Gitarydd ac athro ydy Rhys sydd â diddordeb mawr ym mhob agwedd cerddoriaeth gitâr – o’r gitâr drydanol i’r clasurol, a sawl genre. Cychwynnodd ei astudiaethau yn Ne Cymru ar y gitâr drydan a chlasurol, ac yna bu’n astudio ym Mhrifysgol Bangor lle gwblhaodd ei radd BA a Meistr mewn cerddoriaeth. Tra yn y brifysgol, canolbwyntiodd yn bennaf ar berfformio, gan astudio sawl arddull – roc a metel, bandiau jas, acwstig a gwerin, yn ogystal â cherddoriaeth glasurol unawdol. Caiff yr amrywiaeth yma ei adlewyrchu o ei arddull dysgu – gan olygu ei fod yn medru cynnig hyfforddiant i ystod eang o gitarwyr. Ers graddio mae Rhys wedi bod yn diwtor gitâr i Brifysgol Bangor gan hyfforddi myfyrwyr gitâr drydan sy’n astudio tuag at graddau BA a Meistr. Mae’n gyfarwydd â byrddau arholi’r ABRSM a Rock School. Os ydych chi’n rhoi cynnig ar y gitâr am y tro cyntaf, yn chwarae yn eich amser hamdden ac eisiau gwella eich sgiliau, neu ar siwrne academaidd ac yn dymuno gweithio tuag at ennill cymwysterau, bydd Rhys yn hapus i’ch helpu.

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias.

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

You have Successfully Subscribed!