Ensembles Sielo

Caiff Ensemblau Cellos CGWM eu harwain gan Nicki Pearce sy’n diwtor ac yn sielydd proffesiynol. Mae’r Ensemblau wedi rhedeg yn llwyddiannus ers nifer o flynyddoedd bellach ac yn cynnig darpariaeth i fyfyrwyr o’r rhan fwyaf o lefelau.

Yn gyffredinol bydd y grwpiau’n cyfarfod unwaith y mis ar unai ddydd Sadwrn neu Sul yn Galeri Caernarfon. Ceir Ensemble Iau (gradd 1-4) ac Ensemble Hŷn (gradd 5+) gyda chymysgedd o aelodau ifanc yn ogystal ac oedolion yn y ddau grwp.

Anela’r grwpiau i berfformio deirgwaith y flwyddyn mewn cyngerddau neu ddigwyddiadau. Yn ychwanegol i gyngerddau arferol, yn aml ai’r grwpiau gam ymhellach ac wedi perfformio yn y stryd, ac ar gopa’r Wyddfa! Yn ogystal â derbyn cyfleoedd perfformio, mae’r aelodau wedi cael budd o dderbyn hyfforddiant mewn Dosbarth Meistr gan y sielydd dawnus Steffan Morris, ac wedi cymeryd rhan mewn gweithdy dan arweiniad Anup Biswas; sielydd Indiaidd a chyd-sylfaenydd yr Ysgol Gerdd Mathieson, Kolkata.

Ymdreacha Nicki i ddarparu’r grwpiau ag amrediad eang o gerddoriaeth o’r cyfnod Baroc, Clasurol a gan gynnwys trefniadau o alawon poblogaidd a jazz. Hoffa Nicki gyfansoddi a threfnu cerddoriaeth ei hun yn arbennig ar gyfer yr Ensemblau. Caiff y myfyrwyr gyfleoedd gwych i ddatblygu sgiliau cryf mewn cyd chwarae a thechneg.

Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth neu os hoffech ddod yn aelod o’r Ensemble Cellos.

Triawdau a Phedwarawdau

Mae Ensemblau Llinynnol Canolfan Gerdd William Mathias yn cyfarfod yn wythnosol, am sesiynau ½ awr neu ¾ awr. Ar hyn o bryd mae gennym 4 ensemble – triawd piano hŷn ac iau a Pedwarawd Llinynnol Hŷn ac Iau.

Mae bob ensemble yn perfformio yn rheolaidd unai mewn cyngherddau a drefnwyd gan CGWM neu yn y gymuned ehangach mewn eisteddfodau a digwyddiadau. Mae perfformiadau’r gorffennol yn cynnwys pedwarawd llinynnol yn gweithio gyda Catrin Finch, Triawd Sonata Baróc yn gweithio gydag Iwan Llewelyn-Jones, a gwaith ensemble llinynnol gyda phedwarawd llinynnol Mavron o Gaerdydd ar Octet gan Mendelssohn a Choncerto Brandenburg rhif 3 gan Bach. Cafwyd nifer o gyfleoedd perfformio mewn nifer o leoliadau gan gynnwys Gŵyl Ryngwladol Gogledd Cymru yn Llanelwy a Neuadd John Ambrose (Rhuthun) gan hyrwyddo’r Ganolfan yn Ninbych.

Mae’r ensemblau llinynnol yn cael eu hyfforddi gan Nicki Pearce.

Telynau Clwyd

Sefydlwyd Telynau Clwyd ym mis Hydref 2015 yn dilyn sesiwn blasu llwyddiannus yn ystod diwrnod agored y Ganolfan yn Ninbych rhai misoedd ynghynt.

Morwen Blythin a Dylan Cernyw yw arweinyddion y grŵp, a dan eu arweiniad mae’r grŵp wedi cymryd rhan mewn cyngherddau yn Eglwys Santes Fair (2016), a Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru ynghyd â chyngherddau Llwyfan Cerdd CGWM. 

Mae’r grŵp yn addas i delynorion oedran ysgol, ac mae gennym ni dau grŵp safon sy’n dod at eu gilydd unwaith y mis ar ddyddiau Sul yn Ninbych:

Telynau Clwyd Iau: I delynorion oed ysgol safon i fyny at gradd 3.

Telynau Clwyd Hŷn: I delynorion oed ysgol gradd 3 ac uwch. 

Rydym yn ddiolchgar iawn am gefnogaeth Telynau Tandderwen i’r prosiect hwn.

Arweinyddion Telynau Clwyd: Dylan Cernyw a Morwen Blythin

Cofrestru

Telynau Clwyd Iau (Hyd at safon Gradd 3)

Cyfres Mawrth – Gorffennaf 2020

Yn addas i blant oedran ysgol  hyd at safon gradd 3.

Dyddiadau’r gyfres:
Dyddiadau’r gyfres nesaf i’w cadarnhau.

Cynhelir yr ymarferion arferol rhnwg 10:30 – 12:00 yn Hwb Dinbych. Rhaid cofrestru o flaen llaw.

Telynau Clwyd Hŷn (Gradd 3+)

Cyfres Hydref 2019 – Mawrth 2020

Dyddiadau’r gyfres:
Dyddiadau’r gyfres nesaf i’w cadarnhau.

Cynhelir yr ymarferion arferol rhwng 11:00 – 1:15pm yn Hwb Dinbych.

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias.

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

You have Successfully Subscribed!

Share This