Cyfeillion Canolfan Gerdd William Mathias

(Rhif Elusen: 1094472)

Ymuno â’r Cyfeillion

Mae elusen Cyfeillion Canolfan Gerdd William Mathias yn darparu cymorth ariannol allweddol i CGWM drwy gyfrwng grantiau, ynghyd â chefnogi ei fyfyrwyr drwy gyfwng ei Gronfa Fwrsari a Chronfa Offerynnau Mary Costello.

Yn flynyddol mae Pwyllgor y Cyfeillion yn codi bron iawn i £10,000 drwy gyfrwng tâl aelodaeth, rhoddion a drwy gynnal amryw o ddigwyddiadau i godi arian. Mae’r pwyllgor hefyd yn weithredol mewn cefnogi gweithgareddau y Ganolfan drwy gynnig cymorth ymarferol drwy stiwardio yn ystod ei ddigwyddiadau.

Ymunwch fel Aelod o Gyfeillion Canolfan Gerdd William Mathias heddiw am £10 y flwyddyn a helpwch ni i gefnogi cerddorion y dyfodol.

Y Gronfa Fwrsari

Sefydlwyd Cronfa Fwrsari Cyfeillion CGWM yn 2007 er mwyn cynorthwyo pobl ifanc talentog gyda chostau hyfforddiant a chyrsiau cerddoriaeth o’r safon uchaf a geir yng Nghanolfan Gerdd William Mathias. Caiff y gronfa ei weinyddu can Cyfeillion CGWM a CGWM.

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias.

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

You have Successfully Subscribed!

Share This