Penodi Catrin Morris Jones fel Trefnydd Gŵyl Delynau Ryngwladol Cymru 2018

Penodi Catrin Morris Jones fel Trefnydd Gŵyl Delynau Ryngwladol Cymru 2018

Rydym yn falch iawn o benodiad diweddar y Delynores Catrin Morris Jones fel Trefnydd Gŵyl Delynau Ryngwladol Cymru 2018. Bydd Catrin yn gweithio yn agos ag Elinor Bennett dros y misoedd nesaf ar yr Ŵyl fydd yn cael ei chynnal rhwng 1af – 7fed Ebrill 2018.

Gyda dros ugain mlynedd o brofiad fel telynores broffesiynnol yn Llundain, bellach mae Catrin yn byw gydai’i theulu ym Mhwllheli ac yn athrawes delyn yng Nghanolfan Gerdd William Mathias ers 2015.

Dywedodd  Catrin: “Rwy’n falch iawn o gyd-weithio gydag Elinor Bennett, Cyfarwyddwraig yr Ŵyl, ac yn edrych ymlaen i weithio â staff Canolfan Gerdd William Mathias a gwirfoddolwyr lleol i greu Gŵyl gyffrous a llwyddiannus.”

Trefnir yr Ŵyl gan CGWM a bydd yn wledd o gyngherddau, cystadleuthau a dosbarthiadau meistr i ddathlu penblwydd y telynor byd enwog,  Osian Ellis yn 90 oed.

Meddai Elinor Bennett, Cyfarwyddwraig yr Ŵyl:

“Rwyf yn hapus iawn fod Catrin wedi ymuno â’r tîm sydd yn trefnu Gwyl Delynau Ryngwladol Cymru IV ym mis Ebrill nesaf. Mae ganddi brofiad helaeth o drefnu digwyddiadau ym maes y delyn ac edrychaf ymlaen yn fawr at gael ei chymorth a’i hegni i sicrhau fod yr Ŵyl Delynau  yn mynd o nerth i nerth ac yn denu cannoedd o delynorion o  lawer gwlad i Gaerenarfon ym mis Ebrill.”

Am ragor o wybodaeth am yr Ŵyl, ewch i wefan: Gŵyl Delynau Cymru

Llwyddiannau disgyblion CGWM yn Eisteddfod Genedlaethol Môn

Llwyddiannau disgyblion CGWM yn Eisteddfod Genedlaethol Môn

Llongyfarchiadau mawr i holl ddisgyblion y Ganolfan oedd yn cystadlu yn yr Esiteddfod eleni.  Dyma restr o’r buddugwyr yn cynnwys disgyblion presennol a chyn-ddisgyblion:

Unawd Llinynnau dan 16 oed:
Gwydion Rhys

Unawd piano dan 16 oed:
Gwydion Rhys
Medi Morgan

Deuawd offerynnol:
Rhiain Awel Dyer & Chloe Roberts
Gwenno a Medi Morgan

Unawd i ferched 16-19 oed:
Tesni Jones
Lisa Dafydd

Unawd i fechgyn 12-16 oed:
Tomi Llewelyn

Unawd Telyn dan 19 oed:
Elain Rhys

Unawd mezzo-soprano 19-25 oed:
Morgana Warren-Jones

Unawd Piano dros 19 oed:
Gwenno Glyn

Unawd Telyn dros 19 oed:
Glain Dafydd

Rhuban Glas Offerynnol dros19 oed:
Glain Dafydd

Diwrnod Agored CGWM yn Galeri Caernarfon 22/7/17

Diwrnod Agored CGWM yn Galeri Caernarfon 22/7/17

Cynhelir Diwrnod Agored Canolfan Gerdd William Mathias yn Galeri Caernarfon dydd Sadwrn Gorffennaf 22ain rhwng 10 -4yp. Bydd amrywiaeth o ddigwyddiadau rhad ac am ddim ymlaen i bobl ifanc drwy gydol y dydd i roi blas o’r hyn a gynnigir gan y Ganolfan.

Sefydlwyd y Ganolfan egnïol hon yng Nghaernarfon yn 1999 sy’n darparu cyfleoedd arbennig mewn addysg gerddorol i bobl o bob oed a gallu drwy wersi offerynnol a lleisiol gan diwtoriaid profiadol, gwersi theori, ensembles, corau a llawer mwy!

Un o uchafbwyntiau’r Diwrnod Agored fydd dathlu penblwydd ‘Camau Cerdd’ yn 10 oed.  Mae Camau Cerdd yn brosiect arbennig sy’n cyflwyno elfennau cerddoriaeth mewn ffordd hwyliog ac addysgol i blant ifanc o 6 mis hyd at 7 mlwydd oed. Am 1 o’r gloch bydd dosbarth i blant rhwng 4-7 oed, a dosbarth i blant rhwng 6 mis a 4 oed a’i rhieni am 2 o’r gloch.  I ddilyn, am 2:45yp byddem yn mwynhau perfformiadau cerddorol gan gyn-ddisgyblion a thiwtoriaid y prosiect mewn parti gyda gemau a chacen.

Sefydlwyd y prosiect gan Canolfan Gerdd William Mathias a’r cerddor Marie-Claire; sy’n fyfyrwraig ôl-raddedig ym Mhrifysgol Sheffield yn astudio MA mewn Seicoleg Cerddoriaeth mewn Addysg. Mae’r cynllun wedi llwyddo i ddod a chwricwlwm cerddorol ysbrydoledig i gymunedau yng ngogledd Cymru gan gyrraedd meithrinfeydd, cartrefi nyrsio ac ysgolion. Dywedodd Marie-Claire:

“Mae’n gyffrous i weld sut mae’r ffordd yr ydym wedi defnyddio cerddoriaeth i rymuso unigolion wedi cael effaith mor gadarnhaol ar gymaint o bobl.  Fel tiwtor cerdd ‘dwi mor falch o weld cyn-ddisgyblion y prosiect yn tyfu o fewn cymunedau cerddorol, ac yn edrych ymlaen i’w clywed yn perfformio ar y diwrnod”

Cynhelir dau weithdy yn ystod y diwrnod, sef gweithdy chwythbrennau gyda’r tiwtoriaid Rhiannon Mathias, Marie-Claire ac Elin Roberts am 10yb, a Dosbarth Meistr llais gyda’r tenor Huw Llywelyn am 2yp.  Mae cynnig cyfleoedd i ddisgyblion ifanc ddysgu mewn grwp yn bwysig i’r Ganolfan ac yn gyfle i unigolion berfformio a chydweithio gyda cherddorion eraill sy’n rhannu’r un diddordeb.

Hefyd yn ystod y diwrnod bydd yna wersi blasu am ddim yn cael eu cynnig ar y drymiau, gitar a phiano gan ein tiwtoriaid Graham ‘La’ Land, Neil Browning a Diana Keyse.  Yn ogystal ceir perfformiadau byw gan ddisgyblion a thiwtoriaid yng Nghaffi Bar Galeri.  Os yw’r tywydd yn caniatau, bydd y diwrnod yn diweddu gyda pherfformiad gan Doniau Cudd ac Arfon Wyn ar y Doc am 3:30yp. Cynhelir y digwyddiad gyda chefnogaeth Tŷ Cerdd.  Bydd pob digwyddiad am ddim, a mae yna groeso cynnes i bawb.  I ddatgan eich diddordeb, neu am wybodaeth bellach cysylltwch â Canolfan Gerdd William Mathias ar 01286 685 230.

Cyngerdd Haf 2017

Cyngerdd Haf 2017

Cynhaliwyd ein cyngerdd Haf eleni yn Neuadd Powis, Prifysgol Bangor ar ddydd Sul braf ar y 18fed o Fehefin.

Cafwyd perfformiadau gan ddisgyblion ifanc a disglair CGWM yn ogystal â’r pedwarawdau ac ensemblau llinynnol dan arweiniad Nicki Pearce.

Eto eleni, dyfarnwyd gwobrau arbennig i unigolion o’r Ganolfan.
Ysgoloriaeth er cof am Ben Muskett, oedd yn cydnabod pianydd ifanc a brwdfrydig, a dwy wobr er cof am gyn aelodau Côr Meibion Caernarfon i’r disgyblion oedd wedi ennill y marciau uchaf yn arholiadau’r ABRSM.

Enillwyr:

Ysgoloriaeth Ben Muskett: Gwydion Rhys – Piano

Gwydion Rhys

Gwobr coffa Thomas William Jones: Leisa Lloyd-Edwards – Llais gradd 1

Leisa Lloyd-Edwards

Gwobr coffa Noel ab Owen Roberts: Ynyr Pritchard – Fiola gradd 8

Ynyr Pritchard

Hoffwn longyfarch y tri am eu llwyddiant a’u perfformiadau ac i bawb a gymerodd rhan yn y cyngerdd. Mae’n wir i ddweud na fydd y dyfodol yn brin o dalent.

Diwrnod Agored Canolfan Gerdd William Mathias Dinbych!

Diwrnod Agored Canolfan Gerdd William Mathias Dinbych!

Cynhelir Diwrnod Agored gan Canolfan Gerdd William Mathias yn Theatr Twm o’r Nant, Dinbych ar ddydd Sul y 9fed o Orffennaf.

Bydd amrywiaeth eang o ddigwyddiadau yn cael eu cynnal drwy gydol y dydd gan gynnwys gwersi blasu am ddim ar y delyn, ffidil, canu a piano, sesiynau ‘Camau Cerdd’, sef prosiect i blant bach, Ensemble Telynau Iau i delynorion ifanc, ac i orffen cyngerdd gan fyfyrwyr presennol y Ganolfan Gerdd.

Bydd y diwrnod yn cychwyn gyda sesiwn blasu Camau Cerdd gyda’r tiwtor Charlotte Amy Green. Mae’r prosiect yn cyflwyno cerddoriaeth mewn modd sy’n llawn hwyl a dychymyg i blant bach. Bydd sesiwn i blant 15 mis – 3 mlwydd oed yn cael ei gynnal am 10:30yb, ac yna sesiwn i blant 4 – 7 oed i ddilyn am 11:30yb. Bydd y sesiwn blasu am ddim, ond mae angen archebu eich lle o flaen llaw.

Mae cyfres Camau Cerdd wedi bod yn cael ei gynnal yn Ninbych ers dwy flynedd bellach gyda prosiect yn cael ei gynnal yn Hwb Dinbych a Theatr Twm o’r Nant yn y prynhawniau yn ystod y tymor ysgol.

Bydd yr Ensemble Telynau Iau yn dilyn dan arweiniad Morwen Blythin a Dylan Cernyw ar gyfer telynorion ifanc hyd at safon gradd 3. Yn dilyn llwyddiant y prosiect ‘Telynau Clwyd’ sy’n cyfarfod unwaith y mis yn Hwb Dinbych, y diben yw medru ffurfio ensemble telynau i delynorion iau hefyd.

Dywedodd Morwen Blythin, un o arweinwyr y grŵp:

“Rwy’n edrych ymlaen at ddiwrnod agored CGWM Dinbych er mwyn cael cychwyn ensemble telyn newydd i delynorion iau. Mae ymarfer yn dasg unig weithiau ac felly mae cyfle yma i gyd-chaware â thelynorion eraill a chael hwyl fuddiol iawn ar gyfer telynorion yr ardal.”

Yn ychwanegol i’r prosiectau hyn, bydd cyfleoedd i dderbyn gwersi blasu am ddim gyda athrawon profiadol Canolfan Gerdd William Mathias. Yn ystod y diwrnod agored fe gynnigir gwersi blasu ffidil gyda Alfred Barker, telyn gyda Morwen Blythin, canu gyda Ann Atkinson a piano gyda Teleri-Siân.

Yn ôl Alfred Barker, tiwtor ffidil, “Mae’r diwrnod agored hwn yn gyfle gwych i bobl sydd wedi bod yn meddwl am gychwyn offeryn neu lais i gael gwers am ddim ac i gyfarfod y tiwtoriaid sydd gennym ni yma yng Nghanolfan Gerdd William Mathias.”

Bydd angen archebu lle o flaen llaw ar gyfer y gwersi blasu drwy ffonio swyddfa CGWM.

I orffen y diwrnod cynhelir cyngerdd ‘Llwyfan Cerdd’ sef cyngerdd anffurfiol gan fyfyrwyr presennol y Ganolfan. Bydd tocynnau ar gyfer y cyngerdd yn cael eu gwerthu ar y drws.

Er mwyn archebu eich gwers blasu am ddim, neu i archebu lle eich plentyn ar brosiect Camau Cerdd neu’r Ensemble Telynau Iau (am ddim), cysylltwch â Chanolfan Gerdd William Mathias ar 01286 685 230 neu ar ebost.

Gwersi Blasu Cerdd Am Ddim ym mis Mai ar gyfer pobl hŷn

Gwersi Blasu Cerdd Am Ddim ym mis Mai ar gyfer pobl hŷn

Bydd Canolfan Gerdd William Mathias yn cynnig gwersi blasu cerddoriaeth am ddim yn ystod mis Mai 2017 ar gyfer pobl hŷn sydd yn awyddus i ailgydio mewn offeryn neu ddysgu offeryn neu’r llais o’r newydd.

Mae’r cynnig arbennig hwn yn rhan o Ŵyl y Gwanwyn a gynhelir yn genedlaethol yn ystod mis Mai. Yn ddiweddar bu’r ganolfan yn llwyddiannus gyda chais grant Gŵyl Gwanwyn sydd wedi eu galluogi i gynnig gwersi am ddim i bobl dros eu 50 oed ynghyd â chynnal cyngerdd gyda’i myfyrwyr presennol yn ystod mis Mai.

Yn ôl Elinor Bennett, un o sefydlwyr y Ganolfan Gerdd: “Mae hyn yn darparu cyfle gwych i unigolion dros eu hanner cant i ail-gydio mewn offeryn cerdd ar ôl iddyn nhw ymddeol, neu i gychwyn dysgu offeryn cerdd – neu dderbyn gwersi lleisiol – am y tro cyntaf.  Rwy’n gobeithio’n fawr y bydd llawer o bobl yn cymeryd mantais o’r cynnig cyffrous hwn.”

Mae dros 45 o diwtoriaid profiadol yng Nghanolfan Gerdd William Mathias sydd yn cynnig gwersi ar ystod eang o offerynnau, yn cynnwys canu. Mae modd dysgu am yr amrywiaeth o wersi a gynigir ynghyd â archebu gwers flasu drwy ffonio Canolfan Gerdd William Mathias ar 01286 685 230.

Un sydd wedi manteisio ar y cyfle i dderbyn gwersi llais yn ddiweddar ydy Elizabeth Jones o Dalysarn. Dywedodd:

“Rwy’n cael llawer o foddhad o fod yn aelod o Gôr Hamdden Mathias, ac yn mwynhau dod at ein gilydd yn wythnosol er mwyn canu a mwynhau dan arweiniad Geraint Roberts.”

“Rwyf hefyd wedi ailgydio mewn gwersi canu – roeddwn yn arfer cael gwersi canu pan oeddwn yn bymtheg oed ymlaen, ond cefais doriad pan gychwynnais weithio, ac rwyf wedi dod yn ôl i gael gwersi canu wedi ymddeol.”

“Mae cael gwersi canu gyda Geraint wedi rhoi hyder i mi ac rwyf erbyn hyn yn meddwl am ailgydio mewn cystadlu.”

Disgybl arall sy’n mwynhau derbyn gwersi canu yn y Ganolfan ydi Huw Roberts, meddyg teulu sydd bellach wedi ymddeol ers tua pedair mlynedd. Dywedodd Huw:

“Ar ôl i mi ymddeol derbyniais y cyfle i fod yn aelod o gorau lleol. Doeddwn i heb dderbyn hyfforddiant canu o gwbl, ac felly penderfynais gychwyn gwersi canu wythnosol yn y Ganolfan Gerdd gyda Trystan Lewis.”

“Rwy’n mwynhau fy ngwersi canu yn fawr – ac yn teimlo’n lwcus iawn o gael athro hynod amyneddgar a phrofiadol.”

Mae derbyn gwersi sielo yn rhan bwysig o fywyd Sioned Huws o Gaernarfon. Dywedodd:

“Mae cerddoriaeth yn golygu andros o lot i fi – mae’n codi fy nghalon ac yn helpu i gael gwared o ddiflastod weithiau.”

Mae Sioned yn derbyn gwersi unawdol gyda Nicki Perace ynghyd â bod yn rhan o Ensemble Sielo Oedolion CGWM.

Ynghyd ag annog pobl i ailgydio mewn neu gychwyn gwersi cerddoriaeth o’r newydd, ceir cyfle hefyd i ddathlu creadigrwydd disgyblion presennol y Ganolfan ac hynny drwy gyfrwng cyngerdd ‘Miwsig Mai’ a gynhelir yn Stiwdio 1 Galeri Caernarfon ar y 18fed o Fai.

Yn y cyngerdd hwn,  gwahoddir yr oedolion sy’n dod i’r Ganolfan am wersi,  i berfformio mewn cyngerdd anffurfiol. Ynghyd â darparu cyfleoedd i berfformio darnau unawdol, ceir perfformiad hefyd gan Gôr Hamdden Mathias.

Ffurfiwyd y Côr yn 2015 a daw’r aelodau at ei gilydd yn wythnosol i ymarfer yn ystod y tymor ysgol.

2017 Wales Harp Festival

2017 Wales Harp Festival

12 &13 Ebrill 2017: Dathlu Telynau Iwerddon a Chymru.

Cynhelir Gŵyl Delynau Cymru ar y 12fed a’r 13eg o Ebrill yng nghanol bwrlwm Galeri Caernarfon. Y Cyfarwyddwr yw’r delynores Elinor Bennett a bydd yr Ŵyl yn cynnwys cwrs deuddydd i delynorion yn ogystal â chyngerdd, cystadleuaeth a darlith. Trefnir yr ŵyl flynyddol hon gan Ganolfan Gerdd William Mathias. Bob pedair mlynedd bydd yn newid i fod yn ŵyl 

TELYNORION O IWERDDON YN DOD I GYMRU I GOFIO HEN HEN CHWEDL

Cynhelir y cwrs deuddydd rhwng 10am – 5pm ar y ddau ddiwrnod a chroesewir telynorion o bob oed a gallu. Daw dwy delynores wych draw o’r Iwerddon – Denise Kelly a Cliona Doris –  i roi gwersi ac ymuno gyda’r tiwtoriaid o Gymru –  Elinor Bennett, Catrin Morris-Jones ac Elfair Grug – i ddysgu a dathlu hanes hirfaith y delyn yn y ddwy wlad Geltaidd. Caiff aelodau’r Cwrs gyfle i ddysgu alawon telyn Gwyddelig gan wyth o fyfyrwyr telyn o Ddulyn, fydd yn ymweld â Chymru, ac yn perfformio yn ystod yr Ŵyl.

DARLITH YR ŴYL  

Dydd Mercher, Ebrill 12 am 4pm, bydd Dr Sally Harper yn rhoi sgwrs ar

‘Greu traddodiad ar y cyd : Telynorion Cymreig a Gwyddelig yng Nghyngor Canoloesol Glyn Achlach, Leinster’

Yng ngeiriau Dr Harper, bydd yn sôn am “Chwedl Glyn Achlach” sydd wedi swyno cerddorion a haneswyr o Gymru ers canrifoedd.  Mae’n disgrifio’r bartneriaeth gerddorol gynnar a ddatblygodd rhwng Cymru ac Iwerddon yn ystod blynyddoedd cynnar y 12fed ganrif. Yn ganolog i’r chwedl yr oedd y ‘cyngor’ o delynorion Gwyddelig a Chymreig a ddaeth ynghyd yng Nghlyn Achlach. Eu bwriad oedd trafod agweddau mwyaf cain eu crefft, ac i gofnodi’r rheolau ar gyfer diogelu’r traddodiad i’r dyfodol.   

Ond i ba raddau y gallwn ni gredu’r adroddiad hwn – neu  ai dim ond chwedl ddychmygol yw hi wedi’r cyfan?

“Er fod y chwedl yn dangos nodweddion mytholegol, mae manylion eraill yn ffeithiol gywir. Gwyddom mai Glendalough yn Leinster yw ‘Glyn Achlach’ a’i fod unwaith yn gartref i Sant Cefyn, ac mai Brenin Iwerddon, Muirchertach O’Briain, oedd yn llywyddu’r cyfarfod allweddol hwnnw. Ond efallai mai’r hyn sydd fwyaf diddorol i ni yw beth a ddaeth allan o’r cyngor – sef casgliad o “fesurau” cerdd, neu batrymau sydd yn dal i oroesi. Mae eu dylanwad yn amlwg mewn llawysgrif a gopïwyd gan y telynor o Fôn, Robert ap Huw. Nid cyd-ddigwyddiad yw hi fod stamp yr iaith Gymraeg a’r Wyddeleg ar deitlau’r mesurau.”

Dr Sally Harper yw’r awdurdod pennaf yn  rhyngwladol ar gerddoriaeth gynnar Cymru a bydd yn cynnig allwedd i ddatgloi dirgelion un o’n  chwedlau difyr sydd wedi hen  fynd yn angof.  Bydd yn adrodd fel y bu i Gruffydd ap Cynan (c.1055-1137) a alwyd yn ‘Dywysog Cymru’ ddod â nifer o gerddorion gydag ef o’r Iwerddon, a threfnu cyngres fawr, neu eisteddfod, i delynorion a cherddorion o Gymru ac Iwerddon yng Nghaerwys, Sir y Fflint. Traddodir y ddarlith yn Saesneg.

Dywedodd Cyfawyddwr yr Ŵyl, Elinor Bennett:

                “Y delyn yw emblem cenedlaethol Iwerddon ac mae  i’w gweld ar fflagiau,  arian  – ac mae’n logo i Guiness! Mae’n offeryn cenedlaethol Cymru, ac mae’r traddodiad o delynori yn ymestyn yn ôl am 1500 mlynedd i’r 6ed ganrif, yn ôl tystiolaeth y beirdd a’u cerddi. Edrychaf ymlaen yn eiddgar i glywed beth ddigwyddodd pan aeth “Tywysog Cymru” – Gruffydd ap Cynan – â thelynorion o Iwerddon i gyfarfod eu cefndryd Celtaidd yng Nghymru.

                “Ym mis Ebrill eleni, daw telynorion ifanc o’r Iwerddon draw i Ŵyl Delynau Cymru i ail-greu diddordeb yn y digwyddiad a gymerodd le bron 880 mlynedd yn ôl.

Nodwyd 2017 yn “Flwyddyn y Chwedl” gan Llywodraeth Cymru, ac rwyf wrth fy modd fod y Dr Sally Harper wedi cytuno i  ddod i’r Ŵyl i atgoffa telynorion ein cyfnod ni o’r hen chwedl hon.  Mae’n braf iawn gwybod  mai  cerddor a aned yn Lloegr, ac sydd wedi dod yn rhan o’n cymdeithas,   sydd  wedi gwneud y cyfraniad mwyaf i’n  haddysgu fel  Cymry am ein etifeddiaeth hynafol!”

Mae’r Ŵyl eleni hefyd yn gweithio mewn partneriaeth gydag Ymddiriedolaeth Nansi Richards a bydd Cystadleuaeth flynyddol Ysgoloriaeth Nansi Richards ar gyfer telynorion ifanc o dan 25oed o Gymru yn cael ei chynnal yn Galeri am 6.30pm Nos Fercher y 12fed o Ebrill. Y beirniad fydd y delynores Ann Jones o Ddulyn sy’n dod yn wreiddiol o Gymru ac a gafodd ei gwers gyntaf gan Nansi Richards.

CYNGERDD YR ŴYL

Bydd Cyngerdd yr Ŵyl – “Telynau’r Môr Celtaidd” a gynhelir Nos Iau, 13 Ebrill am 7.30 pm yn cynnwys perfformiadau o gerddoriaeth o Gymru ac Iwerddon gan rai o delynorion mwyaf talentog y ddwy wlad. Daw deg o fyfyrwyr   o’r Conservatory Cerdd yn Nulyn i berfformio gyda thelynorion o Gymru mewn rhaglen o gerddoriaeth amrywiol – yn draddodiadol a chlasurol – o ddau lan y Môr Celtaidd.

Y gantores werin, Gwenan Gibbard, fydd yn canu caneuon gwerin o Gymru a bydd ei chôr newydd “Côr yr Heli” yn ymuno efo hi i gynnal eu perfformiad cyntaf mewn cyngerdd yng Nghymru cyn croesi’r môr i gystadlu yn yr Ŵyl Ban-Geltaidd yn Carlow, Iwerddon, yr wythnos ganlynol.

Estynnir croeso cynnes i ddwy o gyn-ddisgyblion disglair Canolfan Gerdd William Mathias – Elfair Grug Dyer a Rhiain Awel Dyer – i berfformio unawdau a deuawd gan Lywydd yr Ŵyl, Dr Osian Ellis a bydd Côr Telyn Gwynedd a Môn yn agor y cyngerdd o dan arweiniad, Alwena Roberts, sy’n diwtor telyn i Wasanaeth Ysgolion Wiliam Mathias.

Yn ystod y cyngerdd, fe lansir taflen ragarweiniol  Gŵyl Delynau Ryngwladol Cymru 2018   fydd yn dathlu pen blwydd 90 oed  telynor amlycaf Cymru –  Osian Ellis –  sydd yn byw ym Mhwllheli.

Mae tocynnau i’r cyngerdd a’r ddarlith ar gael o Swyddfa Docynnau Galeri 01286 685222.

Cyngerdd Siambr yn Nghanolfan Fwyd Bodnant

Cyngerdd Siambr yn Nghanolfan Fwyd Bodnant

Bydd y delynores Elinor Bennett a’r sielydd Nicki Pearce yn ymddangos mewn cyngerdd a gynhelir gan Canolfan Gerdd William Mathias yng Nghanolfan Bwyd Cymru Bodnant am 4:00yp ar y 29 Ionawr 2017.

Mae’r delynores a’r sielydd blaenllaw yn diwtoriaid yn Canolfan Gerdd William Mathias, sydd a chanolfannau yn darparu gwersi cerdd yng Nghaernarfon a Dinbych, ynghyd â darparu amryw o weithgareddau cerdd yn y gymuned.

Roedd Elinor Bennett yn un o’r rhai a sefydlodd Canolfan Gerdd William Mathias ac sydd wedi bod yn dysgu’r delyn yn y Ganolfan ers y cychwyn. Dywedodd: “Mae’n wych i weld Canolfan Gerdd William Mathias yn ehangu ei darpariaeth ac edrychaf ymlaen yn fawr at berfformio gweithiau unawdol a deuawdau gyda Nicki Pearce yn y cyngerdd arbennig hwn’ 

Mae’r cyngerdd hefyd yn gyfle i rai o ensembles y Ganolfan berfformio. 

Dywed Meinir Llwyd, Cyfarwyddwr Canolfan Gerdd William Mathias “Mae’r ensembles llinynnol sy’n cael eu harwain gan Nicki Pearce yn gyfle gwych i gerddorion ifanc ddod ynghyd i fwynhau cyd chwarae. 

“Mae nifer o’r aelodau hefyd yn dod atom am wersi ac mae bod yn rhan o ensemble yn cynnig cyfle i ehangu eu sgiliau cerddorol.”

Bydd James Scourse, sy’n Athro yn Ysgol y Gwyddorau Eigion, Prifysgol Bangor yn ymddangos gyda Nicki Pearce a’r Ensemble Sielo Hŷn i berfformio’r Consierto i ddau sielo gan Vivaldi yn ystod y cyngerdd. 

Mae tocynnau sy’n £10 i oedolion a £5 i blant ar gyfer y cyngerdd ar werth gan Canolfan Gerdd William Mathias.

Siec o £7,000 i CGWM gan y Loteri Genedlaethol

Siec o £7,000 i CGWM gan y Loteri Genedlaethol

Cafodd Canolfan Gerdd William Mathias gryn syndod pan ddaeth un o chwaraewyr y Loteri Genedlaethol draw i ddweud bod eu cais am nawdd wedi bod yn llwyddiannus.

Cyflwynwyd siec o £7,000 i’r Ganolfan fel rhan o ymgyrch ‘Diolch Cymru’ y Loteri Genedlaethol. Mae’r ymgyrch yn caniatáu i chwaraewyr ddysgu mwy am y prosiectau sydd ar eu hennill bob tro maen nhw’n prynu tocyn.

Fe wnaeth Bernii Owen, 22 oed o Lanfair Pwllgwyngyll, sydd wedi chwarae’r Loteri Genedlaethol ers iddi fod yn gymwys i chwarae chwe blynedd yn ôl, dreulio diwrnod yng nghwmni’r delynores Elinor Bennett, a dysgu mwy am y sefydliad a sut mae’n helpu pobl sy’n caru cerddoriaeth, gan gynnwys rhai ag anableddau dysgu a dementia.

Esboniodd Elinor sut fydd yr arian yn helpu’r ganolfan i brynu offerynnau newydd, uwchraddio ei chyfleusterau a gwella’i darpariaeth addysgu i bobl o bob oed o bob cwr o’r ardal.

Elinor Bennett, y delynores o fri rhyngwladol, oedd un o sylfaenwyr Canolfan Gerdd William Mathias, ac mae’n dal i addysgu yno heddiw. Meddai:

“Bydd cyllid y Loteri Genedlaethol gan Gyngor Celfyddydau Cymru yn hwb mawr i’n sefydliad ni. Mae cerddoriaeth yn gallu gwneud cyfraniad sylweddol i fywydau pobl hen a’r ifanc fel ei gilydd, boed hynny’n eu helpu i fynegi’u hunain yn greadigol, cyfathrebu ag eraill, meithrin doniau, magu cyfeillgarwch, cynnig dihangfa neu wella eu lles meddyliol – gall gynnig manteision di-rif.

“Yn ogystal â buddsoddi mewn mwy o offer, bydd y cyllid yn ein galluogi i gynnal rhagor o ddosbarthiadau ar draws y gogledd-ddwyrain hefyd, lle mae gennym gangen bellach, a chreu cysylltiadau â mwy o gymunedau, yn enwedig mewn ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf. Hefyd, bydd yn ein helpu i ddatblygu’r dosbarthiadau rydyn ni’n eu cynnig i blant ifanc ar hyn o bryd yn ogystal â’n galluogi i ddatblygu’n rhaglenni Doniau Cudd ac Atgofion ar Gân – sydd â’r nod o helpu pobl ag anableddau dysgu a dementia i gyfathrebu ag eraill.”

Meddai Bernii Owen, sy’n gweithio fel goruchwylydd ym mwyty Wal yn nhre’r Cofis: “Mae’n wych dysgu mwy am sefydliad lleol sydd wedi elwa ar arian y Loteri Genedlaethol, a bod yn rhan o syrpréis mor fawr hefyd.

“Nid bob dydd mae rhywun yn cael cyfle i gyflwyno siec i rywun gan wybod bod yr arian hwnnw’n helpu i wneud gwahaniaeth go iawn i fywydau cymaint o bobl.

“Roedd hi mor gyffrous trosglwyddo’r amlen i Elinor a disgwyl iddi ddarllen y cynnwys. Roedd hi wrth ei bodd ac mor ddiolchgar. Sôn am wenu a chofleidio mawr – profiad emosiynol tu hwnt a dweud y gwir.

“Wrth brynu tocyn, y wobr ariannol yw’r peth cyntaf sy’n dod i’r meddwl fel arfer, ond doeddwn i erioed wedi meddwl rhyw lawer am y ffaith fod rhywfaint o’r arian yn mynd i sefydliadau gwerth chweil lleol fel Canolfan Gerdd William Mathias.

“Mae cymryd rhan yn yr ymgyrch wedi bod yn brofiad gwych, a dw i’n siŵr fod chwaraewyr eraill y Loteri Genedlaethol wedi mwynhau profiad cystal wrth ymweld â phrosiectau eraill ledled Cymru. Heb os, bydda i’n dweud wrth eraill i ble mae’r arian yn mynd o hyn ymlaen, yn enwedig ar ôl gweld ei effaith gyda’m llygaid fy hun, a faint o bobl sydd wedi elwa.”

Meddai Jackie O’Sullivan, Cyfarwyddwr Achosion Da y Loteri Genedlaethol:

“Mae chwaraewyr y Loteri Genedlaethol wedi codi swm enfawr o £1.6 biliwn i  ariannu prosiectau o Fôn i Fynwy. Nod ymgyrch ‘Diolch Cymru’ yw diolch i chwaraewyr y loteri – fyddai dim o hyn yn bosib hebddyn nhw. Rydym am i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol fod yn ymwybodol o’r miloedd o brosiectau rhagorol ar hyd a lled Cymru na fyddai wedi gweld golau dydd heb eu harian nhw.”

Mae Canolfan Gerdd William Mathias, a sefydlwyd ym 1999, wedi ymgartrefu yn Galeri Caernarfon. Mae’n cynnig gwersi cerdd unigol o lefel dechreuwyr i broffesiynol. Ar hyn o bryd, mae dros 350 o fyfyrwyr rhwng 5 ac 80+ oed yn mynychu gwersi unigol yn gyson sy’n cael eu darparu gan dîm o ddeugain o diwtoriaid yn y Ganolfan yng Nghaernarfon ac yng nghangen Dinbych hefyd.

Mae’r Ganolfan yn darparu cyfleoedd cerdd eraill hefyd gan gynnwys:

 • ‘Camau Cerdd’ ar gyfer plant hyd at 7 oed
  • ‘Doniau Cudd’ ar gyfer plant ac oedolion ag anableddau dysgu
  • Côr ac ensemble siambr i bobl ifanc
  • Côr oedolion yn ystod y dydd
  • Dosbarthiadau theori a chyfansoddi • Cyngherddau a gwyliau cerddoriaeth amrywiol
  • Gweithdai a dosbarthiadau meistr gan gerddorion blaenllaw • Sesiynau mewn cartrefi henoed

  Bydd y grant o gymorth i adnewyddu a gwella stoc o offerynnau cerdd a chyfarpar cysylltiedig (megis stolion) y Ganolfan yn ogystal â phrynu gliniadur ar gyfer golygu fideos a dibenion eraill.
Llwyddiant i ddisgyblion yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy 2016

Llwyddiant i ddisgyblion yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy 2016

Llongyfarchiadau i nifer o’n disgyblion ar eu llwyddiant yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni:

Unawd Bechgyn o dan 16oed – 1af Tegid Goodman-Jones / Tiwtor Ann Atkinson

Unawd Merched o 16-19oed – 1af Tesni Jones / Tiwtor Ann Atkinson

Unawd Piano o dan 16oed – 3ydd Gwydion Rhys / Tiwtor Sioned Webb

Unawd Lliynnol o dan 16 oed – 3ydd Gwydion Rhys / Tiwtor Nicki Pearce

Unawd Bechgyn o dan 16oed – 3ydd Gronw Ifan Elis Griffith / Tiwtor Mary Lloyd-Davies

Unawd Bechgyn 16-19oed – 3ydd Gwern Brookes / Tiwtor Sian Wyn Gibson

Llongyfarchiadau hefyd i Leisa Gwenllian a Fflur Davies sy’n cael gwersi llais ar ddod yn drydydd ar y ddeuawd Cerdd Dant o dan 21oed ac i Math Roberts ar ennill cystadleuaeth Goffa John Weston Thomas ar y delyn deires am y drydedd flwyddyn yn olynol. 

Roeddem yn falch iawn o lwyddiant Ela Haf, disgybl a merch ein tiwtor pres Dylan Williams ar ei llwyddiant yn ennill y Rhuban Glas Offerynnol i rai o dan 16oed ac i un o’n cyn ddisgyblion, Gwyn Owen ar ennill y Rhuban Glas i rai dros 19oed. Llongyfarchiadau mawr i Gwyn hefyd ar dderbyn Gradd MA gydag Anrhydedd o’r Academi Gerdd Frenhinol, Llundain. Edrychwn ymlaen at ddilyn ei yrfa broffesiynol.

Roedd yn braf hefyd gweld nifer o’n disgyblion, tiwtoriaid a chyfeillion yn cystadlu fel aelodau o gorau / partion, perfformio mewn amryw ddigwyddiadau a chyfeilio yn ystod yr wythnos.   

Cyhoeddi canlyniadau Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru 2016

Cyhoeddi canlyniadau Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru 2016

Yn dilyn pedwar niwrnod o gystadlaethau, cyngherddau a dosbarthiadau daeth Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru i ben ar nodyn uchel Nos Lun (2il o Fai), gyda phianydd o Wlad Belg, Yulia Vershinina yn cyrraedd y brig yn y Gystadleuaeth Piano Unawdol Hŷn. Mae Yulia yn astudio yng Ngholeg Cerdd Brenhinol y Gogledd ym Manceinion ac enillodd y brif wobr o £2,000 yn rhoddedig gan Gwmni Roberts of Port Dinorwic. 

Domonkos Csabay o Hwngari enillodd y wobr gyntaf o £1,250 yn rhoddedig gan y Sickle Foundation yn y gystadleuaeth i Gyfeilyddion piano. Mae Domonkos yn astudio yn y  Conservatoire yn Birmingham.

Aeth y wobr gyntaf yn y Gystadleuaeth Piano Unawdol Iau i Callum McLachlan, 17, o Stockport. Derbyniodd Callum, sy’n ddisgybl yn Ysgol Gerdd Chetham’s, wobr o £700 wedi ei chefnogi gan diwtoriaid piano Canolfan Gerdd William Mathias. 

Trefnwyd yr Ŵyl, a gynhaliwyd yn Galeri o’r 29 Ebrill – 2 Mai, gan Ganolfan Gerdd William Mathias. Cyfarwyddwr yr Ŵyl oedd y pianydd Iwan Llewelyn-Jones.

Piano ar y Lôn

Piano ar y Lôn

Ar y 6ed o Ebrill bydd Cyfarwyddwr newydd Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru y pianydd Iwan Llewelyn-Jones yn mynd ar y lôn gan gynnal perfformiadau byrfyfyr yng Ngogledd Orllewin Cymru. Gyda phiano goch wedi ei darparu gan Pianos Cymru a chymorth Ian Jones, bydd Iwan yn ymweld â pedwar lleoliad ym Mangor, Porthaethwy a Chaernarfon i chwarae rhaglen amrywiol o gerddoriaeth o Chopin i Stevie Wonder i aelodau’r cyhoedd.

Dywed Iwan “ Mae mynd o amgylch efo’r piano goch lachar yn mynd i fod yn lot fawr o hwyl – mi fyddwch yn ein gweld o bell! Gobeithio y bydd pobl yn mwynhau clywed cerddoriaeth fyw yn cael ei berfformio yn y lleoliadau annisgwyl yma. Byddaf yn cymryd ceisiadau gan y cyhoedd felly gall pobl alw heibio ac fe chwaraeaf rywbeth yn arbennig iddyn nhw neu gallant ganu neu ymuno efo fi mewn deuawd os ydynt yn dymuno! “

Bwriad y daith yw codi ymwybyddiaeth am Ŵyl Biano Ryngwladol Cymru 2016 sy’n cael ei chynnal gan Ganolfan Gerdd William Mathias yn Galeri Caernarfon rhwng y 29ain o Ebrill a’r 2il o Fai. Bydd y digwyddiad pedwar diwrnod o hyd yn cynnwys cyngherddau, cystadlaethau gyda phianyddion o bob cwr o’r byd yn cymryd rhan, a pherfformiadau mewn awyrgylch anffurfiol.

Dydd Mercher 6ed o Ebrill 
9.30am  Ysbyty Gwynedd, Bangor
11.00am  Siop Waitrose Porthaethwy
12.30pm  Canolfan Arddio Fron Goch, ger Caernarfon
2.30pm  Siop Morrison’s Caernarfon 

Gŵyl Biano Ryngwladol i gael ei gynnal yn Galeri dan gyfarwyddiad Iwan Llewelyn-Jones

Gŵyl Biano Ryngwladol i gael ei gynnal yn Galeri dan gyfarwyddiad Iwan Llewelyn-Jones

Cynhelir Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru rhwng y 29ain o Ebrill a’r 2il o Fai yn Galeri Caernarfon. Hon fydd y drydedd Gŵyl Biano i Canolfan Gerdd William Mathias (CGWM) ei chynnal ac eleni, bydd y pianydd  Iwan Llewelyn-Jones yn cyfarwyddo am y tro cyntaf. Mae’r Ŵyl yn cynnwys cyngherddau, cystadlaethau, dosbarthiadau meistr, gweithdai, darlithoedd a chyfweliadau gydag artistiaid gwadd.

Bydd y pianydd o fri rhyngwladol Peter Donohoe yn agor yr Ŵyl am 7.45y.h, Nos Wener y 29ain o Ebrill gyda datganiad o weithiau gan Ravel, Debussy, Scriabin a Rachmaninov. Bydd Peter Donohoe hefyd yn cadeirio y panel beirniaid ar gyfer y Gystadleuaeth Piano Unawdol Hŷn.

Bydd y cyntaf o dair cystadleuaeth piano yn cychwyn fore Sadwrn, 30 Ebrill gyda chylch rhagbrofol yr Unawd Piano Iau. Bydd cylch terfynol y gystadleuaeth hon yn digwydd brynhawn Sul y 1af o Fai. Bydd y cystadlaethau Piano Unawdol Hŷn a Chyfeilio yn cychwyn fore Sul y 1af o Fai pan gynhelir y cylchoedd rhagbrofol, a bydd y cylchoedd terfynol yn dilyn brynhawn Llun yr 2il o Fai. Mae’r cystadleuwyr yn dod o bob cwr o’r Byd.

Amser cinio dydd Sadwrn y 30 Ebrill, bydd cyngerdd anffurfiol “Satie on the Sidewalk’ yn dathlu cerddoriaeth Erik Satie.

Bydd y cyngherdd gyda’r nos ar y 30 Ebrill am 7.45 yn dathlu cerddoriaeth a chyfansoddwyr o Gymru ac yn cynnwys y perfformiad cyntaf o 6 darn piano unawdol a gomisiynwyd yn arbennig gan yr Ŵyl. Mae’r gweithiau wedi eu hysbrydoli gan ddelweddau a barddoniaeth ar thema Heddwch a Chofio. Cyfansoddwyd tri o’r gweithiau gan gyfansoddwyr ifanc sydd ar gychwyn eu gyrfaoedd a’r tri arall gan gyfansoddwyr o fri rhyngwladol – Paul Mealor a gyfansoddodd yr anthem i briodas Dug a Duges Caergrawnt; Richard Baker sy’n arbennigo mewn cerddoriaeth gerddorfaol a siambr ac Owain Llwyd sydd yn flaenllaw ym maes cerddoriaeth ffilm a theledu. Y cyfansoddwyr ifanc yw Luke Lewis, Mared Emlyn a Maja Palser.

Bydd prosiect addysgol yr Ŵyl yn cyrraedd uchafbwynt yn y cyngerdd hwn hefyd gyda pherfformiad cyntaf o waith ar gyfer ensemble siambr wedi ei gyfansoddi gan bedwar myfyriwr lefel A. Bydd y gwaith tri symudiad ynghyd â ffanfferau yn cael ei berfformio gan gerddorion ifanc o CGWM.

Ar nos Sul 1af o Fai am 7.45 awyrgylch y Fiesta fydd yn llenwi Theatr y Galeri. Bydd pianyddion, offerynwyr eraill, cantorion ac adroddwyr yn codi’r to mewn cyngerdd o gerddoriaeth lliwgar o bob cwr o’r byd yn cynnwys Rio Grande gan Lambert, gosodiad hyfryd Poulenc o Babar the Elephant a’r Scaramouche gan Milhaud. Ymhlith y perfformwyr bydd pum pianydd yn cynnwys cyfarwyddwr yr Ŵyl, Iwan Llewelyn-Jones a Chôr Siambr CGWM.

Ar y bore olaf, Llun 2il o Fai, cynhelir tri ddigwyddiad hwyliog yn atrium Galeri, sef ‘Coffi a Croissants gyda Chopin a Debussy’ am 10am, Peter Donohoe yn sgwrsio gyda Iwan Llewelyn-Jones am ei fywyd ‘Ar y Lôn’ am 11 am, ac am hanner dydd, y ‘Pianothon’ fydd yn rhoi cyfle i bianyddion o bob oedran a chyrhaeddiad roi tonc ar y piano.

2017 Wales Harp Festival

Dathlu dauganmlwyddiant geni John Roberts (Telynor Cymru)

Cynhelir Gŵyl Delynau Cymru dydd Mercher, y 6ed a dydd Iau y 7fed o Ebrill yn Galeri, Caernarfon. O dan gyfarwyddyd y delynores o fri rhyngwladol, Elinor Bennett, bydd yr Ŵyl eleni yn cynnwys cwrs deuddydd ar gyfer telynorion, yn ogystal â chyngherddau a darlith-ddatganiad. Cynhelir yr Ŵyl yn flynyddol gan Ganolfan Gerdd William Mathias, a phob pedair mlynedd cynhelir Gŵyl Delynau Ryngwladol Cymru sy’n ddigwyddiad mawr, wythnos o hyd. Cynhelir yr  Ŵyl Ryngwladol nesaf  ym mis Ebrill 2018. 

Cynhelir y cwrs deuddydd, sy’n addas I delynorion o bob oedran a chyrhaeddiad,  rhwng 10am a 5pm ar y ddau ddiwrnod uchod.  Mae Cyfarwyddwr yr Ŵyl, Elinor Bennett, yn un o’r tiwtoriaid,  a bydd Eira Lynn-Jones (Athro’r Delyn yng Ngholeg Cerdd Brenhinol y Gogledd) yn ymuno â hi, ynghŷd â  Morwen Blythin, Einir Wyn Hughes a Dylan Wyn Rowlands.

Dydd Mercher y 6ed o Ebrill am 7pm, bydd yr Arglwydd Thomas o Gresffordd, QC yn olrhain hanes difyr ei deulu sy’n ddisgynyddion o deulu enwog y Sipsi Romani Cymreig,  Abram Wood.  Mae’r Arglwydd Thomas yn ddisgynnydd i wyres Abram Wood sef Ellen Ddu a oedd, yn ôl y sôn, yn wrach ac yn “gallu adrodd stori’n well na neb.”

Aelod amlwg arall o’r teulu oedd y telynor enwog John Roberts “Telynor Cymru” (1816 – 1894) sy’n cael ei ddathlu yn yr Ŵyl eleni.  Wrth olrhain hen  hanes ei deulu ysbrydolwyd yr Arglwydd Thomas i ddysgu canu’r delyn,  a bydd yn perfformio darnau byr yn ystod ei ddarlith.

Dywed Elinor Bennett, Cyfarwyddwr yr Ŵyl : “Mae’n hynod ddifyr fod aelod blaenllaw o Dy’r Arglwyddi  yn  rhoi darlith am  ei hen deulu, a oedd yn sipsiwn cerddgar,  crwydrol a gyfrannodd gymaint i gerddoriaeth werin yng Nghymru dros ddwy ganrif yn ôl.”

Yn dilyn y ddarlith, bydd perfformiadau gan Elinor Bennett ar y delyn deires Gymreig. Bydd ei rhaglen yn cynnwys Sonata Rhif 3 o’r “Bedair Gwers”  (1761)  gan John Parry (1710 – 1782), y telynor dall o Riwabon, a ddylanwadodd mor drwm ar delynorion teires o Gymru yn ddiweddarach, gan gynnwys John Roberts ei hun.

Bydd gwledd i’r llygad a’r glust am 5pm, dydd Iau y 7fed o Ebrill pan fydd tua hanner cant o delynaorion yn perfformio gyda’i gilydd ar GalerÏau Galeri. Bydd y cyngerdd anffurfiol yma yn cynnwys perfformiad gan yr holl delynorion o alawon dawns fydd wedi cael eu dysgu gan Robin Huw Bowen yn ystod y cwrs fel dathliad pellach o waith John Roberts.

Yng Nghyngerdd yr Ŵyl am 7.30pm Nos Iau y 7fed o Ebrill,  bydd amrywiaeth o gerddoriaeth o’r traddodiadol i Jazz. Bydd un o feistri’r delyn deires, Robin Huw Bowen,  yn perfformio alawon y sipsiwn Cymreig a bydd y ddeuawd –  Máire Ni Chathasaigh (telyn Geltaidd) a Chris Newman (gitar) –  yn cyflwyno rhaglen gyffrous yn cyfuno cerddoriaeth draddodiadol Iwerddon, Jazz, bluegrass a baroc. Yn ddiweddar enwyd Máire yn Artist Benywaidd y Flwyddyn yng Ngwobrau ‘Live Ireland’ 2016.

Bydd y telynor ifanc dawnus, Ben Creighton-Griffiths o Gaerdydd, yn perfformio cerddoriaeth jazz ar y delyn electroneg gan gwmni Camac,  gan wneud defnydd o’r effeithiau sain arbennig sy’n bosibl ar y delyn. Gwnaeth Ben ei ymddangosiad rhyngwladol cyntaf pan yn saith oed yn 2004 trwy ennill cystadleuaeth  bwysig yn Ffrainc i rai o dan 18 oed.  

Cefnogir Gŵyl Delynau Cymru 2016 gan Clogau Gold, Cyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Gwynedd a Telynau Vining Harps.

Camau Cerdd yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi yn Llangollen

Camau Cerdd yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi yn Llangollen

Diwrnod prysur yn Llangollen yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi! 

Cafodd diwrnod llawn hwyl i blant bach a’u rhiant/gwarchodwr ei drefnu gan Fenter Iaith i ddathlu Diwrnod Dathlu Dewi.

Roedd nifer o sefydliadau yno yn cynnwys ein prosiect Camau Cerdd.

Cafodd sesiynau Cropian Cerdd a Chamau Cyntaf eu cynnal drwy gydol y dydd a chafodd pawb lawer o hwyl!

Trwy ganu a chreu cerddoriaeth gwnaethom ymweld â lan y môr, y fferm a’r jwngl. Dysgom ein do-re-mi gyda Mr Cerdd a theimlom guriad y gerddoriaeth gyda Plu Enfys. Roedd y sesiynau hefyd yn cynnwys ein cân newydd am y cennin pedr i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi.

Cafodd Camau Cerdd amser llawn hwyl yn Llangollen ac rydym yn gobeithio dychwelyd yn y dyfodol agos.

Os nad oeddech yn y digwyddiad peidiwch a phoeni – rydym ni am wneud sesiynau tebyg yn Ninbych ar y 3ydd o Ebrill.

Am fwy o wybodaeth dilynwch ni ar Facebook.

Llwyddiant i Wyn ap Gwilym gyda Gradd 3 Telyn

Llwyddiant i Wyn ap Gwilym gyda Gradd 3 Telyn

Mae Wyn ap Gwilym o Lanfair Dyffryn Clwyd, Rhuthun, wedi profi llwyddiant yn ddiweddar wedi iddo basio ei arholiad Telyn Gradd 3.

Mae Wyn yn un o ddisgyblion Morwen Blythin ac yn astudio yng Nghanolfan Gerdd William Mathias yn Ninbych. Wrth ei fodd gyda cerddoriaeth mae Wyn eisoes wedi llwyddo ei gradd 8 piano tra’n ddisgybl yn Ysgol Ramadeg Abergele, cyn iddo fynd ymlaen i astudio Micropalaentoleg, sef yr astudiaeth o micro-ffosiliau ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Wrth astudio yn Aberystwyth, digwyddodd Wyn ymweld â Eisteddfod Caerfyrddin lle y gwelodd stondin yn arddangos telyn newydd oedd wedi ei wneud o carbon fiber. Roedd gan Wyn ddiddordeb mawr yn yr offeryn, gan benderfynu i brynu’r offeryn.

Fe aeth â’r delyn yn ôl gyda ef i’r Ynysoedd Solomon lle’r oedd yn byw a gweithio ar y pryd. Roedd Wyn yn gweld chwarae’r delyn yn weithgaredd gwerthfawr gan ei atgoffa o’i wreiddiau Cymreig tra’r oedd mor bell o Gymru. Atgofia Wyn:

‘Buais yn chwarae’r delyn mewn nifer o lefydd yn yr Ynysoedd, y lle mwyaf diddorol oedd ar long ymchwil Ffrengig, Y Norris. Roedd y rhan helaethaf o’r criw yn dod o Lydaw, ac fe gafwyd lot o hwyl yn canu geiriau Llydaweg i alawon gwerin Cymreig!’

Nid tan ar ôl iddo ddychwelyd i Gymru yng nghanol y 70au er mwyn astudio gradd doethuriaeth yn Aberystwyth y bu i Wyn gychwyn gymryd gwersi telyn. Ond gyda pwysau’r gwaith a babi newydd, rhaid oedd rhoi’r delyn i un ochr am y tro. Er hyn, teithiodd y delyn gyda ef wrth iddo symud yn ôl i Ynysoedd Solomon, Singapore, ac yn hwyrach i Saudi Arabia lle y bu’n byw a gweithio hyd at 2013 pan symudodd yn ôl i Gymru.

Yn 2015, cychwynnodd Wyn wersi Telyn gyda Morwen Blythin, ac nawr, blwyddyn yn ddiweddarach mae newydd basio ei radd 3 gydag anrhydedd. Dywedodd ei athrawes:

‘I feddwl mai dim ond ers blwyddyn mae Wyn wedi bod yn dod aton ni am wersi telyn yma yng Nghanolfan Gerdd William Mathias Dinbych, mae wedi gwneud cynnydd sylweddol ac mae’n dysgu’n gyflym iawn. Mae Wyn yn frwdfrydig iawn i ddysgu’r delyn, ac rydw i’n mwynhau ei ddysgu yn fawr iawn’.

Mae Wyn nawr yn edrych ymlaen i barhau gyda’r gwersi, a chychwyn paratoi at y gradd nesaf.

Dosbarth Camau Cerdd yn rhannu cyngerdd rhyngweithiol cyntaf gyda phreswylwyr Canolfan Gofal Bryn Seiont Newydd

Nos Lun y 14eg o Ragfyr 2015 cafodd y cyngerdd cyntaf ei gynnal yn ystafell gerdd hyfryd Canolfan Bryn Seiont Newydd – y cartref gofal dementia sydd wedi ei agor gan gwmni gofal Pendine Park. Cynhaliodd Marie-Claire Howorth a Meinir Llwyd Roberts o Ganolfan Gerdd William Mathias gyngerdd rhyngweithiol anffurfiol gyda rhai o ddisgyblion y prosiect arbennig Camau Nesaf Cerdd, i blant 4-7 oed.

Cafodd y preswylwyr eu swyno gan y plant yn chwarae a rhannu eu cerddoriaeth a hefyd gan ei gwisg arbennig ar thema’r Minions. Fe ymunodd y preswylwyr yn yr hwyl trwy  ysgwyd ‘pompoms’ a chwarae clychau. I gloi’r achlysur cafwyd cyfle i ganu carolau i gyfeiliant dwy o ddisgyblion clarinet graddau 6 a 8 Marie-Claire a oedd hefyd wedi perfformio unawdau yn ystod y cyngerdd. Hoffem ddiolch i’r rhieni a’r staff yn Bryn Seiont am wneud y digwyddiad yma yn bosibl ac yn bleserus. Roedd y plant wedi mwynhau’r cacennau yn arbennig!

Rydym yn edrych ymlaen at gydweithio ymhellach gyda cherddor preswyl Bryn Seiont Newydd, Nia Davies Williams a’r artist preswyl Nia Lloyd-Roberts i ddatblygu’r fenter bwysig hon rhwng aelodau ifanc a hŷn y gymuned.

Dathlu Cyfres Gyntaf Lwyddiannus Camau Cerdd yn Ninbych

Dathlu Cyfres Gyntaf Lwyddiannus Camau Cerdd yn Ninbych

Mae cyfres gyntaf Camau Cerdd yn Ninbych newydd ddirwyn i ben, ac mae Canolfan Gerdd William Mathias yn falch iawn o nodi llwyddiant y gyfres.

Mae Camau Cerdd yn gynllun sydd wedi cael ei ddatblygu mewn partneriaeth rhwng Canolfan Gerdd William Mathias a’r cerddor Marie-Claire Howorth ers 2007. Tiwtor Camau Cerdd yn Ninbych yw Charlotte Green sydd hefyd yn arwain sesiynau mewn ardaloedd o Wynedd ac Ynys Môn yn dilyn cynnydd diweddar yn narpariaeth y cynllun.

Nod y prosiect yw cynnig addysg gerddorol i blant o’r cychwyn cyntaf. Mae gan addysg gerddorol y potensial i ddatblygu sgiliau rhifedd, llythrennedd a chyfathrebu, deallusrwydd emosiynol, cydsymud a sgiliau cymdeithasol ynghyd â bod yn llesol i’r ymennydd a’r corff. Mae Camau Cerdd hefyd yn darparu sail gerddorol gadarn cyn i blant gychwyn gwersi offerynnol neu leisiol un i un.  

Cafwyd cefnogaeth arbennig gan Fenter Iaith Sir Ddinbych a Celfyddydau Sir Ddinbych i ddatblygu’r cynllun yn Ninbych a chynhaliwyd sesiynau ar gyfer dau grŵp oedran:

Cynhaliwyd sesiynau  Camau Cyntaf Cerdd  i blant rhwng 15 mis a 3 mlwydd oed yn adeilad HWB Dinbych, gan anelu at ddarparu cyflwyniad cyffredinol i blant i fyd cerdd, gan hefyd ymdrechu i ysbrydoli rhieni / gofalwyr i ddefnyddio cerddoriaeth gyda hyder â’u plant.

Cynhaliwyd sesiynau Camau Nesaf Cerdd i blant rhwng 4 a 7 mlwydd oed ar ôl ysgol yn Theatr Twm o’r Nant lle mae’r Ganolfan Gerdd hefyd yn cynnig gwersi un i un i blant ac oedolion. Bwriad y sesiynau cerdd yma a gynhelir trwy gyfrwng y Gymraeg yw datblygu dealltwriaeth y plant o gerddoriaeth mewn modd hwyliog trwy ddefnyddio amryw o ddulliau yn cynnwys gemau, sol-ffa ac offerynnau cerdd.

Cynhaliwyd sesiwn arbennig yn ystod yr wythnos olaf er mwyn dathlu llwyddiant y gyfres. Fe drefnodd Menter Iaith fod paned a chacen ar gael i bawb ar ddiwedd y sesiwn, gan roi cyfle i bawb gymdeithasu a thrafod y gyfres.

Cynhaliodd plant y grwpiau Camau Nesaf gyngherddau anffurfiol i’w rhieni ar ddiwedd y sesiynau er mwyn dangos y cynnydd a wnaethpwyd yn ystod y tymor. Roedd y plant yn falch o arddangos yr hyn roeddent wedi ei ddysgu gan gynnwys canu sol-ffa, chwarae y raddfa bentatonig ar glychau, dangos y rhythmau i’w rhieni a gorffen y cyngerdd trwy ddawnsio wrth chwarae rhythm Lladin-America ar Clave.

Roedd y rhieni wrth eu boddau yn gweld eu plant yn mwynhau eu hunain a chael blas o’r hyn yr oeddent wedi ei ddysgu. Dywedodd Elin Jones:

‘Mae fy mhlentyn wedi mwynhau y sesiynau’n arw iawn. Rwyf wedi bod yn ei chlywed yn canu do re mi yn aml. Mae’r gweithgareddau yn hwyliog, lliwgar a chofiadwy. Diolch i Charlotte am fod mor fywiog a chyfeillgar’.

Eglura Charlotte, tiwtor Camau Cerdd bwysigrwydd y prosiect i ddatblygiad cerddorol y plant:

‘Erbyn i blant gychwyn eu haddysg gerddorol yn yr ysgol neu gychwyn gwersi offerynnol neu leisiol, bydd Camau Cerdd eisoes wedi datblygu dealltwriaeth y plant o fyd cerdd – byddant yn deall rhythm; yn gallu darllen cerddoriaeth a byddant yn gyfarwydd gyda gwahanol offerynnau a’u seiniau. Byddant hefyd yn gallu gwrando a mynegi eu hunain trwy gerddoriaeth’.

Bydd cyfres nesaf Camau Cerdd yn Ninbych yn cychwyn ar y 11 Ionawr 2016 gyda nifer o’r plant yn edrych ymlaen at barhau gyda’u addysg gerddorol. Mae croeso i aelodau newydd.

Cyngerdd Lansio Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru

Cyngerdd Lansio Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru

Roedd Theatr Galeri Caernarfon yn fyw efo seiniau cerddoriaeth y piano o bedwar ban byd brynhawn Sul yr 8fed o Dachwedd. Er gwaetha’r tywydd garw, prin iawn oedd y seddau gwag a’r gynulleidfa frwdfrydig – oedd yn amrywio o 4 mis i 80+ mewn oedran  – wedi cael gwledd gerddorol i lansio Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru 2016.

Fe berfformiodd dim llai na deuddeg o diwtoriaid piano Canolfan Gerdd William Mathias raglen o ddeuawdau a thriawdau o’r repertoire clasurol, jazz a phoblogaidd gyda delweddau i gyd-fynd efo’r gerddoriaeth. Ar ôl y cyngerdd fe fwynhaodd y gynulleidfa baned a darn o gacen a wnaethpwyd yn arbennig ar gyfer yr achlysur gan Enlli Vaughan o Langernyw.  

Cyflwynodd Cyfarwyddwr Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru, Iwan Llewelyn-Jones ragflas o’r hyn sydd i’w ddisgwyl yn yr Ŵyl yn 2016. Bydd y rhaglen yn cynnwys  datganiad gan y pianydd byd-enwog Peter Donohoe, noson yn cynnwys y gorau o gerddoriaeth a cherddorion Cymru, a chyngerdd gala ‘Ffiesta’ i’r teulu oll. Gyda chystadlaethau, dosbarthiadau a chyngherddau anffurfiol mae Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru yn addo i fod yn bedwar diwrnod bythgofiadwy

Yn ystod y gyngerdd cafwyd lansiad swyddogol menter codi arian yr Ŵyl – Noddi Nodyn – cyfle arbennig i unigolion a busnesau gyfrannu tuag at yr Ŵyl drwy noddi unrhyw nodyn ar y piano am £50.

Yng ngeiriau Cyfarwyddwr Canolfan Gerdd William Mathias, Meinir Llwyd Roberts:

Roedd o’n deimlad ffantastig gweld ein tiwtoriaid piano yn dod at ei gilydd i rannu llwyfan. Rydym yn hynod ddiolchgar iddynt ac i Gyfarwyddwr yr Ŵyl Iwan Llewelyn-Jones am eu gwaith caled. Rydym hefyd yn estyn ein gwerthfawrogiad i Ian Jones (Pianos Cymru) am gefnogi’r cyngerdd. Yn gryno, roedd yr achlysur yn llwyddiant ysgubol!

Bydd Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru yn cael ei chynnal rhwng Dydd Gwener 29ain o Ebrill a Dydd Llun yr 2il o Fai 2016 yn Galeri Caernarfon.

‘Siwrne Gerddorol i Bedwar Ban Byd’ – Tiwtoriaid Piano CGWM Mewn Cyngerdd

‘Siwrne Gerddorol i Bedwar Ban Byd’ – Tiwtoriaid Piano CGWM Mewn Cyngerdd

Ar yr 8fed o Dachwedd am 3 o’r gloch y prynhawn fe fydd Galeri Caernarfon yn fyw efo seiniau o bedwar ban byd wrth i ddeuddeg o diwtoriaid piano Canolfan Gerdd William Mathias ddod ynghyd i arddangos eu talentau, dathlu cerddoriaeth piano, a rhoi blâs o’r hyn y gellir ei ddisgwyl yn yr Ŵyl Biano Ryngwladol Cymru a gynhelir yn y Galeri yn ystod Gwanwyn 2016.

Bydd y rhaglen yn cynnwys gwledd o ddeuawdau a thriawdau piano Clasurol, Jazz a Phoblogaidd, ac yn dilyn siwrne gerddorol ar draws y byd – o ddinasoedd Ewrop ac Asia i draethau Awstralia, o Tin Pan Alley Efrog Newydd i dirwedd unigryw yr Affrig  – gyda gweithiau gan y cyfansoddwyr Fauré, Ravel, Poulenc, Handel, Dvořák a Rachmaninov, Kabalevsky, Benjamin, Grainger, Gershwin a Brubeck. Un o uchafbwyntiau’r cyngerdd fydd perfformiad o’r ddeuawd piano ‘Eryri’ a gyfansoddwyd gan un o fyfyrwyr talentog y Ganolfan Gerdd, Math Roberts.

Yng ngeiriau Cyfarwyddwr Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru 2016, Iwan Llewelyn-Jones:

Dyma gyfle gwych i diwtoriaid piano CGWM ddod at eu gilydd ar lwyfan Theatr y Galeri i berfformio rhaglen o gerddoriaeth apelgar sy’n llawn hwyl a sbri!

Dywed Meinir Llwyd, Cyfarwyddwr Canolfan Gerdd William Mathias:

Rydym yn diolchgar iawn i’r tiwtoriaid am eu gwaith caled yn paratoi ar gyfer y cyngerdd arbennig yma fydd yn gyfle hefyd i ni lawnsio Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru 2016.

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias.

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

You have Successfully Subscribed!