Cyngerdd yn Canu Clod i Ddisgyblion Canolfan Gerdd

Cyngerdd yn Canu Clod i Ddisgyblion Canolfan Gerdd

Cynhaliwyd cyngerdd diwedd mis Medi gan Ganolfan Gerdd William Mathias yn Galeri Caernarfon er mwyn cydnabod llwyddiannau myfyrwyr y Ganolfan yn ystod y flwyddyn academaidd ddiwethaf.

Llenwyd y noson gan berfformiadau gan fyfyrwyr y Ganolfan gydag unawdwyr gan gynnwys Medi Morgan, Medi Evans, Megan Hunter, Erin Swyn Williams, Gwenno Morgan, Ynyr Pritchard, Seimon Menai, a Math Roberts yn perfformio darnau amrywiol.

Yn ogystal cafodd rhai o grwpiau offerynnol y Ganolan y cyfle i berfformio gan gynnwys yr Ensemble Cello, Triawd Piano, Pedwarawd Llinynnol, ynghyd a Chôr Siambr y Ganolfan.

Nid yn unig perfformio oedd yn cael ei glodfori ar y noson, ond cymerodd y Ganolfan Gerdd falchder mewn cyflwyno darnau gan ambell i gyfansoddwr ifanc.

Mae Thalia Lichtenstein yn aelod o’r Ensemble Cello, a rhai misoedd yn ôl fe gyfansoddodd ddarn yn arbennig ar gyfer y grŵp o’r enw ‘Atgofion Heddychlon’. Braf oedd clywed y darn yn cael ei chwarae yn gyhoeddus am y tro cyntaf gan yr ensemble.

Dywedodd Nicola Pierce, athrawes cello’r Ganolfan ac arweinydd yr ensemble:

Fe gyfansoddodd Thalia ddarn hyfryd yn arbennig ar gyfer y grŵp. Roedd yn fraint i ni berfformio’r gwaith hwn ac yn brofiad gwych i Thalia – nid yn unig o gael clywed y darn yn cael ei berfformio ond hefyd i arwain y perfformiad.

Cyfansoddwr ifanc arall a roddwyd sylw iddo yn ystod y cyngerdd oedd Gwydion Rhys  a gyfansoddodd ‘Introduction & Grand Polonaise’ ar gyfer cello a phiano.

Cyfansoddodd y darn gan Gwydion, 12 oed o Lanllechid, yn arbennig ar gyfer ei athrawes cello, Nicola Pierce a berfformiodd y darn gyda’r pianydd Steven Evans ar y noson. Dywedodd Nicola:

Dyma ddarn aeddfed gan Gwydion sy’n arddangos nifer o dechnegau gwahanol ar y cello a’r piano.

Un o uchafbwyntiau’r noson oedd cyflwyno gwobrau i rai o ddisgyblion y Ganolfan. Enillodd Math Roberts o Lanrug Ysgoloriaeth Ben Musket a chwpan er cof am Noel ab Owen Roberts aelod o Gôr Meibion Caernarfon. Ac fe gwobrwywyd Erin Swyn sy’n derbyn gwersi yng nghangen Dinbych y Ganolfan Gerdd Gwpan er cof am Thomas William Jones, aelod o Gôr Meibion Caernarfon.

Daethpwyd â’r cyngerdd i ben gyda darnau o Offeren Mozart yn cael ei ganu gan Gôr Siambr y Ganolfan Gerdd sy’n cyfarfod ar nosweithiau Iau yn Galeri.

Yn ystod y cyngerdd cyhoeddodd Canolfan Gerdd William Mathias y bydd Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru yn cael ei chynnal rhwng y 29 Ebrill a 2 Mai 2016 o dan gyfarwyddyd y pianydd adnabyddus o Gymru, Iwan Llewelyn-Jones.

Bydd cyngerdd arbennig gan diwtoriaid piano’r Ganolfan Gerdd yn cael ei gynnal ar yr 8fed o Dachwedd i godi arian ar gyfer yr Ŵyl Biano gyda rhaglen hwyliog o gerddoriaeth o bedwar ban byd – o Gaernarfon i’r Caribî!

Camau Cerdd yn Dod i Ddinbych

Camau Cerdd yn Dod i Ddinbych

Bydd y prosiect cerdd arloesol Camau Cerdd yn dod i Ddinbych am y tro cyntaf yn fuan iawn.

Mae’r prosiect sydd eisoes wedi bod yn rhedeg yng Ngwynedd am nifer o flynyddoedd yn cael ei redeg gan Ganolfan Gerdd William Mathias mewn partneriaeth gydag un o diwtoriaid y Ganolfan, Marie-Claire Howorth.

Tiwtor y prosiect yn Ninbych fydd Charlotte Amy Green sydd wedi bod yn gweithio ochr yn ochr â Marie-Claire am sawl mlynedd ac sydd hefyd yn cynnal sesiynau yn Llanfairpwll a Phenygroes.

Mae Charlotte, sydd wedi ennill gradd cerdd ac sy’n gerddor brwd gan chwarae i Fand Pres Porthaethwy ynghyd â rhoi gwersi offerynnau pres mewn ysgolion ac yn hyfforddi Band Iau Dyffryn Nantlle, yn edrych ymlaen yn fawr at gael cychwyn y prosiect yn Ninbych:

‘Wedi i ni gynnal gwersi blasu nôl ym mis Gorffennaf rydym ni’n hyderus y bydd Camau Cerdd yn ffynnu yn Ninbych ac y byddwn ni’n gallu sicrhau fod plant yr ardal yn cael cychwyn cerddorol cadarn.’

Cymera’r Ganolfan Gerdd falchder yn y ffaith bod Camau Cerdd yn cael ei gynnal gan gerddor medrus sydd â phrofiad helaeth mewn dysgu cerddoriaeth i blant ifanc.

Mae’r prosiect yn Ninbych wedi ei rannu i mewn i ddau grŵp oedran:

Camau Cyntaf i blant rhwng 15 mis a 3 mlwydd oed, sy’n anelu at ddarparu cyflwyniad cyffredinol i blant i fyd cerdd, gan hefyd ymdrechu i ysbrydoli rhieni / gofalwyr i ddefnyddio cerddoriaeth gyda hyder â’u plant.

Mae Camau Nesaf ar gyfer plant rhwng 4 a 7 mlwydd oed. Yma’r bwriad yw parhau i ddatblygu dealltwriaeth y plant o gerddoriaeth mewn modd hwyliog trwy ddefnyddio amryw o ddulliau yn cynnwys gemau, sol-ffa ac offerynnau cerdd.

‘Erbyn i blant gychwyn eu haddysg gerddorol yn yr ysgol neu gychwyn gwersi offerynnau neu ganu, bydd Camau Cerdd yn barod wedi datblygu dealltwriaeth y plant o fyd cerdd – deall rhythm, gallu darllen cerddoriaeth, syniad da o wahanol offerynnau a’u seiniau, a bod yn gallu gwrando a mynegi eu hunain gyda cherddoriaeth’ eglura Charlotte Green, tiwtor Camau Cerdd Dinbych. Bydd y gyfres gyntaf o 10 sesiwn Camau Cerdd, a gefnogwyd gan Fenter Iaith Sir Dinbych a Chelfyddydau Sir Ddinbych yn cychwyn ar y 28ain o Fedi 2015 yn Ninbych.

Telynorion Dinbych Wrth Eu Boddau Wedi Cyfarfod Cyntaf Telynau Clwyd

Telynorion Dinbych Wrth Eu Boddau Wedi Cyfarfod Cyntaf Telynau Clwyd

Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf Telynau Clwyd ar ddydd Sul y 4ydd o Hydref yn adeilad Hwb Dinbych, gan groesawu telynorion ar draws Ogledd Cymru i’r sesiwn, ac hynny yn dilyn sesiwn blasu rhagarweiniol gynhaliwyd ym mis Gorffennaf er mwyn asesu’r galw am weithgaredd o’i fath yn ardal Ddinbych.

Y telynorion adnabyddus Morwen Blythin a Dylan Cernyw fydd a arweiniodd y côr telyn newydd a hynny dan adain Canolfan Gerdd William Mathias sydd wedi bod yn darparu gwersi cerdd yn Ninbych ers 2012 pan agorwyd ei gangen yn y dref.

Mae sefydlu Côr Telynau yn ardal Dinbych wedi bod yn freuddwyd i Morwen Blythin ers peth tro.

‘Rwy’n meddwl ein bod ni gyd fel tiwtoriaid telyn yn yr ardal wedi bod yn gobeithio i weld côr telyn megis Telynau Clwyd am nifer o flynyddoedd. Rwyf wrth fy modd o gael bod yn rhan o’r grŵp newydd a chyffrous hwn’, eglura Morwen sydd hefyd yn dysgu’r delyn yn Ninbych fel un o diwtoriaid Canolfan Gerdd William Mathias.

Mae’r Ganolfan Gerdd yn ddiolchgar tu hwnt i gwmni rhentu telynau – Telynau Tandderwen sydd wedi cytuno i gefnogi’r grŵp newydd yn ystod y misoedd cyntaf.

Dywedodd Hefina Williams ar ran gwmni Telynau Tandderwen:

‘Braf oedd clywed fod Canolfan Gerdd William Mathias yn ehangu eu darpariaeth o addysg gerddorol yn yr ardal drwy gyfrwng Côr Telynau Clwyd. Rwyf yn ymfalchïo mewn darparu cefnogaeth i’r grŵp newydd hwn ac yn dymuno’r gorau i’r prosiect’.

Daeth 12 o delynorion i’r sesiwn gyntaf gan ddysgu 2 darn newydd. Roedd Dylan Cernyw wrth ei fodd gyda’r cynnydd a welodd gyda’r grŵp. Dywedodd:

‘I feddwl mai dyma cyfarfod cyntaf y grŵp mae nhw wedi gwneud cynnydd ardderchog. Rwyf nawr yn edrych ymlaen at gyfarfod nesaf Telynau Clwyd ac i barhau â’r dysgu’.

I blant ysgol uwchradd safon gradd 3 ac uwch gan fwyaf fydd y prosiect yn ei dargedu i gychwyn. Ond mae’r Ganolfan yn dymuno i unrhyw un sydd â diddordeb i gysylltu er mwyn dod i ddeall y galw am weithgareddau cerdd eraill.

Llwyddiant i Ddisgybl o Ddinbych mewn Cyngerdd yng Nghaernarfon

Llwyddiant i Ddisgybl o Ddinbych mewn Cyngerdd yng Nghaernarfon

Cynhaliwyd cyngerdd ar nos Wener y 18fed o Fedi gan Canolfan Gerdd William Mathias yn Galeri Caernarfon er mwyn cydnabod llwyddiannau’r Ganolfan Gerdd yn ystod y flwyddyn academaidd flaenorol.

Ymhlith y myfyrwyr a berfformiodd ac a dderbyniodd wobrau roedd Erin Swyn o Lannefydd sydd wedi bod yn derbyn gwersi gyda Ann Atkinson yng Nghangen Dinbych Canolfan Gerdd William Mathias am sawl mlynedd bellach.

Gwobrwywyd Erin, disgybl yn Ysgol Glan Clwyd, gyda Chwpan a roddwyd gan Gôr Meibion Caernarfon er cof am un o’u cyn aelodau, Thomos William Jones. Derbyniodd y gwpan am iddi gael y marciau uchaf ymhlith disgyblion y Ganolfan Gerdd mewn arholiad ymarferol gradd 1 i 5 gan lwyddo i ennill 142 marc allan o 150 yn ei arholiad canu gradd 3 yn ddiweddar.

Roedd Erin sydd hefyd yn derbyn gwersi piano yn y Ganolfan Gerdd gyda Teleri-Siân, a gwersi clarinét yn yr ysgol gyda Dave Hopkins, wedi ei synnu wrth glywed ei bod wedi derbyn y marciau uchaf mewn arholiad ymhlith myfyrwyr y Ganolfan:

‘Doedd gennyf ddim syniad fy mod wedi ennill y gwpan nes clywed fy enw yn cael ei alw allan! Roedd y Ganolfan Gerdd wedi ei gadw’n sypreis i mi gan ddweud wrthyf mai perfformio ar y noson oeddwn yn ei wneud yn unig!’

Roedd Ann Atkinson, tiwtor canu Erin wrth ei bodd gyda’r newyddion. ‘Mae Erin wedi gweithio’n galed drwy gydol y flwyddyn – mae’n fraint cael ei dysgu, ac rwyf wrth fy modd o weld ei gwaith caled yn dwyn ffrwyth. Rwyf yn edrych ymlaen yn arw at fynd ymlaen gyda Erin i ddysgu repertoire newydd a chychwyn paratoi ar gyfer ei arholiad gradd 4.’

Bu’r gantores ifanc yn rhannu’r llwyfan gyda rhai o gerddorion talentog eraill y ganolfan gerdd gan gynnwys Ensemble Cellos y Ganolfan, unawdwyr eraill, triawdau a phedwarawdau, perfformiad o ddau ddarn gan gyfansoddwyr ifanc y Ganolfan, ynghyd â pherfformiad o ambell i ddarn o Offeren Mozart gan Gôr Siambr y Ganolfan.

Dathlodd y Ganolfan Gerdd ei phen-blwydd yn 15 mlwydd oed yn ddiweddar ac dim ond yn ddiweddar yn 2012 y cychwynnodd ddarparu hyfforddiant cerdd yn Ninbych gyda darpariaeth o brosiectau megis Camau Cerdd i blant ifanc, grŵp telyn Telynau Clwyd a gwersi theori yn cael eu cynnig gan y Ganolfan yn Ninbych am y tro cyntaf ym mis Hydref.

Grŵp Telyn Newydd: ‘Telynau Clwyd’ i ffurfio yn Ninbych

Grŵp Telyn Newydd: ‘Telynau Clwyd’ i ffurfio yn Ninbych

Cynhaliodd cangen Dinbych Canolfan Gerdd William Mathias ddiwrnod agored ym mis Gorffennaf 2015. Un o’r gweithgareddau a gynhaliwyd ar y diwrnod oedd grŵp telyn er mwyn asesu’r diddordeb mewn ffurfio grŵp telynau a fyddai’n cyfarfod ar sail reolaidd yn yr ardal.

Y telynorion adnabyddus Morwen Blythin a Dylan Cernyw fu’n arwain y grŵp, ac fe gafwyd ymateb da iawn i’r syniad o ffurfio grŵp telyn a fyddai’n cyfarfod yn rheolaidd.

Roedd Morwen a Dylan wrth eu boddau gyda’r cynnydd sylweddol a wnaeth y grŵp yn ystod y sesiwn gan iddynt fedru dysgu dau ddarn newydd ac yna rhoi perfformiad anffurfiol i’r rhieni ar y diwedd.

Dywedodd Morwen Blythin:

Mae dysgu ac yna perfformio dau ddarn o’r newydd yn dipyn o gamp gan feddwl mai dyma’r tro cyntaf i’r grŵp gyfarfod! Rydw i a Dylan wrth ein boddau bod Canolfan Gerdd William Mathias am gychwyn y grŵp Telynau Clwyd nawr ar sail barhaol.

Yn dilyn y llwyddiant hwn, bydd y grŵp telyn yn cyfarfod ar sail reolaidd, gan gyfarfod unwaith y mis yn Ninbych.

Mae Telynau Clwyd nawr yn gwahodd rhagor o aelodau i ymuno â’r grŵp. Cysylltwch â’r Ganolfan er mwyn cofrestru eich diddordeb mewn ymuno.

Mae Canolfan Gerdd William Mathias yn darparu gwersi cerdd o’r safon uchaf yn ei changen yn Ninbych, ynghyd â’i phrif gangen yng Nghaernarfon.

Mae’r Gangen wedi bodoli yn Ninbych ers 2012, a bellach yn cynnig gwersi cerdd gyda thiwtoriaid profiadol, ynghyd â phrosiectau arloesol Camau Cerdd sy’n cyflwyno plant chwe mis i saith mlwydd o oed i gerddoriaeth, a phrosiect Doniau Cudd sy’n cynnig sesiynau cerdd i bobl ag anableddau dysgu, ynghyd â phrosiectau eraill yn y gymuned.

Nod Canolfan Gerdd William Mathias Dinbych yw efelychu’r llwyddiant a welwyd yn ei phrif ganolfan yng Nghaernarfon sydd erbyn hyn yn darparu gwersi cerdd wythnosol i dros 400 o bobl o bob oed gyda dros 45 o diwtoriaid profiadol.

Llwyddiant i Ddiwrnod ‘Taro Traw’ Canolfan Gerdd William Mathias Dinbych

Llwyddiant i Ddiwrnod ‘Taro Traw’ Canolfan Gerdd William Mathias Dinbych

Cynhaliwyd diwrnod agored ‘Taro Traw’ llwyddiannus gan Ganolfan Gerdd William Mathias ar y 12 o Orffennaf yn ei changen yn Theatr Twm o’r Nant, Dinbych.

Mae Canolfan Gerdd William Mathias wedi bod yn darparu hyfforddiant cerdd o’r safon uchaf i bobl o bob oed yn ei phrif Ganolfan yn Galeri  Caernarfon am fwy na deng mlynedd bellach, ac ers 2012, mae wedi bod yn cynnig gwersi cerdd yn ei changen yn Ninbych ynghyd â gweithgareddau eraill yn y gymuned. 

Cafwyd cychwyn gwych i’r diwrnod gyda gweithdy telyn gan Dylan Cernyw a Morwen Blythin. Daeth telynorion o bob oed i’r gweithdy gan gael cyfle i gyd chwarae mewn awyrgylch hwyliog. 

Profodd y gweithdy i fod yn llwyddiannus tu hwnt, ac fe lwyddodd y grŵp i ddysgu dau ddarn mewn cyfnod byr iawn, gan roi perfformiad anffurfiol ar y diwedd. 

Roedd Morwen Blythin wrth ei bodd gyda’r cynnydd a wnaeth y grŵp:

Mae dysgu ac yna perfformio dau ddarn o’r newydd yn dipyn o gamp gan feddwl mai dyma’r tro cyntaf i’r grŵp gyfarfod! Rwyf yn obeithiol nawr fod hyn wedi gosod sylfaen i Ganolfan Gerdd William Mathias ffurfio côr telyn i’r dyfodol a fydd yn cyfarfod ar sail reolaidd yn yr ardal.

Bu’r diwrnod agored yn gyfle i’r Ganolfan gyflwyno un o’i phrosiectau arloesol arall yn yr ardal am y tro cyntaf, sef prosiect ‘Camau Cerdd’ sy’n cael ei weithredu mewn partneriaeth gyda Marie-Claire Howorth. 

Mae prosiect Camau Cerdd yn arbenigo mewn darparu addysg gerddorol i blant rhwng 6 mis oed, a 7 mlwydd oed.

Cynhaliwyd tri grŵp oedran yn ystod y diwrnod gan diwtoriaid y prosiect, Marie-Claire Howorth a Charlotte Green a oedd wrth eu boddau o weld pob un o’r tri grŵp yn llawn gyda chyfanswm o 32 o blant yn cymryd rhan.

Dywedodd Marie-Claire:

Wedi sawl mlwyddyn bellach o gyflwyno prosiect Camau Cerdd yn llwyddiannus ledled sir Gwynedd, mae’n amlwg i ni fod galw am brosiect cerddorol i blant ifanc yn ardal Dinbych, ac fe edrychwn ymlaen at  gynnal y prosiect yn yr ardal yn y dyfodol agos.

Fe gynigwyd gwersi blasu am ddim gyda thiwtoriaid profiadol y Ganolfan hefyd, gyda nifer o blant ac oedolion yn cymryd mantais o’r cyfle i roi cynnig ar offeryn cerdd am y tro cyntaf.

Daeth y diwrnod i ben gyda chyngerdd ‘Llwyfan Cerdd’ gan fyfyrwyr y Ganolfan, ac fe groesawodd y Ganolfan Cadeirydd Cyngor Sir Ddinbych a Chymar y Cadeirydd, Gwyneth Kensler a Gaynor Morgan Rees i’r cyngerdd ynghyd â Phwyllgor Theatr Twm o’r Nant i fwynhau perfformiadau gan fyfyrwyr o bob oed a gallu cerddorol. Mae’r Ganolfan Gerdd yn edrych ymlaen yn fawr at gynnal sesiynau cerdd mewn cartrefi sy’n cynnig gofal dementia o fewn Sir Ddinbych yn y misoedd nesaf yn ogystal â pharhau i ddatblygu ei chynllun Doniau Cudd ar gyfer plant ac oedolion sydd ag anableddau dysgu o fewn y Sir.

Taro Traw i Ganolfan Gerdd William Mathias Dinbych!

Taro Traw i Ganolfan Gerdd William Mathias Dinbych!

Bydd Canolfan Gerdd William Mathias yn Ninbych yn agor ei drysau i bawb ar gyfer diwrnod o weithgareddau cerdd ar y 12 Gorffennaf 2015. Bydd y diwrnod yn cynnwys gweithdy telyn gyda Dylan Cernyw a Morwen Blythin, Camau Cerdd sef prosiect y Ganolfan i blant rhwng 6 mis a 7 mlwydd oed, cyngerdd Llwyfan Cerdd gan ddisgyblion y Ganolfan, a gwersi blasu am ddim.

Mae cangen Dinbych Canolfan Gerdd William Mathias wedi bodoli yn y dref ers 2012 ac wedi tyfu gan gynnig gwersi offerynnol a lleisiol gyda thiwtoriaid profiadol yn cynnwys Ann Atkinson, Teleri Siân, Glian Llwyd, Alfred Barker, a Morwen Blythin. Yn ogystal, datblygwyd prosiectau cymunedol megis Doniau Cudd ar gyfer oedolion sydd ag anableddau dysgu a sesiynau cerdd mewn cartrefi henoed mewn partneriaeth gyda Gwasanaethau Celfyddydol Sir Ddinbych. 

Bydd y diwrnod yn cychwyn ar fore Sul y 12 o Orffennaf gyda gweithdy telyn gyda Dylan Cernyw a Morwen Blythin. Mae’r gweithdy hwn yn agored i delynorion o bob oedran a gallu cerddorol, a bydd yn diweddu gyda chyngerdd byr anffurfiol am 12. 

Mae Camau Cerdd yn brosiect y mae Canolfan Gerdd William Mathias eisoes yn ei gynnig yng Ngwynedd. Mae arweinydd y prosiect, Marie-Claire Howorth wrth ei bodd o gael cyflwyno’r prosiect yn Ninbych am y tro cyntaf. Dywedodd:

‘Wedi sawl mlynedd o gynnal Camau Cerdd yn llwyddiannus ledled Gwynedd, rwy’n edrych ymlaen yn arw at gael cyflwyno’r prosiect yn Ninbych. Mae’n brosiect cyffrous a phwysig a chredaf fod ganddo’r potensial i ddatblygu sgiliau llythrennedd, rhifedd, cydsymud, y cof a sgiliau cymdeithasol ynghyd â bod yn llesol i’r ymennydd a’r corff yn gyffredinol. Mae’r prosiect hefyd yn datblygu dealltwriaeth yr unigolyn o ddiwylliant a hunaniaeth gan fod y dosbarthiadau’n ddwyieithog ac yn annog dysgu caneuon gwerin o oedran ifanc. Bydd plant ifanc a’u teuluoedd yn cael y cyfle i ddarganfod byd cerdd drwy gyfrwng offerynnau cerdd, canu, gemau a mwy’.

Bydd sesiynau yn targedu plant 6-24mis oed, 2&3oed a 4-7oed yn cael eu cynnal yn ystod y prynhawn. Bydd pris arbennig o £2 y plentyn er mwyn dathlu cychwyn y prosiect yn Ninbych.  

Bydd y Ganolfan hefyd yn cynnig gwersi blasu am ddim gan rai o’r tiwtoriaid profiadol. Bydd gwersi blasu telyn, piano, ffidil, a chanu yn cael eu cynnig ar y diwrnod. Cysylltwch â’r Ganolfan er mwyn trefnu amser eich gwers blasu.

I gloi’r diwrnod bydd cyngerdd Llwyfan Cerdd yn cael ei gynnal gan fyfyrwyr y Ganolfan. Mae cyngherddau Llwyfan Cerdd y Ganolfan yn darparu cyfle gwych i fyfyrwyr ddatblygu eu hyder trwy berfformio mewn awyrgylch anffurfiol a chyfeillgar. Nid oes pris mynediad ond croesawir rhoddion ar ddiwedd y cyngerdd.

Cyngherddau dros yr Haf

Cyngherddau dros yr Haf

Rydym yn falch iawn o fod yn gweithio gydag Elin Roberts fel rhan o’i gradd cerdd ym Mhrifysgol Bangor. Mae Elin wedi bod yn gweithio gyda ni er mwyn trefnu cyfres o gyngherddau gan gyn-ddisgyblion. Dyma gofnod ganddi yn trafod ei gwaith i’r Ganolfan:

Fel cyn-fyfyriwr o Ganolfan Gerdd William Mathias a myfyriwr MMus ym Mhrifysgol Bangor, rwyf yn ffodus iawn o gael gweithio yma yn y Ganolfan dros yr haf fel rhan o’m lleoliad ATM. Mae’r ATM (Cronfa Gymdeithasol Ewrop) yn ysgoloriaeth ar gyfer myfyrwyr meistr, sydd yn cefnogi eu astudiaethau ac yn galluogi iddynt weithio ar gyfer cwmni lleol.

Un o’r tasgau a roddwyd i mi yw trefnu cyfres o gyngherddau sydd yn cynnwys cyn-fyfyrwyr. Mae nifer o’r myfyrwyr hyn yn astudio mewn coleg cerdd, neu wedi graddio yn ddiweddar ac ar fin cychwyn ar eu gyrfa broffesiynol, ac yn falch o gael y cyfle i berfformio yn eu ardaloedd lleol. Mae’r Ganolfan hefyd, wrth gwrs, yn edrych ymlaen at eu gweld yn ol yng Ngogledd Cymru!

Elin Roberts

Dyma fanylion y cyngherddau sydd i ddod:

Meinir Wyn Roberts (soprano) a Steven Evans (piano)

Prynhawn dydd Sadwrn, Gorffennaf 18, 3yh

Neuadd Feed My Lambs, Caernarfon

Gwyn Owen (trwmped) a Steven Evans (piano)

Nos Iau, Awst 13, 7yh

Neuadd Powis, Prifysgol Bangor

Camau Cerdd yn Gŵyl Teulu Ynys Môn

Camau Cerdd yn Gŵyl Teulu Ynys Môn

Ar Ddydd Gwener y 19eg a Dydd Sadwrn yr 20fed o Fehefin aeth Camau Cerdd i ymweld â’r cae Sioe ym Mona ar gyfer Gŵyl Teulu Ynys Môn.

Cafwyd tri sesiwn ar y ddau ddiwrnod ac mi ddoth amrywiaeth o blant i gyfarfod Mr. Cerdd a dysgu am gerddoriaeth.

Ar y Dydd Gwener roedd ysgolion o amgylch Môn yn yr Ŵyl ac roedd y rhai a ddoth i’r sesiynau Camau Cerdd gyda Charlotte a Gethin wedi dysgu am rythmau gwahanol a sut i’w chwarae nhw mewn amser gydag offerynnau taro. Wnaethon nhw hefyd dysgu i ganu sol-ffa gydag ystumiau dwylo.

Ar y Dydd Sadwrn roedd hi’n dro i blant ifanc cael sesiynau Cerdd tro yma gyda’i rhieni a Marie-Claire a Gethin. Wnaethon nhw gyfarfod Mr, Cerdd a chanu caneuon a chwarae offerynnau wrth glywed llyfr ‘Dwndwr yn y Jyngl’ (gan Andreae a Wojtowycz).

Cafwyd pawb amser bendigedig!

Llwyddiant yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd

Llwyddiant yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd

Congratulations to the following students who receive their tuition at CGWM on their success in the National Urdd Eisteddfod last week :

Llongyfarchiadau gwresog i’r myfyrwyr canlynol sy’n derbyn eu hyfforddiant yn CGWM ar eu llwyddiant yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd wythnos diwethaf :

Unawd Llinynnol Bl. 7-9 : Gwydion Rhys 3ydd Tiwtor : Nicki Pearce

Unawd Merched Bl. 7-9 : Llio Meirion Rogers 2il Tiwtor : Ann Atkinson

Unawd Piano Bl. 10 ac o dan 19 : Math Roberts 2il  Tiwtor : Iwan Llewelyn-Jones

Unawd Chwythbrennau Bl.10 ac o dan 19 : Megan Hunter 2il  Tiwtor : Rhiannon Mathias

Unawd allan o Sioe Gerdd 19-25oed : Gwen Elin 3ydd  Tiwtor : Mary Lloyd-Davies

Llongyfarchiadau hefyd i Mabon Llyr sy’n aelod o ddeuawd linynnol CGWM ar ddod yn 3ydd yn yr Unawd Llinynnol Bl.10 ac o dan 19oed.

Rydym yn edrych ymlaen yn fawr iawn at weld Gwen Elin ac un o’n cyn-ddisgyblion Meinir Wyn Roberts (sydd bellach yn astudio yn yr Academi Gerdd Frenhinol, Llundain) yn cystadlu am Ysgoloriaeth Bryn Terfel yn yr Hydref – Pob lwc i chi’ch dwy a llongyfarchiadau ar gael eich dewis.

Roeddem yn hynod falch o glywed am lwyddiant Math Roberts yng nghystadleuaeth y Fedal Gyfansoddi. Daeth cyfansoddiad Math ar gyfer y delyn yn 2il yn y gystadleuaeth. 15oed yw Math ar roedd y gystadleuaeth yn agored i rai o dan 25oed. Tipyn o gamp!  Mae Math yn cael gwersi telyn gyda Elinor Bennett yn CGWM ac fe gychwynodd gyfansoddi y gwaith mewn gweithdai oedd yn rhan o Ŵyl Delynau Ryngwladol Cymru 2014 a drefnwyd gan CGWM.

Llongyfarchiadau hefyd i’r holl fyfyrwyr gafodd lwyddiant mewn cystadlaethau eraill yn cynnwys llefaru, ensembles a chorau yn ystod yr wythnos.  

Strings Solo Year 7-9 : Gwydion Rhys 3rd   Tutor : Nicki Pearce

Girls’ Solo Year 7-9 : Llio Meirion Rogers 2nd   Tutor : Ann Atkinson

Piano Solo Yr. 10 – under 19 : Math Roberts 2nd  Tutor : Iwan Llewelyn-Jones

Woodwind Solo Yr.10 – under 19 : Megan Hunter 2nd  Tutor : Rhiannon Mathias

Song from a Musical for singers aged 19-25 : Gwen Elin 3rd   Tutor : Mary Lloyd-Davies

Congratulations also to Mabon Llyr who is a member of CGWM’s chamber duo for winning 3rd prize in the Strings Solo for Year 10- under 19 years.

We look forward to seeing Gwen Elin and one of our ex-students Meinir Wyn Roberts (now studying at the Royal Academy of Music, London) taking part in the Bryn Terfel Scholarship competition in the Autumn. Good luck to you both and well done for being selected.

We were thrilled to hear about Math Roberts’ success in the Composer’s Medal competition. 15 year old Math’s composition for the harp was awarded second place in the competition which was open to composers under the age of 25 – quite an achievement. Math studies the harp with Elinor Bennett at CGWM and started composing the piece during the composition workshops arranged by CGWM as part of the 2014 Wales International Harp Festival.

Congratulations also to all the students who were successful in other competitions including recitation, ensembles and choirs during the week

Guitars@Galeri Yn Denu Gitarwyr i Gaernarfon

Guitars@Galeri Yn Denu Gitarwyr i Gaernarfon

Mae cyfarwyddwr Gŵyl Gitarau@Galeri, Neil Browning wrth ei fodd gyda llwyddiant digwyddiad i’r gitâr a lwyddodd i ddenu gitarwyr ar draws Cymru i Gaernarfon i ddysgu mwy am y gitâr ac i fynychu cyngerdd gan y gitarwr adnabyddus Gary Ryan.

Cynhaliwyd y digwyddiad ar y 22-24 Mai 2015, gan gychwyn gyda digwyddiad meic agored lle’r oedd pob aelod o’r cwrs yn cael eu gwahodd i berfformio yn y bar.

Fe barhaodd y penwythnos gyda chyfres o weithgareddau hyfforddiant a gweithdai gyda thiwtoriaid gwadd yn cynnwys Stuart Ryan, Neil Browning, Andy Maceknzie, Colin Tommis, a Dave King. Rydym wedi gwirioni wrth fod yn gallu cynnig amrywiaeth mor eang o arddulliau gitâr yn ystod y digwyddiad.

Uchod y mae llun o weithdy Rhythm Jazz Sipsi Andy Mackenzie lle gyflwynodd y sylfaen i chwarae rhythm ‘la pompe’ a chordiau.

Croesawodd yr Ŵyl hefyd gitarydd enwog Gary Ryan i roi dosbarth meistr ac i berfformio mewn cyngerdd ar nos Sadwrn. Perfformiwyd amrywiaeth o gerddoriaeth gan Gary gan gynnwys cerddoriaeth Pratorius, Dowland a Bach ynghyd â chyfansoddiadau ei hun oedd yn arddangos techneg arloesol ar y gitâr.

Gitarydd clasurol byd-enwog Gary Ryan yn taro cord ar gyfer digwyddiad unigryw yn Galeri

Gitarydd clasurol byd-enwog Gary Ryan yn taro cord ar gyfer digwyddiad unigryw yn Galeri

Gitarau@Galeri – 22-24 Mai 2015

Bydd yr unawdydd gitâr enwog Gary Ryan yn ymuno â thîm o gitarwyr profiadol i hyfforddi a pherfformio yn nigwyddiad Gitarau@Galeri y mis hwn yng Nghaernarfon. Bydd Canolfan Gerdd William Mathias unwaith eto yn cynnal digwyddiad hyfforddi cerddorol yn Galeri, y gofod celfyddydol a pherfformio yng nghalon y dref hanesyddol. 

Mae Gitarau@Galeri yn benwythnos o hyfforddiant, perfformiadau a gweithdai gan dîm o diwtoriaid rhagorol sydd wedi ei hanelu yn benodol at gitarwyr acwstig, trydanol a bas. Bydd dysgwyr o bob oedran a gallu yn cymryd rhan mewn cyfres o weithdai bach mix’n’match gan ddysgu am amrywiaeth o destunau a genres cerddorol. Mae’r elfennau o diwtoriaeth yn addas ar gyfer oedolion a gitarwyr ifanc dros 15 mlwydd oed ac nid yw’n addas ar gyfer dechreuwyr. 

Mae’r ŵyl yn cychwyn gyda digwyddiad meic agored ar nos Wener lle mae pob perfformiwr ac arddull yn cael eu croesawu. 

Bydd gweithgareddau’r dydd Sadwrn yn cychwyn gyda perfformiad byr ac anffurfiol gan bedwar prif diwtor y cwrs, a bydd y diwrnod yn dod i ben gyda phrif gyngerdd yr ŵyl gyda pherfformiad gan Gary Ryan. 

Ynghyd â chyfansoddiadau ei hun, bydd Gary yn chwarae cerddoriaeth gan Praetorius, Dowland, Bach, Dyens, Brouwer, a threfniannau o Gerddoriaeth Werin Geltaidd gan David Russell. Bydd y cyngerdd yn cychwyn gyda pherfformiad byr gan ‘Fragile Egosystem’ Neil Browning yn cynnwys gitâr atsain, wedi ei ddilyn gan doriad byr.

Bydd cyfleoedd ar gyfer sesiynau jamio drwy gydol y penwythnos hefyd!

Mae amser i gymryd rhan yn y digwyddiad yn dal i fod – cysylltwch â Chanolfan Gerdd William Mathias am y manylion. Cysylltwch â Swyddfa Docynnau Galeri am docynnau ar gyfer y perfformiad gyda’r nos.

Theatr Gybolfa yn Ffilmio ‘Dydd Iau ym Mywyd y Ganolfan’

Theatr Gybolfa yn Ffilmio ‘Dydd Iau ym Mywyd y Ganolfan’

Dydd Iau y 7fed o Fai 2015. Dyma ddyddiad pwysig gyda miloedd o bobl ar hyd y wlad yn taro eu pleidlais yn yr etholiad cyffredinol. Mae hefyd yn ddiwrnod pwysig i ni fel y Ganolfan gan ein bod wedi trefnu i griw o Theatr Gybolfa i ddod i ffilmio ‘Dydd Iau Cyffredinol ym Mywyd y Ganolfan’.

Mae dyddiau Iau yn un o’r diwrnodau gorau i gael trosolwg o rai o weithgareddau mwyaf amrywiol rydym ni’n ei gynnig yma yn y Ganolfan Gerdd. Yn ychwanegol i fwrlwm y gwersi offerynnol a lleisiol, mae gennym ni sesiynau Camau Cerdd yn cael eu cynnal drwy gydol y bore yng Nghanolfan Noddfa yng Nghaernarfon, Côr Cymysg i Oedolion dan arweiniad Geraint Roberts yn y prynhawn, sesiynau Doniau Cudd, ac yna Côr Siambr y Ganolfan sy’n cael ei arwain gan Jenny Pearson. 

Rydym ni’n edrych ymlaen at gael gweld y fideo y bydd Theatr Gybolfa yn ei greu i ni, a fydd yn adlewyrchu’r amrywiaeth o ddigwyddiadau sy’n cael eu cynnal gan y Ganolfan Gerdd mewn un diwrnod. 

Galeriau Galeri: Perfformiad Syfrdanol yn Gŵyl Delynau Cymru 2015

Galeriau Galeri: Perfformiad Syfrdanol yn Gŵyl Delynau Cymru 2015

Bu i un o’r digwyddiadau y cynhaliom ni yn ystod Gŵyl Delynau 2015 groesawu pob aelod o’r cwrs at ei gilydd i berfformio mewn cyngerdd rydym ni’n ei alw yn ‘Galerïau Galeri’. Gosodwyd telynau ar hyd y galerïau ar bob llawr.

Unwaith roedd pob telyn, stand a stôl yn ei le, cyfarwyddwraig yr Ŵyl, Elinor Bennet gafodd y fraint o arwain yr ensemble arbennig hwn, gan glywed perfformiadau arbennig o gerddoriaeth werin, clasurol a chyfoes.

Cafwyd diweddeb addas i’r Ŵyl a hynny drwy gyfrwng cyngerdd gan rhai o’n cyn-fyfyrwyr disglair yn rhannu’r llwyfan ag aelodau o’r cwrs telyn gan blethu cerddoriaeth glasurol â’r gwerin. Fe wnaethom ni fwynhau perfformiadau gan Elinor Bennett, Stephen Rees, Glain Dafydd, Rhian Dyer, Elinor Evans, Elen Hydref, Angharad Wyn Jones, a Patrick Rimes. Rydym ni’n gobeithio fod pawb a fynychwyd y cwrs telyn, y cyngherddau a gweithgareddau eraill yn ystod yr Ŵyl Delynau wedi mwynhau eu hunain cystal ag y gwnaethom ni yn ystod yr ŵyl, ac rydym ni’n edrych ymlaen at gael croesawu pawb yn ôl ar gyfer yr Ŵyl nesaf.

£6,500 wedi ei godi ar gyfer Apêl Telyn i’r Wladfa

£6,500 wedi ei godi ar gyfer Apêl Telyn i’r Wladfa

Fe hoffwn ni ddiolch i bawb fu’n cyfrannu tuag at apêl Elinor Bennett i godi arian er mwyn anfon telynau i Batagonia fel rhan o ddathlu 150 mlynedd ers sefydlu’r Wladfa yno. 

Mae Elinor Bennett ar hyn o bryd ym Mhatagonia i fynd a un o’r telynau yn bersonol i Ysgol Gerdd yn y wlad. Elinor fu’n gyfrifol am gychwyn yr apêl ac fe gwelodd yr apêl fel modd o hyrwyddo ac annog diwylliant Cymreig yn y Wladfa ym Mhatagonia. 

Bu i dros 80 o unigolion gyfrannu tuag at yr apêl, a hefyd cwmnïau a sefydliadau a fu’n frwdfrydig dros amcanion yr apêl.

Rydym ni yn falch iawn o gael cyhoeddi fod yr apêl wedi llwyddo i gasglu dros £6,500 a fydd yn ddigon i brynu dwy delyn i’w gyrru i Batagonia. Un o Telynau Teifi, cwmni telyn wedi ei leoli yn Llandysul, De Cymru, sydd hefyd wedi cyfrannu dwy delyn ‘Dryw’; a’r delyn arall yn un o wneuthuriad y cwmni Ffrengig enwog Camac. 

Llongyfarchiadau i bawb fu’n ymwneud â’r apêl, rydym ni wedi ei’n synnu drwy garedigrwydd pobl – sy’n dyst fod yr amcan yr apêl i hyrwyddo ac annog diwylliant Cymreig yn amlwg wedi taro tant. 

Diwrnod o Berfformiadau Noddedig Ym Mae Colwyn yn codi dros £300

Diwrnod o Berfformiadau Noddedig Ym Mae Colwyn yn codi dros £300

Rhaid bod disgyblion ein Canolfan yn Nghaernarfon a Dinbych yn falch o gael ymlacio wedi diwrnod prysur yn perfformio ym Mae Colwyn bore ma. Wedi bore yn llawn perfformiadau noddedig, a ymweld â’r stondinau dod a gwerthu, rydym ni’n falch o gyhoeddi fod y diwrnod wedi bod yn lwyddiant, gan lwyddo i godi dros £300 i Cyfeillion Canolfan Gerdd William Mathias.

Rydym ni’n ddiolchgar i Cyfeillion Canolfan Gerdd William Mathias am drefnu’r digwyddiad fel rhan o’i apêl i godi arian. Fe gynhaliwyd y digwyddiad yn adeilad Cais ar Station Road, Bae Colwyn. 

Pob blwyddyn mae’r Cyfeillion yn gosod targed uchelgeisiol o godi £9,000 ac mae’r arian yma yn cael ei ddefnyddio er budd y Ganolfan gan gynnwys ariannu Cronfa Fwrsari y Ganolfan – gan sicrhau fod pawb yn cael mynediad at wersi cerdd. 

Roedd y digwyddiad hwn yn gyfle gwych i’n holl fyfyrwyr ni berfformio, ac roedd Bae Colwyn fel man cyfarfod yn berffaith i’n myfyrwyr o Gaernarfon a Dinbych i gyfarfod – bron hanner ffordd rhwng y ddau Ganolfan. Braf oedd y cyfle hefyd i glywed Triawd Clarinét Conwy – gyda Clive Wolfendale, aelod o bwyllgor y Cyfeillion yn rhan o’r ensemble. 

Rhaid i ni ddiolch yn arbennig i’n holl myfyrwyr a berfformiodd ag a gododd arian i’r Cyfeillion drwy eu perfformiadau noddedig, nid yn lleiaf i un o’n disgyblion a ddaeth i’r digwyddiad ar faglau wedi iddi anafu ei hun y diwrnod flaenorol! Rydym ni’n ddiolchgar iawn i’n holl disgyblion a’r rhieni am eu cefnogaeth. 

Pwy ddaw i ganu harmoni gydag un o brif gantorion Barbershop America?

Pwy ddaw i ganu harmoni gydag un o brif gantorion Barbershop America?

Mae un o brif arweinyddion a beirniaid  canu Barbershop o’r Unol Daleithiau ar ei ffordd i Gymru i gynnig dau weithdy  cyffrous yn y dull unigryw a phoblogaidd yma o ganu. Mae Paul Wigley sy’n dod o Minnesota, wedi  cael profiad helaeth o arwain corau, cynnal gweithdai a darlithoedd ac  wedi ennill parch mawr  iddo’i hun  yn rhyngwladol. 

Mae Canolfan Gerdd William Mathias yn  falch iawn o gynnig cyfle i  gantorion  sydd yn ymddiddori yn y dull hyfryd hwn o ganu  i ddysgu oddi wrth Paul Wigley trwy  gymeryd rhan mewn dau weithdy. Bydd y cyntaf yn  Galeri Caernarfon  ar Chwefror 12fed,  o 7 tan 9 pm, a’r ail  ym Mhentyrch, Caerdydd  ar Chwefror 18ed. O 7.30 tan 9.30pm. Bydd Paul yn arddangos ei arddull a’i sgiliau cyfarwyddo i ddechreuwyr yn ogystal â chantorion sydd wedi arfer canu yn y dull Barbershop gan dynnu ar ei brofiad helaeth yn y maes.

Ef oedd cadeirydd y panel beirniaid yng Nghystadleuaeth Cymdeithas International Barbershop Harmony yn  1991, 1994, 1997, 1999, 2002, 2008, 2011 and 2014 a bu’n dysgu athrawon ac arweinyddion corau Barbershop yn Efrog Newydd,  Maryland, Kentucky, Wisconsin, Missouri, Washington and California, ac ar bwyllgor  National Youth Outreach yn America.  Ymddeolodd yn ddiweddar fel athro Cerdd wedi llawer iawn o lwyddiant gyda’i gôr yn  Ysgol Lakeville, Minnesota. 

Paul yw Cyfarwyddwr côr  Minneapolis Commodores ac,  ar hyn o bryd, ef sy’n dal y swydd o Arbenigwr Categori cerdd Cymdeithas y Barbershop Harmony yn rhyngwladol.  Yn ystod ei ymweliad â Phrydain, bydd yn ddarlithio yn y Gynhadledd Brydeinig i arweinyddion Barbershop a gynhelir ddiwedd misf Chwefror yng Nghanolbarth Lloegr.

Os yw ei enw yn canu cloch, mae Paul Wigley yn  gefnder pell i Dafydd Wigley, Ymfudodd ei hen, hen daid  o Lanbrynmair, Sir Drefaldwyn yn 1857 i fyw ym Minnesota a daeth yn Senator yn y dalaith honno. Yn y 1970’au,  roedd tad Paul,  y diweddar Richard Wigley, hefyd yn Senator yn Nhalaith Minnesota.

Am dros 100 mlynedd,  ni fu unrhyw gysylltiad gydag ochr Dafydd o’r teulu a’r criw  ym Minnesota, ac mae’n hyfryd fod Canolfan Gerdd William Mathias yn helpu i  adfer  y cysylltiad teuluol! Bydd y Gweithdy yn Ne Cymru yn Acapela, Pentyrch.  Mab Dafydd Wigley, Hywel yw perchennog y  Ganolfan gelfyddydol lle cynhelir yr ail weithdy ar Chwefror 18fed.  Yn 2004,  bu Paul ar daith gyda’i gôr o Lakeville, Minnesota, yng Nghymru gan roi cyngerdd yn Theatr Seilo Caernarfon gyda Chôr Glanaethwy.

Neges William Mathias

Neges William Mathias

Siarada’r darlledwr Bob Jones gyda’r delynores Elinor Bennett am y pymtheg mlynedd cyntaf wedi sefydlu Canolfan Gerdd Willaim Mathias

Y Cychwyn Swnllyd

Yn sicr, mae angen dathlu creu cerddoriaeth o bob math. Ond mae gan Ganolfan Gerdd William Mathias achos clodwiw i ddathlu dim llai na phymtheg mlynedd o berfformiadau a hyfforddiant cerddorl or o’r safon uchaf – tra’n wynebu heriau ariannol anodd a chyllidebau tynn. Mae Canolfan Gerdd William Mathias,  sydd wedi ei leoli yng Nghaernarfon, yn sefydliad unigryw yn y byd cerddorol, a thyfodd lawer ers cymryd y camau cyntaf i fod yn gerbyd blaengar a chyffroes ar gyfer mynegiant cerddorol ledled Gogledd Cymru, gan estyn allan dros y byd drwy gyfrwng gwyliau a cyfryngau newydd.

‘Y nod oedd creu man  penodol ar gyfer cerddoriaeth, lle medr plant a phobl o bob oedran dderbyn hyfforddiant gan arbenigwyr cerdd er mwyn cyfoethogi eu haddysg heb orfod teithio milltiroedd o’u cartrefi,’ dywedodd y delynores rhyngwladol Elinor Bennett.  

‘Mae’n hanfodol creu cyfleoedd i bobl ifanc  feithrin eu talentau naturiol a darparu gwaith ar gyfer cerddorion proffesiynol oddi fewn i Gymru, gan cyfoethogi’r gymuned lleol’.

Edrycha’r delynores yn ôl dros y pymtheg mlwyddyn diwethaf gyda chryn syndod a phleser. ‘Roedd megis cymryd cam i mewn i’r gofod! Y Dydd Llun cyntaf ym mis Medi 1999, gyda’r mileniwm yn prysur nesáu – roedd  cyffro yn yr awel. Fe agorom ni ar un ddiwrnod yn unig ar gyfer yr wythnosau cyntaf a dim ond dau diwtor oedd gennym. Daeth Annette Bryn Parry gyda chwech o’i myfyrwyr piano ac roeddwn innau gyda nifer gyfartal o ddisgyblion yr oeddwn yn eu hyfforddi yn wythnosol ar y delyn. Roedd y tŷ ddefnyddion ni wrth ymyl Eglwys y Santes Fair yng Nghaernarfon yn teimlo’n fawr ac yn wag, ac roeddwn i’n pryderu’n fawr y byddai’n aros felly! Roedd ganddyn ni ddau biano, ac fe llwyddon ni i gael grant gan Gyngor Celfyddydau Cymru i brynu tair telyn newydd o Ffrainc, a gartrefwyd ar llawr uchaf y tŷ gyda golygfa wych dros y Fenai tuag at Ynys Môn. Yn naturiol, daeth yr ystafell i’w adnabod fel “Y Nefoedd”!’

Fel newyddiadurwr, rydw i pob tro’n edrych ymlaen at ymweld â’r Ganolfan. Yn rhyfeddol mae’r ardal yma sydd mor gyfoethog o ran prydferthwch naturiol yn cael ei weld fel un o ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru. Mae rhannau o Gaernarfon yn sgorio’n uchel  ar raddfa Amddifadedd Lluosog, yn gyfartal ag ardaloedd diwydiannol yng nghymoedd y de. Hawdd felly i bob ran o’r gymuned i golli allan ar brofiadau cerddorol o safon uchel, a chyfleoedd i ddysgu. Ond fel y ddarganfu Elinor Bennett,  mae’r angerdd sydd gan y gymuned am gerddoriaeth yn gwneud yn iawn am hyn.

Parha Elinor Bennett: ‘Yn fuan, daeth mwy o fyfyrwyr a llawer mwy o diwtoriaid offerynnol atom ni, nes bod y tŷ cyfan yn cael ei ddefnyddio ychydig o fisoedd yn ddiweddarach. Doedd yna ddim ystafelloedd gwrthsain yn ystod y dyddiau cynnar. Er ei fod yn gacoffoni llwyr, mae gen i atgofion melys o’r seiniau amrywiol a grëwyd o’r gwahanol ystafelloedd – ac o fedru clywed sylwadau athrawon eraill!’

Sefydlwyd y Canolfan Gerdd fel teyrnged i un o gyfansoddwyr enwocaf Cymru, William Mathias, a fu farw yn 1992. Yn ŵr â deimlodd yn angerddol dros ddysgu a rhannu’r cariad at gerdd, fe adnabyddir Mathias fel arweinydd a phianydd,  a byddai’n  perfformio neu arwain llawer perfformiad cyntaf o’i weithiau. Ef hefyd a sefydlodd  Gŵyl Gerdd Gogledd Cymru yng Nghadeirlan Llanelwy a bu’n Gyfarwyddwr Artistig hyd at ei farwolaeth.

Cyfrannodd Mathias yn sylweddol iawn i gerddoriaeth organ yr 20fed ganrif, ac mae ei gerddoriaeth eglwysig a’i garolau yn parhau i gael eu perfformio yn rheolaidd yn fyd-eang. Bu galw iddo gyfansoddi ar gyfer achlysuron Brenhinol, gan gynnwys ffanffer i ddathlu deg mlynedd ers arwisgo Tywysog Cymru, a gynhaliwyd dafliad carreg  o safle presennol Galeri yng Nghastell Caernarfon. Cyfansoddodd hefyd gerddoriaeth i ddathlu jiwbilî arian y Frenhines, a’r anthem i ddathlu priodas Tywysog a Thywysoges Cymru yn 1981. Llwyddodd Mathias i gyfansoddi ar gyfer y llais ac offerynnau cerdd a oedd yn apelio at lawer, ac mae hyn yn cael ei adlewyrchu yng ngwaith y Ganolfan heddiw.

Y Ganolfan Heddiw

Pymtheg mlynedd yn ddiweddarach, mae’r Ganolfan  bellach wedi ymgartrefu yn Galeri (sydd yn ganolfan busnes unigryw) ac yn cael ei hadnabod fel canolfan nodedig i addysg gerddorol, gyda chefnogaeth gan Cyngor Celfyddydau Cymru. Mae’n trefnu dosbarthiadau meistr gyda cherddorion adnabyddus, ynghyd â chyngherddau, gweithdai a chyrsiau ar amrywiaeth eang o bynciau cerddorol. Mae’n gartref ar gyfer Gŵyl Delynau Ryngwladol Cymru, Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru, a gyda chynlluniau i gynnal rhagor o wyliau yn y dyfodol agos.

Heddiw, mae dros 350 o fyfyrwyr rhwng 15 mis a 85 mlwydd oed yn mynychu’r ganolfan ar sail wythnosol ar gyfer hyfforddiant unigol gyda 30 tiwtor cerdd proffesiynol ac arbenigol gan gynnig hyfforddiant ar amrywiaeth eang o offerynnau.

Mae Canolfan Gerdd William Mathias  yn gweithio’n agos gyda Gwasanaeth Cerdd Ysgolion Gwynedd a Môn. Mae’r rhan helaeth o’r myfyrwyr o oedran ysgol gynradd ac uwchradd lle mae eu gallu cerddorol wedi cael ei hadnabod ac maent yn cael eu cyfeirio tuag at diwtoriaeth pellach. Mae CGWM hefyd yn darparu dosbarthiadau cerdd cyffredinol, sesiynau cerdd creadigol i oedolion sydd gyda anableddau dysgu, darlithoedd, perfformiadau, cyngherddau a gwyliau amrywiol gan roi llwyfan i nifer o gerddorion enwog, clybiau gwrando i oedolion, cerddoriaeth siambr, gweithdai cerdd poblogaidd, gwerin, jazz, a dosbarthiadau meistr gan gerddorion blaengar. Oll wedi ei drefnu mewn awyrgylch gyfeillgar a chadarnhaol gan ddarparu cyfleoedd cerddorol gwerthfawr ar gyfer pob aelod o’r gymdeithas. Mae pob gweithgaredd yn cael ei gynnal yn ddwyieithog.

Dau o’u prosiectau mwyaf arloesol yw’r dosbarthiadau meithrin i blant rhwng 15 mis a 3 oed, Camau Cyntaf Cerdd, a’r cwrs cerdd creadigol i oedolion ag anableddau dysgu, Doniau Cudd.

‘Prif fantais canolfan megis Canolfan Gerdd William Mathias ydy y gallai gyflogi pobl nid yn unig i drefnu tiwtoriaeth un-i-un, ond hefyd i drefnu a chynnal gweithgareddau grŵp megis pedwarawdau, ensembles, corau ynghyd â nifer o ddigwyddiadau cyffroes megis gwyliau, dosbarthiadau meistr a chyngherddau’, meddai Bennett. ‘Y Ganolfan yw’r pwysicaf o holl gwmnïau preswyl Galeri Caernarfon gan ddod a channoedd o bobl at yr adeilad celfyddydol pob wythnos. Mae ganddyn ni ddeg ystafell ddysgu o ansawdd uchel iawn sy’n cael eu defnyddio gan y 33 tiwtor sy’n gweithio ar sail llawrydd ac mae hyn yn cynhyrchu incwm sy’n llwyddo i dalu am gostau rhentu’r cyfleusterau.’

Rwyf wedi cael  fy syfrdanu at ei brwdfrydedd dros y Ganolfan a’i gwaith. Fodd bynnag, rwyf hefyd yn gwybod y byddwn i’n cael cryn anhawster dysgu yno hefyd – dim byd i wneud â safon y dysgu, ond yn hytrach fel canlyniad i’r gwrthdyniad a grëir gan y golygfeydd syfrdanol  o’r Menai a Môn o ffenestri’r ystafelloedd ymarfer. Dim ond tafliad carreg i ffwrdd y mae safle treftadaeth mawreddog, Castell Caernarfon â’i hen dref glyd. Y Ganolfan yw calon y gymuned.

Penblwydd Hapus yn 15eg oed!

Yn yr un modd ag unrhyw berson 15eg mlwydd oed, mae’r Ganolfan yn byrlymu ag egni. Sbardunodd diwrnod agored yn eu cartref yn Galeri gychwyn addawol iawn i’r dathliadau penblwydd. Taflwyd y drysau a daeth y cyhoedd i samplu sesiynau cerddorol gan gynnwys Drymio’r Drymiau, Canu’r Delyn yn y Nefoedd, Tro ar Ganu – côr cymysg newydd i oedolion; gweithdy gitâr; sesiynau Doniau Cudd; a ymarfer agored gyda Chôr Siambr y Ganolfan. Os na fedrai’r cyhoedd ddod i’r Ganolfan, yna fe aeth y Ganolfan iddyn nhw gyda cyfres o gyngherddau gan gerddorion ifanc mewn siopau a mannau cyhoeddus o amgylch y tref.

Mae Canolfan Gerdd William Mathias wedi agor canolfan ‘loeren’ yn Ninbych yng ngogledd-ddwyrain Cymru ac mae ganddi uchelgais o ddyblygu’r model mewn trefi a dinasoedd eraill.

Felly, pymtheg mlwyddyn o lwyddiant mewn darparu addysg gerddorol  o dan y belt – beth am y pymtheg mlwyddyn nesaf? Mae Elinor Bennett yn uchelgeisiol.

‘Mae’r rhain yn amseroedd anodd yn ariannol i bawb, felly mae cyfnerthu’r hyn sydd ganddyn eisoes yn bwysig iawn. Mi fydd angen i ni ganfod cyllid digonol er mwyn sicrhau parhad, a rhaid i ni weithio’n galed i gynnal y lefel o gefnogaeth a dderbyniwyd yn gyhoeddus o’r gymuned yng Nghymru. Rhaid i ni bob tro cydnabod y pwysigrwydd o greu cyfleoedd i bawb gymryd rhan mewn cerddoriaeth ac annog pobl i  ddod i wrando ar y perfformwyr gorau. Mae cerddoriaeth yn eiddo i bawb – nid yn unig y rhai breintiedig a’r cyfoethog a all fforddio teithio i dinasoedd mawr y byd i wrando i berfformiadau safonol.’

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias.

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

You have Successfully Subscribed!