Gwersi Ar-Lein Gydag Elinor Bennett

Hoffech chi wella ac adnewyddu eich sgiliau telyn? Hoffech chi ddysgu darnau newydd a chael eich tiwtora gan arbenigwraig sydd â nifer o flynyddoedd o brofiad dysgu?

Bywgraffiad

Cydnabyddir fod ELINOR BENNETT yn un o delynorion ac athrawon telyn uchaf eu parch yn rhyngwladol. Dechreuodd gael gwersi telyn gyda’r enwog ddiweddar Alwena Roberts, yn y Bala ac wedyn astudiodd yn yr Academi Gerdd Frenhinol yn Llundain gydag Osian Ellis, ar ôl graddio yn y Gyfraith ym Mhrifysgol Aberystwyth. Derbyniodd hyfforddiant hefyd gan dair athrawes ardderchog – Tina Bonifacio, Gwendolen Mason yn Llundain a Jaqueline Borot ym Mharis.

Bu Elinor yn chwarae’n gyson gyda phrif gerddorfeydd Prydain, a rhoddodd laweroedd o gyngherddau yng ngwledydd Prydain, Ewrop, UDA, Rwsia, Siapan, Awstralia a Seland Newydd. Recordiodd 15 albwm yn amrywio o gerddoriaeth glasurol i’r delyn o’r 20fed ganrif, i gerddoriaeth traddodiadol Cymru.

Ysgrifennodd sawl cyfansoddwr gerddoriaeth yn arbennig i Elinor, a bu’n cyfarwyddo astudiaethau telyn ym Mhrifysgol Bangor am gyfnod dros 30 mlynedd. Bu’n Athrawes Ymweliadol yn yr Academi Gerdd Frenhinol a Choleg y Guildhall, Llundain. Cafodd Gymrodoriaethau er Anrhydedd gan Brifysgolion Aberystwyth, Caerdydd, Bangor, yr Academi Gerdd Frenhinol, Coleg Cerdd a Drama Cymru, OBE a Doethuriaeth gan Brifysgol Cymru. Bu Elinor yn gyfrifol am gyfarwyddo cyrsiau telyn ym Mangor ers 1978 a hi yw Cyfarwyddwraig Artistig Gŵyl Delynau Ryngwladol Cymru a Gŵyl Ryngwladol y Delyn yng Ngwlad Thai. Mae’n frwdfrydig ac yn awyddus iawn i basio’i gwybodaeth am gerddoriaeth ymlaen i delynorion eraill ac i rannu ei chariad tuag at ei hofferyn.

I ddysgu mwy am Elinor, ewch i www.elinorbennettharp.com

Yr hyn mae Elinor yn ei gynnig

Mae Elinor Bennett yn cynnig gwersi un-i-un ar-lein (drwy Skype neu Zoom). Trefnir y gwersi gan Ganolfan Gerdd William Mathias.

Croeso i delynorion o unrhyw ran o’r byd i wneud cais a bydd y gwersi trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg neu Saesneg.

Cynllunnir y gwers ar gyfer yr unigolyn a chynigir un wers 30 munud am ddim i roi amlinelliad o gynnwys a bwriad y gwersi ac i benderfynu ar y ffordd orau ymlaen.

  • Hyfforddiant a chyngor ar faterion technegol ( cynhyrchu sain, ymlacio, a byseddu clir)
  • Astudio darnau yn repertoire y delyn bedal glasurol (er enghraifft darnau ym maes llafur byrddau arholiad DU fel yr ABRSM, Trinity,)
  • Y delyn deires gyda’i thechnegau arbennig, tiwnio, a cherddoriaeth.
  • Cerddoriaeth draddodiadol Cymru yn cynnwys Cerdd Dant, a chaneuon gwerin i gyfeiliant y delyn.

Am resymau technegol, nid yw’r gwersi hyn yn addas i ddechreuwyr sydd heb gael gwers o’r blaen.
Mae angen i delynorion o dan 18oed gael eu goruchwylio gan oedolyn yn ystod y gwersi.

Ffi gwersi ar-lein: £55 yr awr (Ffi hanner awr yn £30).

Mae gwersi ar gael ar gyfer telynau pedal, teires a cheltaidd.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi rhoi caniad i ar (+44) 01286 685 230 neu ebostio gwydion@cgwm.org.uk

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias.

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

You have Successfully Subscribed!

Share This