COVID-19

Cyhoeddwyd ar 17 March, 2020

Mae hi wedi bod yn gyfnod heriol, gyda’r sefyllfa yn newid o ddydd i ddydd. Iechyd a lles ein staff, tiwtoriaid a disgyblion yw’n blaenoriaeth ac felly mae holl weithgareddau wyneb yn wyneb wedi eu gohirio am y tro.  

Dyma beth yw’r sefyllfa ddiweddaraf o ran CGWM :

Gyda’r cyhoeddiad y bydd Galeri yn cau tan o leiaf ddiwedd Ebrill, bydd ein staff yn gweithio o’u cartrefi o’r 21.3.2020. Mae galwadau ffôn yn cael eu hanfon ymlaen i ffôn symudol ond lle bo’n bosibl anfon ebost i post@cgwm.org.uk yw’r dull gorau o gysylltu yn ystod y cyfnod yma.

Ni fyddwn yn cynnal y gwersi un i un yn ein Canolfannau yn Galeri, Dinbych a Rhuthun am y tro ond rydym wrthi yn brysur yn trefnu i diwtoriaid gynnig gwersi ar-lein os ydynt yn dymuno gwneud hynny. Byddwn yn cysylltu gyda ein disgyblion yn uniongyrchol dros ebost a ffôn i drafod ymhellach.

Mae holl weithgareddau grŵp CGWM yn cael eu gohirio am y tro ac rydym wedi cysylltu efo pawb i egluro’r sefyllfa.

Mae Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru oedd i fod i gael ei chynnal o’r 1-4 Mai wedi cael ei hail-drefnu i 16-19 Hydref. Gweler www.gwylbiano.co.uk am fanylion llawn.

Mae Gŵyl Delynau Cymru oedd i fod i gael ei chynnal ar yr 8fed a’r 9fed o Ebrill yn cael ei hail-drefnu i nes ymlaen yn y flwyddyn – bydd manylion pellach ar gael yn fuan iawn.

Yn y cyfamser cadwch lygad ar y dudalen hon a dilynwch ni ar ein safleoedd cyfryngau cymdeithasol – facebook a twitter (@cgwmathias). Mae gennym gynlluniau ar y gweill i gynnal ambell ddigwyddiad ar-lein i godi ysbryd pawb. Mae cerddoriaeth yn bwysicach nag erioed mewn cyfnod fel hyn.

Diolch i bawb am eu cefnogaeth dros y cyfnod heriol yma. Rydym ni’n lwcus i gael gweithio efo tim arbennig o staff, cerddorion llawrydd, disgyblion, rhieni, ariannwr a Chyfarwyddwyr. Diolch hefyd i dim Galeri.
Edrychwn ymlaen at fod nol yn ein cartref yng nghwmni pawb yn fuan.  

Gwneud Rhodd

Hoffech chi gefnogi gwaith elusen Canolfan Gerdd William Mathias?

Digwyddiadau i Ddod

Mar 30

Gŵyl Delynau Cymru 2021

30 March, 2021 - 31 March, 2021
Apr 30

Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru

30 April, 2021 - 3 May, 2021

Erthyglau Arall

Fideo Canfod y Gân yn ystod y Cyfnod Clo

Fideo Canfod y Gân yn ystod y Cyfnod Clo

https://youtu.be/nEa1Novc0Po Mae grŵp cerddorol sydd wedi bod yn achubiaeth i bobl ag anableddau dysgu yng Ngwynedd yn y cyfnod clo wedi lansio fideo newydd gyda chymorth sêr o fyd cerddoriaeth. Yn perfformio gydag aelodau, tiwtoriaid a gwirfoddolwyr oedd yn ymwneud â...

Gwersi a Gweithgareddau Ar-lein

Gwersi a Gweithgareddau Ar-lein

Mae drysau ein canolfannau yng Nghaernarfon, Dinbych a Rhuthun ar gau ar hyn o bryd ond gyda chydweithrediad ein tîm gwych o diwtoriaid mae’r gerddoriaeth yn parhau. Dyma flas o’r gweithgareddau sydd gennym ar-lein ac mae mwy i ddod yn yr wythnosau nesaf…...

Swydd: Derbynnydd

Swydd: Derbynnydd

Mae CGWM yn awyddus i benodi unigolyn brwdfrydig a dibynadwy sy’n meddu ar sgiliau rhyngbersonol cryf i weithio fel derbynnydd rhan amser ym mhrif swyddfa’r Ganolfan yn Galeri, Caernarfon yn ystod gyda’r nosau a boreau Sadwrn (tymor ysgol yn unig). Cais trwy lythyr a...

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias.

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

You have Successfully Subscribed!

Share This