Llwyddiant yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd

Cyhoeddwyd: 3 Mehefin, 2015

Congratulations to the following students who receive their tuition at CGWM on their success in the National Urdd Eisteddfod last week :

Llongyfarchiadau gwresog i’r myfyrwyr canlynol sy’n derbyn eu hyfforddiant yn CGWM ar eu llwyddiant yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd wythnos diwethaf :

Unawd Llinynnol Bl. 7-9 : Gwydion Rhys 3ydd Tiwtor : Nicki Pearce

Unawd Merched Bl. 7-9 : Llio Meirion Rogers 2il Tiwtor : Ann Atkinson

Unawd Piano Bl. 10 ac o dan 19 : Math Roberts 2il  Tiwtor : Iwan Llewelyn-Jones

Unawd Chwythbrennau Bl.10 ac o dan 19 : Megan Hunter 2il  Tiwtor : Rhiannon Mathias

Unawd allan o Sioe Gerdd 19-25oed : Gwen Elin 3ydd  Tiwtor : Mary Lloyd-Davies

Llongyfarchiadau hefyd i Mabon Llyr sy’n aelod o ddeuawd linynnol CGWM ar ddod yn 3ydd yn yr Unawd Llinynnol Bl.10 ac o dan 19oed.

Rydym yn edrych ymlaen yn fawr iawn at weld Gwen Elin ac un o’n cyn-ddisgyblion Meinir Wyn Roberts (sydd bellach yn astudio yn yr Academi Gerdd Frenhinol, Llundain) yn cystadlu am Ysgoloriaeth Bryn Terfel yn yr Hydref – Pob lwc i chi’ch dwy a llongyfarchiadau ar gael eich dewis.

Roeddem yn hynod falch o glywed am lwyddiant Math Roberts yng nghystadleuaeth y Fedal Gyfansoddi. Daeth cyfansoddiad Math ar gyfer y delyn yn 2il yn y gystadleuaeth. 15oed yw Math ar roedd y gystadleuaeth yn agored i rai o dan 25oed. Tipyn o gamp!  Mae Math yn cael gwersi telyn gyda Elinor Bennett yn CGWM ac fe gychwynodd gyfansoddi y gwaith mewn gweithdai oedd yn rhan o Ŵyl Delynau Ryngwladol Cymru 2014 a drefnwyd gan CGWM.

Llongyfarchiadau hefyd i’r holl fyfyrwyr gafodd lwyddiant mewn cystadlaethau eraill yn cynnwys llefaru, ensembles a chorau yn ystod yr wythnos.  

Strings Solo Year 7-9 : Gwydion Rhys 3rd   Tutor : Nicki Pearce

Girls’ Solo Year 7-9 : Llio Meirion Rogers 2nd   Tutor : Ann Atkinson

Piano Solo Yr. 10 – under 19 : Math Roberts 2nd  Tutor : Iwan Llewelyn-Jones

Woodwind Solo Yr.10 – under 19 : Megan Hunter 2nd  Tutor : Rhiannon Mathias

Song from a Musical for singers aged 19-25 : Gwen Elin 3rd   Tutor : Mary Lloyd-Davies

Congratulations also to Mabon Llyr who is a member of CGWM’s chamber duo for winning 3rd prize in the Strings Solo for Year 10- under 19 years.

We look forward to seeing Gwen Elin and one of our ex-students Meinir Wyn Roberts (now studying at the Royal Academy of Music, London) taking part in the Bryn Terfel Scholarship competition in the Autumn. Good luck to you both and well done for being selected.

We were thrilled to hear about Math Roberts’ success in the Composer’s Medal competition. 15 year old Math’s composition for the harp was awarded second place in the competition which was open to composers under the age of 25 – quite an achievement. Math studies the harp with Elinor Bennett at CGWM and started composing the piece during the composition workshops arranged by CGWM as part of the 2014 Wales International Harp Festival.

Congratulations also to all the students who were successful in other competitions including recitation, ensembles and choirs during the week

Erthyglau Eraill

Elinor y delynores arbennig yn ffarwelio mewn steil

Elinor y delynores arbennig yn ffarwelio mewn steil

Bydd sylfaenydd gŵyl delynau ryngwladol yn dweud hwyl fawr mewn steil gyda ffarwel hir. Y delynores enwog Elinor Bennett fydd canol y llwyfan mewn cyngerdd arbennig i lansio Gŵyl Delynau Ryngwladol Cymru y gwanwyn nesaf. Cynhelir y cyngerdd lansio yn Neuadd Pritchard...

O Dresden i Dregaron

O Dresden i Dregaron

Braf gweld y bydd dau o'n cyn-ddisgyblion disglair, Gwenno Morgan a Patrick Rimes, yn rhan o'r noson arbennig yma…. Pedwar Premier Byd - Beethoven, ap Sion, Guto Puw a Rimes Eisteddfod Tregaron 2022 Ar droad y bedwaredd ganrif ar bymtheg, anfonodd yr Albanwr George...