Llwyddiant yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd

Cyhoeddwyd ar 3 Mehefin, 2015

Congratulations to the following students who receive their tuition at CGWM on their success in the National Urdd Eisteddfod last week :

Llongyfarchiadau gwresog i’r myfyrwyr canlynol sy’n derbyn eu hyfforddiant yn CGWM ar eu llwyddiant yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd wythnos diwethaf :

Unawd Llinynnol Bl. 7-9 : Gwydion Rhys 3ydd Tiwtor : Nicki Pearce

Unawd Merched Bl. 7-9 : Llio Meirion Rogers 2il Tiwtor : Ann Atkinson

Unawd Piano Bl. 10 ac o dan 19 : Math Roberts 2il  Tiwtor : Iwan Llewelyn-Jones

Unawd Chwythbrennau Bl.10 ac o dan 19 : Megan Hunter 2il  Tiwtor : Rhiannon Mathias

Unawd allan o Sioe Gerdd 19-25oed : Gwen Elin 3ydd  Tiwtor : Mary Lloyd-Davies

Llongyfarchiadau hefyd i Mabon Llyr sy’n aelod o ddeuawd linynnol CGWM ar ddod yn 3ydd yn yr Unawd Llinynnol Bl.10 ac o dan 19oed.

Rydym yn edrych ymlaen yn fawr iawn at weld Gwen Elin ac un o’n cyn-ddisgyblion Meinir Wyn Roberts (sydd bellach yn astudio yn yr Academi Gerdd Frenhinol, Llundain) yn cystadlu am Ysgoloriaeth Bryn Terfel yn yr Hydref – Pob lwc i chi’ch dwy a llongyfarchiadau ar gael eich dewis.

Roeddem yn hynod falch o glywed am lwyddiant Math Roberts yng nghystadleuaeth y Fedal Gyfansoddi. Daeth cyfansoddiad Math ar gyfer y delyn yn 2il yn y gystadleuaeth. 15oed yw Math ar roedd y gystadleuaeth yn agored i rai o dan 25oed. Tipyn o gamp!  Mae Math yn cael gwersi telyn gyda Elinor Bennett yn CGWM ac fe gychwynodd gyfansoddi y gwaith mewn gweithdai oedd yn rhan o Ŵyl Delynau Ryngwladol Cymru 2014 a drefnwyd gan CGWM.

Llongyfarchiadau hefyd i’r holl fyfyrwyr gafodd lwyddiant mewn cystadlaethau eraill yn cynnwys llefaru, ensembles a chorau yn ystod yr wythnos.  

Strings Solo Year 7-9 : Gwydion Rhys 3rd   Tutor : Nicki Pearce

Girls’ Solo Year 7-9 : Llio Meirion Rogers 2nd   Tutor : Ann Atkinson

Piano Solo Yr. 10 – under 19 : Math Roberts 2nd  Tutor : Iwan Llewelyn-Jones

Woodwind Solo Yr.10 – under 19 : Megan Hunter 2nd  Tutor : Rhiannon Mathias

Song from a Musical for singers aged 19-25 : Gwen Elin 3rd   Tutor : Mary Lloyd-Davies

Congratulations also to Mabon Llyr who is a member of CGWM’s chamber duo for winning 3rd prize in the Strings Solo for Year 10- under 19 years.

We look forward to seeing Gwen Elin and one of our ex-students Meinir Wyn Roberts (now studying at the Royal Academy of Music, London) taking part in the Bryn Terfel Scholarship competition in the Autumn. Good luck to you both and well done for being selected.

We were thrilled to hear about Math Roberts’ success in the Composer’s Medal competition. 15 year old Math’s composition for the harp was awarded second place in the competition which was open to composers under the age of 25 – quite an achievement. Math studies the harp with Elinor Bennett at CGWM and started composing the piece during the composition workshops arranged by CGWM as part of the 2014 Wales International Harp Festival.

Congratulations also to all the students who were successful in other competitions including recitation, ensembles and choirs during the week

Gwneud Rhodd

Hoffech chi gefnogi gwaith elusen Canolfan Gerdd William Mathias?

Digwyddiadau i Ddod

Erthyglau Arall

Adroddiad Blynyddol Ebrill 2019 – Mawrth 2020

Adroddiad Blynyddol Ebrill 2019 – Mawrth 2020

Bu 2019-2020 yn flwyddyn brysur arall i CGWM a braf oedd cael dathlu ugain mlynedd ers i’r Ganolfan agor ei drysau trwy wahodd rhai o’n cyn-ddisgyblion a’n disgyblion presennol i nodi’r achlysur mewn cyngerdd arbennig yn Galeri. Lawrlwytho'r Adroddiad

Llwyddiant ein Diwrnod Piano Rhithiol

Llwyddiant ein Diwrnod Piano Rhithiol

Ar ôl y Diwrnod Piano hynod lwyddiannus y llynedd roeddem yn benderfynol o beidio â gadael i’r sefyllfa bresennol gyda Covid-19 ein trechu, felly dyma ni’n trefnu Diwrnod Piano ar-lein eleni. Roedd yr ymateb yn galonogol iawn gyda 65 o berfformiadau gan bianyddion o...

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias.

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

You have Successfully Subscribed!

Share This