Cyngerdd Rhithiol : Elen Hydref

6 Hydref, 2020

Gobeithio i bawb fwynhau y sgwrs rhwng Mared Emlyn ac Iwan Llewelyn-Jones wythnos diwethaf. Mae’r sgwrs dal ar gael i wylio ar ein gwefan.

Y delynores Elen Hydref fydd yn cynnal cyngerdd yr wythnos hon o’i chartref yng Nghaerdydd. Mae Elen yn un o gyn-ddisgyblion disglair y Ganolfan sydd bellach yn gweithio fel telynores broffesiynol. Mae hi wedi gweithio gyda nifer o  gerddorfeydd yn cynnwys Cerddorfa y Tŷ Opera Brenhinol, Llundain, Cerddorfa Aurora a Cherddorfa Opera a Ballet Norwy.

Yn ogystal â cherddoriaeth gan John Parry, John Thomas a Renié bydd Elen yn perfformio deuawdau efo’i gŵr, y sacsoffonydd Joe Wright. Hoffem gymryd y cyfle i longyfarch Elen a Joe ar enedigaeth Ffion fach a chydymdeimlo yn ddwys gyda’r teulu yn dilyn marwolaeth Arthur, tad Elen yn gynharach eleni.  Bu Arthur yn ymwelydd cyson â’r Ganolfan am flynyddoedd lawer ac mae teyrnged gerddorol hyfryd iddo gan Elen yn y cyngerdd yma.

Gwneud Rhodd

Hoffech chi gefnogi gwaith elusen Canolfan Gerdd William Mathias?

Cyngherddau Eraill

Cyngerdd Neil a Meg Browning

Cyngerdd Neil a Meg Browning

https://vimeo.com/534797822 Os hoffech gyd-chwarae, gallwch lawrlwytho’r copïau canlynol: Barton IslandFfidl FfadlYr Wyddfa

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias.

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

You have Successfully Subscribed!