Côr Siambr CGWM: Croeso i aelodau newydd!!

Cyhoeddwyd ar 1 Hydref, 2017

Bu Côr Siambr Canolfan Gerdd William Mathias yn cymryd rhan mewn cyngerdd yng Nghadeirlan Llanelwy dydd Sul y 24 Medi fel rhan o Gorws Opera Genedlaethol Cymru gan ganu’r premiere Cymreig gan Oliver Tarney a Paul Mealor.

“Roedd hwn yn brofiad gwych i’r côr i fod yn rhan o gorws yr Opera Genedlaethol ac i ganu mewn lleoliad mor anhygoel â Chadeirlan Llanelwy” meddai Jenny Pearson, arweinydd y côr.

Mae Jenny Pearson wedi bod yn arwain Côr Siambr Canolfan Gerdd William Mathias ers bron iawn i ddegawd bellach, a dan ei arweinyddiaeth, mae’r côr wedi gweld nifer o lwyddiannau, gan gynnwys cymryd rhan mewn taith gyfnewid gyda chôr Incantanti o’r Swistir dim ond y llynedd.

Mae rhai o berfformiadau mwyaf uchelgeisiol a llwyddiannus y Côr yn cynnwys: Bach Magnificat, Handel Zadok the Priest, Fauré Cantique de Jean Racine ac Offeren Mozart.

Mae’r Côr wedi cyflawni amryw o berfformiadau llwyddiannus, gyda rhai aelodau wedi mynd ymlaen i ganu gyda Chôr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru, Opera Ieuenctid WNO, ac ymlaen i golegau cerdd adnabyddus.

Gydag amryw o aelodau’r côr wedi mynd ymlaen i astudio mewn prifysgolion a cholegau cerdd ym mis Medi, mae’r côr yn awr yn awyddus iawn i ddenu aelodau newydd i ymuno â’r tîm.

Mae’r côr yn agored i gantorion rhwng 12 – 25 oed, a mae Jenny Pearson yn awyddus i bwysleisio nad oes angen profiad blaenorol o fod mewn corau er mwyn ymuno:

“Mae’r Côr Siambr CGWM yn agored i bawb – does dim angen profiad blaenorol, does dim angen bod yn derbyn gwersi llais, a does dim clyweliad. Os yw eich plentyn yn ‘geek’ cerddorol o unrhyw fath, mi fydden nhw wrth eu boddau! Mae bod yn rhan o’r côr hefyd o fudd i’r rhai sydd yn dysgu offerynnau – gan eu helpu efo sain glust a darllen ar yr olwg gyntaf.”

Cynhelir ymarfer cyntaf y gyfres yn rhad ac am ddim, ar nos Iau y 5ed o Hydref rhwng 4:45 – 6:00yh, yn SP3, Galeri Caernarfon.

Mi fydd yr ymarfer cyntaf yma am ddim, yn rhoi cyfle da i blant rhoi cynnig ar y côr cyn cofrestru i’r tymor, ynghyd â rhoi cyfle i gael sgwrs anffurfiol efo Jenny.

Gwneud Rhodd

Hoffech chi gefnogi gwaith elusen Canolfan Gerdd William Mathias?

Digwyddiadau i Ddod

Erthyglau Arall

Adroddiad Blynyddol Ebrill 2019 – Mawrth 2020

Adroddiad Blynyddol Ebrill 2019 – Mawrth 2020

Bu 2019-2020 yn flwyddyn brysur arall i CGWM a braf oedd cael dathlu ugain mlynedd ers i’r Ganolfan agor ei drysau trwy wahodd rhai o’n cyn-ddisgyblion a’n disgyblion presennol i nodi’r achlysur mewn cyngerdd arbennig yn Galeri. Lawrlwytho'r Adroddiad

Llwyddiant ein Diwrnod Piano Rhithiol

Llwyddiant ein Diwrnod Piano Rhithiol

Ar ôl y Diwrnod Piano hynod lwyddiannus y llynedd roeddem yn benderfynol o beidio â gadael i’r sefyllfa bresennol gyda Covid-19 ein trechu, felly dyma ni’n trefnu Diwrnod Piano ar-lein eleni. Roedd yr ymateb yn galonogol iawn gyda 65 o berfformiadau gan bianyddion o...

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias.

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

You have Successfully Subscribed!

Share This