Gwyliau

Trosolwg

Ers sawl blwyddyn mae Canolfan Gerdd William Mathias wedi trefnu Gwyliau Cerdd llwyddiannus yn canolbwyntio ar offerynnau penodol. Gwahoddir artistiaid o fri rhyngwladol i berfformio a chynnig hyfforddiant o’r safon uchaf yn y digwyddiadau hyn.

Mae pob gŵyl yn ymdrechu i ymgysylltu gyda’r gymuned leol yn ogystal â denu cyfranogwyr o bob cwr o Brydain a thramor i Gaernarfon.

Gŵyl Delynau Cymru

Cynhelir Gŵyl Delynau Cymru yn flynyddol o dan gyfarwyddyd y delynores o fri rhyngwladol Elinor Bennett. Lleolir y digwyddiad yn nhref Caernarfon a cheir cyfuniad o hyfforddiant, darlithoedd, gweithdai a pherfformiadau. Mae’r hyfforddiant yn addas ar gyfer telynorion o bob oed a gallu.

Bydd yr Ŵyl nesaf yn cael ei chynnal ym mis Ebrill 2019. Rhagor o fanylion i ddilyn.

Bob pedair mlynedd cynhelir yr Gŵyl Delynau Ryngwladol Cymru sy’n ddigwyddiad wythnos o hyd sy’n denu telynorion o dros 20 o wledydd i Gaernarfon. Mae’r Ŵyl yn cynnwys cyngherddau, cystadlaethau, dosbarthiadau meistr, gweithdai, perfformiadau anffurfiol a rhaglen addysgol a chymunedol. 

Cynhaliwyd yr Ŵyl Ryngwladol ddiwethaf 1-7 Ebrill 2018. Ceir rhagor o wybodaeth ar  wefan yr Ŵyl Delynau.

Gŵyl Biano Ryngwladol cymru

Cynhaliwyd Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru yn Galeri Caernarfon rhwng y 29ain o Ebrill a’r 2il o Fai 2016. O dan gyfarwyddyd y pianydd cyngerdd rhyngwladol Iwan Llewelyn-Jones cyflwynodd yr Ŵyl raglen o weithgareddau yn canolbwyntio ar dri maes penodol: 

  • Cyngherddau cyhoeddus / digwyddiadau perfformio
  • Cystadlaethau
  • Dosbarthiadau meistr / gweithdai / darlithoedd a chyfweliadau4

Dyma fideo o Iwan Llywelyn Jones yn cyflwyno’r Ŵyl:

Yn dilyn pedwar niwrnod o gystadlaethau, cyngherddau a dosbarthiadau daeth Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru i ben ar nodyn uchel Nos Lun (2il o Fai), gyda phianydd o Wlad Belg, Yulia Vershinina yn cyrraedd y brig yn y Gystadleuaeth Piano Unawdol Hŷn. Mae Yulia yn astudio yng Ngholeg Cerdd Brenhinol y Gogledd ym Manceinion ac enillodd y brif wobr o £2,000 yn rhoddedig gan Gwmni Roberts of Port Dinorwic. 

Domonkos Csabay o Hwngari enillodd y wobr gyntaf o £1,250 yn rhoddedig gan y Sickle Foundation yn y gystadleuaeth i Gyfeilyddion piano. Mae Domonkos yn astudio yn y  Conservatoire yn Birmingham.

Aeth y wobr gyntaf yn y Gystadleuaeth Piano Unawdol Iau i Callum McLachlan, 17, o Stockport. Derbyniodd Callum, sy’n ddisgybl yn Ysgol Gerdd Chetham’s, wobr o £700 wedi ei chefnogi gan diwtoriaid piano Canolfan Gerdd William Mathias. 

Trefnwyd yr Ŵyl, a gynhaliwyd yn Galeri o’r 29 Ebrill – 2 Mai, gan Ganolfan Gerdd William Mathias. Cyfarwyddwr yr Ŵyl oedd y pianydd Iwan Llewelyn-Jones.

Llongyfarchiadau mawr i’r pianyddion ar eu llwyddiant

Cystadleuaeth Piano Unawdol Hŷn

1af Yulia Vershinina (Gwlad Belg)
Y 3 phianydd arall a gyrhaeddodd y Cylch Terfynol oedd
William Bracken (Lloegr)
Adam Davies (Lloegr)
Domonkos Csabay (Hwngari)

 

 

 

 

 

 

Cystadleuaeth Piano Unawdol Iau

1af Callum McLachlan (Lloegr)
2il Lauren Zhang (America)
3ydd William Bracken (Lloegr)
Y ddau bianydd arall a gyrhaeddodd y Cylch Terfynol oedd
Tomos Boyles(Cymru)
Ellis Thomas (Cymru)

Mae’r Wyl Biano yn arfer digwydd bob 4 mlynedd gyda’r nesaf i’w chynnal yn 2020.

Gitarau@Galeri

Digwyddiad dan Gyfarwyddyd Neil Browning yw Gitarau@Galeri sy’n dod a gitarwyr â diddordebau amrywiol ynghyd am benwythnos lawn o hyfforddiant, gweithdai a pherfformiadau. Ceir cyfle i’r cyfranogwyr dderbyn hyfforddiant gan y tiwtor sy’n addas ar eu cyfer yn ôl eu maes o ddiddordeb (trydan, acwstig, clasurol, bâs) yn ogystal â’r cyfle i archwilio pynciau a genres newydd fel effeithiau electronig a’r llithriad blŵs mewn gweithdai ‘mix’n’match’.

Gwahoddir diwtoriaid a pherfformwyr o bob rhan o’r DU i gynnig cyfleoedd arbennig i gitarwyr lleol. Rhai o’r tiwtoriaid sydd wedi cyfrannu yw Gary Ryan, John Wheatcroft, Andy Mackenzie, Stewart Ryan a Colin Tommis. Digwyddiadar gyfer oedolion a phobl ifanc dros 15eg mlwydd oed yw Gitarau@Galeri. Cafodd ei gynnal am y tro cyntaf yn Chwefror 2013, ac yna Mai 2015.

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias.

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

You have Successfully Subscribed!

Share This