelu WCVA pan yn adolygu’r polisi yn 2016.

Dyddiad adolygiad a diweddariad diwethaf gan Fwrdd CGWM : 24/10/2019

Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Cyflwyniad

Mae Canolfan Gerdd William Mathias (CGWM) yn cydnabod manteision gweithredu Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth.  Nod y polisi hwn yw sicrhau y caiff gweithwyr, darpar weithwyr, gwirfoddolwyr, contractwyr hunangyflogedig, cleientiaid, defnyddwyr ac ymwelwyr eu trin mewn modd teg a chyfartal beth bynnag fo’u hoedran, anabledd, ailbennu rhywedd, statws priodasol neu bartner sifil, beichiogrwydd neu famolaeth, hil, lliw, cenedligrwydd, tarddiad ethnig neu genedlaethol, crefydd neu gred, rhyw neu gyfeiriadedd rhywiol (Nodweddion Gwarchodedig). Ni fyddant yn cael eu gwahaniaethu yn eu herbyn, eu haflonyddu nac eu herlid.

Rydym yn cydnabod y confensiynau a amlinellir yn Neddf Hawliau Dynol 1998 ac rydym wedi ymroi i ddarparu amgylchedd gwaith sy’n gwerthfawrogi amrywiaeth ein holl bobl – ein staff a’r rhai rydym yn dod ar eu traws yn ein gwaith. Rydym yn llwyr gefnogi hawl pobl i gael eu trin gydag urddas a pharch ac yn gwerthfawrogi pobl fel unigolion â barn, diwylliannau, ffyrdd o fyw ac amgylchiadau amrywiol.

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau cyfleoedd cyfartal wrth gyflogi a hyfforddi ein staff ac wrth ddarparu ein gwasanaethau trwy ddilyn arferion sy’n rhydd rhag gwahaniaethu annheg ac anghyfreithlon.

Yn ogystal, mae CGWM yn:

 • ymrwymedig i adlewyrchu amrywiaeth Cymru ac i sicrhau fod ei gwasanaethau yn hygyrch i bawb. Mae hyn yn berthnasol i’r gwasanaethau a gynigir, y cyfranogwyr a’r staff.
 • bwriadu creu a chynnal awyrgylch waith cynhwysol sy’n darparu cyfleoedd cyfartal i bawb.
 • ymrwymedig i sicrhau y caiff pob gweithiwr neu gontractwr hunangyflogedig boed yn rhan amser, yn llawn amser neu dros dro, ei drin yn deg a gyda pharch bob amser. Cymhwyster a gallu fydd sail y broses o ddethol pobl ar gyfer swydd, dyrchafiad, hyfforddiant neu unrhyw fudd arall.

Mae’r polisi yn berthnasol i bob agwedd ar gyflogaeth gyda CGWM, gan gynnwys recriwtio, cyflogau ac amodau, hyfforddi, arfarniadau, dyrchafiadau, ymddygiad yn y gwaith, gweithdrefnau disgyblu a chwyno, a therfynu cyflogaeth.

Nid yw’r polisi hwn yn rhan o gytundeb cyflogaeth ac mae modd ei ddiwygio ar unrhyw adeg.

Beth yw cydraddoldeb ac amrywiaeth? 

Mae cydraddoldeb yn golygu cydymffurfio â’n hymrwymiadau cyfreithiol i ddarparu mynediad cyfartal i bawb i gyfleoedd a gwasanaethau. Mae hefyd yn ymwrthod ag arferion anffafriol neu rwystrau sy’n gallu effeithio ar rai grwpiau arbennig.

Mae amrywiaeth yn seiliedig ar yr egwyddor fod pawb yn wahanol mewn rhyw ffordd a bod mabwysiadu agwedd gynhwysol yn dod â manteision a buddiannau. Mae’n ymwneud ag adnabod, parchu a gwerthfawrogi bod pawb yn wahanol.

Cyfrifoldeb am Gydraddoldeb yn CGWM

Mae gan Fwrdd/Pwyllgor Rheoli CGWM gyfrifoldeb dros sicrhau y caiff y polisi hwn ei weithredu.

Mae gan bawb, gan gynnwys Aelodau Bwrdd, gweithwyr, contractwyr hunangyflogedig a gwirfoddolwyr, ddyletswydd i weithredu o fewn canllawiau’r polisi hwn. Ni ddylai aelodau staff aflonyddu neu wahaniaethu’n anghyfreithlon yn erbyn pobl eraill, gan gynnwys aelodau staff cyfredol a chyn-aelodau, ymgeiswyr am swyddi, defnyddwyr gwasanaeth, cyflenwyr ac ymwelwyr. Mae hyn yn berthnasol i’r gweithle, y tu allan i’r gweithle (wrth ymdrin â defnyddwyr gwasanaeth, cyflenwyr neu gysylltiadau sy’n ymwneud â gwaith), ac ar deithiau neu ddigwyddiadau sy’n ymwneud â gwaith, gan gynnwys digwyddiadau cymdeithasol.

Ni ddylai unrhyw weithiwr ddarbwyllo gweithiwr arall, yn unigol nac yn gyfunol, i ymarfer gwahaniaethu anghyfreithlon.

Rydym yn annog staff/tiwtoriaid neu gyfranogwyr sy’n poeni am fater yn ymwneud ag amrywiaeth a chydraddoldeb i godi’r mater ar lafar neu’n ysgrifenedig gyda’r Cyfarwyddwr neu Gadeirydd y Pwyllgor Adnoddau Dynol.

Darparu Gwasanaethau

Bydd CGWM yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod gwersi/digwyddiadau a gweithdai yn hygyrch i bawb. Mae ei chanolfannau yn Galeri a Theatr Twm o’r Nant mewn safle delfrydol i ddarparu mynediad i bawb. Mae CGWM yn sicrhau bod lleoliadau eraill a ddefnyddir yn hygyrch.

Datganiad Polisi Cyfleoedd Cyfartal

Mae’r ffurfiau canlynol o wahaniaethu yn anghyfreithlon ac fe’u gwaherddir o dan y polisi hwn:

 • gwahaniaethu uniongyrchol: trin rhywun yn llai ffafriol oherwydd Nodwedd Warchodedig (gweler y rhestr uchod)
 • gwahaniaethu anuniongyrchol: darpariaeth, maen prawf neu arfer nad oes cyfiawnhad drostynt. Maent yn berthnasol i bawb ond yn cael fwy o effaith andwyol ar bobl â Nodwedd Warchodedig benodol. Gall hyn fod yn berthnasol i amrywiaeth o amgylchiadau, gan gynnwys materion cyflogaeth neu ddarparu gwasanaeth
 • aflonyddu: mae hyn yn cynnwys aflonyddu rhywiol ac ymddygiadau annymunedig eraill sy’n ymwneud â Nodwedd Warchodedig. Eu diben a’u heffaith yw ymyrryd ag urddas rhywun neu greu amgylchedd fygythiol, anghyfeillgar, diraddiol, cywilyddus neu dramgwyddus iddynt. Ymdrinnir ymhellach ag aflonyddu yn ein Polisi Parch yn y Gwaith
 • erledigaeth: dialedd yn erbyn rhywun sydd wedi cwyno neu ategu cwyn rhywun arall am wahaniaethu neu aflonyddu
 • gwahaniaethu ar sail anabledd: mae hyn yn cynnwys gwahaniaethu uniongyrchol ac anuniongyrchol, unrhyw driniaeth digyfiawnhad llai ffafriol oherwydd effaith anabledd, a methiant i wneud addasiadau rhesymol i leihau anfanteision a achosir gan anabledd.

Hawliau Plant

Mae CGWM yn cydnabod bod buddsoddi mewn hawliau dynol plant yn creu manteision gwirioneddol i sefydliadau ac yn galluogi mwy o blant a phobl ifanc i ymwneud yn well â gwasanaethau cyhoeddus.  Mae polisi a deddfwriaeth plant yng Nghymru wedi ei seilio ar Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP). Mae Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2011, Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 fel ei gilydd yn gosod dyletswyddau ar awdurdodau cyhoeddus sy’n cyfrannu at wireddu hawliau plant.

Er nad yw’n gyrff cyhoeddus, mae CGWM wedi ymrwymo, hyd eithaf ei gallu, i weithredu yn unol â phrif egwyddorion y Dull Gweithredu sydd yn seiliedig ar Hawliau Plant, sef fframwaith egwyddorol ac ymarferol ar gyfer gweithio gyda phlant.

Yn benodol, bydd CGWM, hyd eithaf ei gallu, yn:

 • trin pob plentyn yn deg, yn rhoi cyfleoedd ac adnoddau iddynt yn ôl eu hanghenion mewn modd sy’n gyfartal ag eraill, ac yn sicrhau eu bod yn gallu datblygu hyd eithaf eu potensial
 • sicrhau bod pob plentyn yn cael cyfle cyfartal i wneud yn fawr o’u bywydau a’u doniau
 • gweithio tuag at wireddu hawliau dynol i blant trwy sicrhau eu bod yn:
 • parchu eu hawliau. Ni fyddwn yn barnu bod hawliau dynol plentyn yn llai pwysig oherwydd ei fod o dan oed penodol, neu oherwydd ein bod yn rhagdybio beth sydd orau i’r plentyn.
 • amddiffyn hawliau. Byddwn yn ceisio sicrhau nad yw eraill yn amharu ar hawliau dynol plentyn, trwy weithredu lle ceir tystiolaeth nad yw plant yn derbyn eu hawliau, e.e. lle mae plant yn dioddef camdriniaeth, camfanteisio neu gamwahaniaethu
 • cyflawni hawliau. Byddwn yn gweithredu i sicrhau pob cyfle i blant fwynhau eu hawliau dynol, neu wella ar hynny, trwy wneud plant yn ymwybodol o’u hawliau, a bod hawliau plant yn cael eu blaenoriaethu’n briodol o safbwynt adnoddau.

Ceir mwy o fanylion am Hawliau Plant trwy ddilyn y linc yma – https://www.childcomwales.org.uk/wp-content/uploads/2017/04/Y-Ffordd-Gywir.pdf

Recriwtio a Dethol

Bydd CGWM yn cynnal prosesau recriwtio, dyrchafu ac arferion dethol eraill megis dethol dileu swyddi yn deg, ar sail teilyngdod yn erbyn meini prawf gwrthrychol sy’n osgoi gwahaniaethu. Llunnir rhestrau byrion gan fwy nag un person.

Yn gyffredinol, bydd swyddi gwag yn cael eu hysbysebu gan ddefnyddio sianeli a fydd yn cyrraedd adrannau amrywiol o’r farchnad lafur. Bydd CGWM yn osgoi stereoteipio wrth hysbysebu, neu ddefnyddio geiriau a all beidio â chefnogi grwpiau penodol wrth wneud cais.

Ni fydd CGWM yn gofyn cwestiynau i ymgeiswyr am swyddi a allai awgrymu bwriad i wahaniaethu ar sail Nodwedd Warchodedig. (Gellir cynnwys cwestiynau iechyd neu anabledd mewn ffurflenni monitro cyfleoedd cyfartal ond ni ddefnyddir y rhain at ddibenion dethol neu wneud penderfyniadau. Tynnir holiaduron Cydraddoldeb o geisiadau cyn llunio’r rhestr fer a chyfweld).

Tâl Cyfartal

Bydd CGWM yn sicrhau bod gan bob gweithiwr, gwrywaidd neu fenywaidd, yr hawl i gael yr un tâl a budd-daliadau cytundebol eraill ar gyfer cyflawni’r un gwaith neu waith a ystyrir yn gyfatebol.

Yr Iaith Gymraeg

Nid yw’r iaith Gymraeg yn “nodwedd warchodedig” o dan y Ddeddf ond mae CGWM yn ymrwymedig i sicrhau cydraddoldeb o ran yr iaith fel yr amlinellir yn ein polisi iaith Gymraeg.

Mynegi Pryderon

Mae gofyn i staff a thiwtoriaid gydymffurfio gydag egwyddorion y polisi hwn ac i weithredu yn unol â’i amcanion er mwyn dileu rhwystrau i gydraddoldeb. Lle bo staff/tiwtoriaid neu gyfranogwyr yn gwneud cwyn o wahaniaethu yna caiff y gwyn ei hystyried gan is-banel Adnoddau Dynol CGWM a fydd yn adrodd i’r bwrdd llawn fel bo’n briodol.

Torri’r Polisi

Ymdrinnir ag unrhyw achosion o dorri’r polisi hwn yn unol â’n Gweithdrefn Disgyblu. Gall achosion difrifol o wahaniaethu bwriadol fod yn gyfystyr â chamymddwyn difrifol, a fydd yn arwain at ddiswyddo.

Gall unrhyw aelod o staff, sy’n ystyried iddynt ddioddef gwahaniaethu, godi’r mater trwy’r Weithdrefn Gwyno neu’r Polisi Parch yn y Gwaith. Bydd cwynion yn cael eu trin yn gyfrinachol ac yn cael eu hymchwilio fel sy’n briodol.

Monitro

Bydd CGWM yn monitro data sy’n ymwneud â’r broses recriwtio. Mae CGWM yn arbennig o ymwybodol o’r angen i ddarparu gwasanaeth cynhwysfawr i bob rhan o gymdeithas ac i’r diben hwn, bydd CGWM yn casglu gwybodaeth am yr adnoddau a’r cyfleusterau ar gael ymhob un o’r canolfannau a ddefnyddir gan CGWM.

Dyddiad adolygiad a diweddariad diwethaf gan Fwrdd CGWM 6/2/2020

Yn ychwanegol i’r polisi, mae gan CGWM gynllun gweithredu a adolygir yn flynyddol gan osod targedau penodol ar gyfer bob blwyddyn (Adolygwyd ddiwethaf Mehefin 2020).

Polisi Iaith Gymraeg

(Paratowyd dan ddeddf yr Iaith Gymraeg, 1993 ac adolygwyd yn sgil Deddf Iaith 2011)

Mae’r polisi hwn yn datgan fod Canolfan Gerdd William Mathias yn mabwysiadu’r egwyddor o drin yr Iaith Gymraeg a’r Saesneg ar y sail eu bod yn gyfartal. Mae Cymru’n wlad ddwyieithog, ac fel sefydliad, ’rydym yn cydnabod y manteision o ddarparu gwasanaethau o ansawdd uchel yn yr Iaith Gymraeg. Yn ôl cyfrifiad 2011, mae 65% o boblogaeth Gwynedd yn siaradwyr Cymraeg. Mae’n bwysig fod y siaradwyr Cymraeg hyn, ynghyd â phlant ag oedolion sydd yn dysgu’r iaith yn cael cynnig darpariaeth yn yr iaith Gymraeg yn CGWM.

Mae Canolfan Gerdd William Mathias yn cydnabod yr egwyddor o gydraddoldeb rhwng yr Iaith Gymraeg a’r Saesneg. Mae ystyriaeth o’r ddwy iaith wedi bod yn rhan annatod o weinyddiaeth CGWM o’r dechrau.

Mae CGWM yn gweithredu fel sefydliad dwyieithog ac yn ymrwymedig i gyfathrebu gyda’r cyhoedd yng Nghymru yn y ddwy iaith. Mae’r polisi hwn yn ymgorffori llawer o arferion gwaith presennol CGWM.

Y Cyfarwyddwr a’r Bwrdd Cyfarwyddwyr sy’n gyfrifol am sicrhau fod y polisi yn cael ei weinyddu’n llwyddiannus yn CGWM ac i’w gyfathrebu i’w holl staff a thiwtoriaid.

Crynodeb o’r Mesurau:
• Bydd y staff, y tiwtoriaid a holl aelodau’r Bwrdd a fu’n ymwneud â llunio’r polisi perthnasol yn ymwybodol o bolisïau iaith CGWM a’i gyfrifoldeb o dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993 a 2012.
• Bydd CGWM yn ceisio sicrhau ei fod yn delio gyda’r cyhoedd yn gydradd yn y Gymraeg a’r Saesneg.
• Bydd CGWM yn sicrhau fod staff sy’n darparu gwasanaethau cyhoeddus yn cael eu hyfforddi i ddarparu gwasanaethau safonol yn y Gymraeg a’r Saesneg.
• Gall disgyblion gael gwersi yn y naill iaith neu’r llall fel arfer gan fod y mwyafrif helaeth o diwtoriaid CGWM yn ddwyieithog, neu os nad yn siarad Cymraeg, yn dysgu’r iaith ac yn gallu deall yr iaith.
• Mae gwefan CGWM yn ddwyieithog
• Bydd pob llythyr ac ebost a dderbynnir gan CGWM yn derbyn ateb yn yr un iaith â’r ohebiaeth wreiddiol.
• Pan mae CGWM yn dechrau gohebiaeth, defnyddir dewis iaith y derbynnydd os yw’n wybyddus, ac os nad yw, caiff yr ohebiaeth ei hanfon yn ddwyieithog.
• Bydd y sawl sy’n ffonio derbynfa CGWM yn cael eu cyfarch yn iaith y sawl sy’n galw.
• Bydd pobl sy’n mynychu cyngherddau a chyfarfodydd cyhoeddus CGWM yn gallu cyfrannu yn y Gymraeg neu’r Saesneg.
• Mae disgwyl i staff ar dderbynfa CGWM groesawu’r cyhoedd yn y ddwy iaith a gallu delio gyda nhw yn yr iaith o’u dewis neu eu cyfeirio at aelod o staff sy’n gallu gwneud hynny.
• Mae CGWM yn mabwysiadu hunaniaeth a delwedd gyhoeddus ddwyieithog.
• Mae CGWM yn ymrwymedig i ddarparu deunydd printiedig yn y Gymraeg a’r Saesneg.
• Darperir cofnodion cyfarfodydd y Bwrdd yn ddwyieithog.
• Bydd deunydd marchnata, hysbysebu a hyrwyddo digwyddiadau a gweithgareddau, yn cynnwys pamffledi CGWM, yn cael eu darparu’n ddwyieithog.
• Mae CGWM yn ymrwymo i gefnogi staff a thiwtoriaid sydd eisiau dysgu Cymraeg neu wella eu defnydd o’r Gymraeg.

Dyddiad Adolygiad a diweddariad diwethaf gan Fwrdd CGWM 24/10/2017

Yn ychwanegol i’r polisi, mae gan CGWM gynllun iaith a adolygir yn flynyddol gan osod targedau penodol ar gyfer bob blwyddyn (Adolygwyd ddiwethaf Gorffennaf 2020).

Telerau Defnyddio ein Gwefannau

Mae’r telerau hyn yn llywodraethu eich defnydd o wefannau a weinyddir gan Canolfan Gerdd William Mathias (Yn cynnwys Canfod y Gân, Gŵyl Delynau Cymru, Gŵyl Biano Cymru). Os ydych chi’n anghytuno â unrhyw ran o’r telerau defnyddio hyn, rhaid i chi beidio â defnyddio ein gwefannau:

Oni ddywedir yn wahanol, ni sy’n berchen ar hawliau eiddo deallusol a deunydd ar ein gwefannau. Rhaid i chi beidio ailgyhoeddi na gwerthu deunydd o’n gwefannau.

Mae’n bosib y gall gwybodaeth bersonol gael ei anfon i ni drwy gyfrwng ein gwefannau – i ddysgu mwy gwelwch ein Polisi Preifatrwydd.

Gall ein gwefannau gynnwys dolenni i wefannau sy’n berchen i ac sy’n cael eu gweithredu gan drydydd parti. Nid yw’r dolenni hyn yn argymhellion ac nid oes gennym ni reolaeth dros gynnwys gwefannau trydydd parti.

Polisi Parch yn y Gwaith ac yng Ngweithgareddau CGWM

Cyflwyniad

Mae’r polisi hwn yn berthnasol i aelodau staff, aelodau’r Bwrdd, tiwtoriaid, defnyddwyr gwasanaeth (yn cynnwys rhieni, disgyblion a gofalwyr), gwirfoddolwyr a phawb sydd yn ymwneud â’r Ganolfan.

Mae CGWM yn cydnabod bod gan bawb yr hawl i gael eu trin ag urddas a pharch.  Mae bwlio ac aflonyddu yn niweidiol.  Mae’n achosi gofid a gall arwain at ddamweiniau, salwch a pherfformiad gwael.  Ni fydd CGWM yn goddef nac yn derbyn unrhyw fath o wahaniaethu, bwlio nac aflonyddu. Bydd yn delio gyda chwynion o’r fath ymddygiad yn ddifrifol iawn, yn gweithredu ar unwaith, ac yn achos aelod o staff gall hyn arwain at gamau disgyblu.

Bwlio

Gellir diffinio bwlio fel “Ymddygiad atgas, bygythiol, maleisus neu sarhaus, a chamddefnyddio pŵer mewn ffordd sy’n tanseilio, bychanu, dirmygu neu niweidio’r derbynnydd”. (ACAS)

Gall esiamplau o fwlio gynnwys:

 • lledaenu sibrydion maleisus, neu sarhau person trwy air neu weithred (yn enwedig ar sail oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, statws priodasol neu bartner sifil, beichiogrwydd neu famolaeth, hil, lliw, cenedligrwydd, tarddiad ethnig neu genedlaethol, crefydd neu gred, rhyw neu gyfeiriadedd rhywiol (Nodweddion Gwarchodedig).;
 • anfon cyfathrebiad ar unrhyw ffurf, sy’n feirniadol am rywun, i bobl eraill lle nad oedd angen iddynt dderbyn y wybodaeth;
 • gwawdio neu ddiraddio rhywun – pigo arnynt neu weithredu mewn modd er mwyn sicrhau y byddant yn methu;
 • gwahardd neu erlid unrhyw un;
 • trin unrhyw un yn annheg;
 • goruchwylio’n ormesol neu gamddefnyddio pŵer neu safle;
 • cynigion neu awgrymiadau rhywiol digroeso – cyffwrdd, sefyll yn rhy agos, arddangos deunydd tramgwyddus;
 • gwneud bygythiadau neu sylwadau di-sail am ddiogelwch y swydd;
 • tanseilio’n fwriadol aelod o staff trwy orlwytho a rhoi beirniadaeth gyson;
 • atal unigolion rhag symud ymlaen drwy atal cyfleoedd ar gyfer dyrchafiad neu hyfforddiant yn fwriadol.

 

 

 

Aflonyddu

Gellir diffinio aflonyddu fel “ymddygiad digroeso sy’n tarfu ar urddas pobl neu’n creu amgylchedd bygythiol, diraddiol, sarhaus neu atgas”. “(ACAS)

Mae aflonyddu yn cynnwys ymddygiad sydd yn ddigroeso ac na ofynnir amdano, yn enwedig yn ymwneud â’r meysydd canlynol:

 • oedran
 • anabledd
 • ailbennu rhyw
 • priodas a phartneriaeth sifil
 • beichiogrwydd a mamolaeth
 • hil
 • crefydd a chredo
 • rhyw neu gyfeiriadedd rhywiol.

Er bod CGWM yn gwerthfawrogi y gall adrodd achos o fwlio ac aflonyddu achosi embaras, ar ôl i achos gael ei adrodd, mae ganddynt ddyletswydd i weithredu ar y mater.  Bydd adroddiadau o fwlio ac aflonyddu yn cael eu hymchwilio ym mhob achos.


Y Broses

Dull Anffurfiol

Dylai unrhyw un sydd yn credu ei bod/fod yn dioddef o fwlio neu aflonyddu wneud yn glir i’r un sydd yn ymddwyn yn annerbyniol fod yr ymddygiad yn annerbyniol ac y dylai roi’r gorau iddi. Dylid cadw nodyn o unrhyw gyfathrebu anffurfiol sydd yn digwydd.

Gwerthfawrogir efallai na fyddai plentyn neu berson ifanc o dan 18 oed neu oedolyn sy’n agored i niwed yn ddigon hyderus i godi’r mater yn uniongyrchol gyda’r person sy’n ymddwyn yn annerbyniol Os daw rhiant, gwarchodwr neu ofalwr neu unrhyw berson arall sydd â chyfrifoldeb am y plentyn neu’r person ifanc neu’r oedolyn sy’n agored i niwed (‘ei gynrychiolydd’) yn ymwybodol fod plentyn neu berson felly yn anhapus gyda’r ymddygiad tuag ato/ati dylai godi’r mater gyda’r Cyfarwyddwr a bydd y Cyfarwyddwr yn ceisio datrys y sefyllfa’n anffurfiol.

Os yw’r cynrychiolydd yn ystyried yr ymddygiad annerbyniol  yn ‘gam-drin’ (yn fater diogelu) dylid gweithredu yn unol â’r Polisi Amddiffyn Plant ac Oedolion sy’n Agored i Niwed.

Dull Ffurfiol

Os yw dulliau anffurfiol yn methu, neu mae bwlio neu aflonyddu difrifol yn digwydd, cynghorir y person a dramgwyddwyd neu ei gynrychiolydd i wneud cwyn ffurfiol. Dylai’r gwyn fod yn ysgrifenedig, a lle bo’n bosibl, nodi:

 • Enw’r tramgwyddwr honedig
 • Natur yr ymddygiad honedig
 • Y dyddiadau ac amseroedd pan ddigwyddodd yr ymddygiad
 • Enwau tystion i unrhyw achosion o fwlio neu aflonyddu honedig, os ydynt ar gael
 • Unrhyw gamau a gymerwyd eisoes i atal yr ymddygiad honedig.

Dylid anfon y gwyn i’r Cyfarwyddwr. Os yw’r gwyn yn ymwneud â’r Cyfarwyddwr dylid cyfeirio’r gwyn at Gadeirydd y Pwyllgor Adnoddau Dynol neu os yn ymwneud ag aelod o’r Bwrdd dylid ei hanfon at Gadeirydd y Bwrdd.

Ar ôl derbyn cwyn dylid cymryd camau ar unwaith i wahanu’r person sy’n gyfrifol am yr ymddygiad honedig.  Yn achos aelod o staff gall hyn olygu trosglwyddiad dros dro i ardal arall o’r busnes, neu atal o’r gwaith gyda thâl nes bod y gwyn wedi ei datrys.

Bydd y Cyfarwyddwr neu Gadeirydd y Pwyllgor Adnoddau Dynol neu Gadeirydd y Bwrdd fel y bo’n briodol yn ymchwilio i’r honiad trwy gynnal ymchwiliad trylwyr cyn gynted ag y bo modd, gan sicrhau cyfrinachedd bob amser. Disgwylir i bawb sy’n rhan o’r ymchwiliad barchu’r angen am gyfrinachedd.  Yn achos aelod o staff bydd methu â gwneud hynny yn cael ei ystyried yn gamymddwyn yn unol â Pholisi Disgyblu’r Cwmni.

Yn dilyn yr ymchwiliad, bydd y Cyfarwyddwr neu Gadeirydd y Pwyllgor Adnoddau Dynol neu Gadeirydd y Bwrdd yn ystyried pa gamau pellach yn y dylid eu cymryd ac yn hysbysu’r partion perthnasol o’i phenderfyniad/benderfyniad. Yn achos aelod o staff gall hyn olygu camau yn unol â’r drefn ddisgyblu ffurfiol, a allai gynnwys diswyddo.

Hawl i Apelio

Bydd gan aelod o staff sy’n destun unrhyw fath o gam disgyblu’r hawl i apelio yn erbyn y penderfyniad yn unol â’r drefn apêl yn y Polisi a Gweithdrefn Ddisgyblu.

Bydd gan unrhyw berson arall hawl i apelio yn erbyn unrhyw ddyfarniad yn eu herbyn trwy ddilyn y drefn apêl o dan y Drefn Gwyno.

Dyddiad adolygiad a diweddariad diwethaf gan Fwrdd CGWM: 17/8/2020

Polisi Pryderon a Chwynion

Cyflwyniad

Mae’r polisi hwn yn berthnasol i ddefnyddwyr gwasanaeth, cyfranogwyr, rhieni a gwarchodwyr, tiwtoriaid ac unrhyw un sy’n ymwneud â Chanolfan Gerdd William Mathias (CGWM) ac eithrio aelod o staff. Mae gan CGWM bolisi a gweithdrefn gwyno benodol ar gyfer ei staff.

Nod CGWM yw darparu gwasanaeth o’r safon uchaf i bawb ac mae’n croesawu barn unrhyw un ynglŷn â’r gwasanaeth a ddarperir, fel y gellir ei wella os oes angen. Bydd y Ganolfan yn ceisio delio’n effeithiol a phrydlon ag unrhyw bryderon neu gwynion sydd gennych ynglŷn â’n darpariaeth.

Os yw eich pryder neu gwyn yn ymwneud â materion sy’n gysylltiedig â gwarchod plant neu oedolion sy’n agored i niwed, bydd CGWM yn gweithredu trwy ddilyn y broses a nodir ym Mholisi Amddiffyn Plant ac Oedolion sy’n agored i niwed CGWM.

 

Os yw eich pryder neu gwyn yn ymwneud â mater sy’n gysylltiedig â chydraddoldeb ac amrywiaeth bydd CGWM yn gweithredu trwy ddilyn y broses a nodir ym Mholisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth CGWM.

 

Os yw eich pryder neu gwyn yn ymwneud ag aflonyddu neu fwlio dylid dilyn y drefn a nodir yn y Polisi Parch yn y Gwaith ac yng Ngweithgareddau’r Ganolfan.

 

Datrys Anffurfiol

 

Bydd CGWM yn ymdrechu i ddatrys unrhyw bryder neu gwyn yn anffurfiol os yn bosib a hynny mewn ysbryd cydweithredol.

Anogir chwi felly i fynegi eich pryder neu gwyn yn y Ile cyntaf wrth yr aelod o staff sydd ar ddyletswydd yn Swyddfa CGWM neu leoliad y gweithgaredd.

Os yw’r gwyn yn gysylltiedig â thiwtor neu arweinydd gweithgaredd neu aelod o staff gweinyddol CGWM dylid cysylltu â Gweinyddydd llawn amser CGWM (Gwydion Davies) neu Gyfarwyddwr CGWM (Meinir Llwyd Roberts) fel bo’n addas, drwy ffonio’r Swyddfa 01286 685230 neu ebostio gwydion@cgwm.org.uk/ meinir@cgwm.org.uk

Proses ffurfiol

Os na lwyddir i ddatrys eich pryder neu gwyn yn anffurfiol, neu os ydych yn dymuno cyflwyno eich cwyn yn ysgrifenedig yn y lle cyntaf, cysylltwch â Chyfarwyddwr CGWM (Meinir Llwyd Roberts) 01286 685230 meinir@cgwm.org.uk gan nodi yn glir eich bod yn dymuno gwneud cwyn o dan y  Polisi Pryderon a Chwynion. Dylai’r cyflwyniad ffurfiol egluro sail a natur y gwyn a’r canlyniad yr ydych yn ei ddymuno.

 

Os yw eich cwyn yn ymwneud â Chyfarwyddwr CGWM yna dylid ei chyfeirio at Gadeirydd Is-bwyllgor Cyllid ac Adnoddau Bwrdd Cyfarwyddwyr/Ymddiriedolwyr CGWM, John Pritchard.

Bydd CGWM yn cydnabod derbyn cwynion ysgrifenedig o fewn 5 niwrnod gwaith ac yn ymchwilio i’r mater yn fewnol.

 

Bydd y person a fydd yn ymchwilio i’r gwyn (‘yr ymchwilydd’) yn ystyried y dystiolaeth berthnasol gan gynnwys e.e unrhyw ddogfennau, nodiadau o sgyrsiau neu negeseuon e-bost. Efallai y bydd yn gofyn am gael cyfarfod gyda chi i drafod y mater dan sylw ac fe all gyfweld unrhyw berson mae’r gwyn yn ymwneud ag ef/hi ac unrhyw dystion perthnasol.

 

Gall yr ymchwilydd argymell camau penodol i’w cymryd mewn ymateb i’r pryder neu’r gwyn yn cynnwys cyfeirio’r mater at aelodau o Fwrdd Cyfarwyddwyr/Ymddiriedolwyr CGWM.

Os bydd yr ymchwilydd, ar ôl ystyried yr holl dystiolaeth berthnasol, yn argymell camau disgyblu yn erbyn aelod o staff bydd yn rhaid dilyn y drefn yn y Polisi a Gweithdrefn Disgyblu Staff.

Cyflwynir canlyniad ysgrifenedig yr ymchwiliad i’r sawl sydd wedi cwyno o fewn 28 diwrnod gwaith.

Apelio

Os nad ydych yn teimlo bod eich pryder neu gwyn wedi cael ei datrys yn foddhaol gellir cyflwyno apêl i Gadeirydd Bwrdd Cyfarwyddwyr-ymddiriedolwyr CGWM, Wyn Thomas

w.thomas@bangor.ac.uk.

 

Dylid cyflwyno’r apêl yn ysgrifenedig i’r Cadeirydd o fewn pum niwrnod gwaith o’r hysbysiad ysgrifenedig o ganlyniad y gwyn gan nodi sail yr apêl yn eglur.

 

Bydd y Cadeirydd yn cynnal ymchwiliad i sail yr apêl a’r holl dystiolaeth berthnasol  ac yn eich hysbysu o’r canlyniad o fewn 21 diwrnod gwaith o dderbyn yr apêl. Bydd y canlyniad yn derfynol ac ni fydd hawl bellach i apelio.

Dyddiad adolygiad a diweddariad diwethaf gan Fwrdd CGWM: 17/8/2020