Soprano byd-enwog i serennu mewn cyngerdd i ddathlu penblwydd Canolfan Gerdd

Cyhoeddwyd ar 3 September, 2019

Bydd un o sopranos enwocaf Cymru yn cymryd rhan flaenllaw mewn cyngerdd i ddathlu 20 mlynedd ers sefydlu Canolfan Gerdd sydd â changhennau yng Nghaernarfon, Dinbych a Rhuthun.

Ynghyd â bod yn unawdydd o fri rhyngwladol, mae Mary Lloyd-Davies wedi dysgu yng Nghanolfan Gerdd William Mathias ers y cychwyn cyntaf.

Sefydlwyd y Ganolfan yng Nghaernarfon, gyda chefnogaeth gan Gyngor Celfyddydau Cymru, ugain mlynedd yn ôl gan grŵp o bobl oedd â diddordeb mawr mewn addysg cerddoriaeth, gyda’r nod o alluogi cerddorion a chantorion i gyrraedd eu potensial.

Bydd y cyngerdd yn cael ei gynnal yn Galeri Caernarfon dydd Sadwrn y 7fed o Fedi, pan fydd nifer o gerddorion arbennig yn ymuno gyda Mary Lloyd-Davies i nodi’r garreg filltir arbennig hon.

Ymhlith yr uchafbwyntiau eraill bydd perfformiadau gan y delynores nodedig Elinor Bennett, a fu’n allweddol yn sefydlu y ganolfan, a’r ffliwtydd hynod dalentog, Rhiannon Mathias, merch y cyfansoddwr blaenllaw, yr Athro William Mathias, yr enwyd y ganolfan ar ei ôl.

Er ei bod wedi mwynhau gyrfa sydd wedi ei gweld yn perfformio yn nhai opera gorau’r byd, mae Mary Lloyd-Davies, sy’n byw yn Llanuwchllyn, ger y Bala, wedi aros yn agos at ei gwreiddiau trwy diwtora myfyrwyr llais yn y ganolfan.

Meddai: “Rydw i wedi bod yn perfformio ers tua 1969 ac wedi mwynhau gyrfa fendigedig. Mae ‘na nifer o uchafbwyntiau gwych ac wrth gwrs yn anochel ambell i bwynt isel hefyd.

“Un uchafbwynt oedd perfformio yn Nhŷ Opera  La Scala yn Milan mewn opera o’r enw 1984 sy’n seiliedig ar lyfr enwog George Orwell.

“Rwyf hefyd wedi perfformio yn Hansel a Gretel yn San Francisco a Houston ac yn Elecktra gan Strauss yn yr Opéra Bastille ym Mharis. Fe wnes i fy ymddangosiad cyntaf yn y Tŷ Opera Brenhinol fel y person deud ffortiwn yn Arabella. Fe wnes i hefyd treulio 22 mlynedd efo Opera Cenedlaethol Cymru gan chwarae prif rannau yn Fidelio, Macbeth, Elektra, Tosca, Ballo in Maschera a Tristan and Isolde.”

“Daeth y ‘big break’ i mi yn 1992. Roeddwn wrth gefn ar gyfer y brif ran yn opera Richard Strauss  Elektra. Fe aeth y brif gantores yn sâl, a bu’n rhaid i mi gamu i mewn heb lawer o rybudd o gwbl.

“Yna cefais gynnig y brif ran yn Elektra ym 1995 ar gyfer cynhyrchiad arall gan WNO ac yna camu i mewn ar fyr rybudd ar gyfer yr un rôl yn Opéra  Bastille ym Mharis ar gyfer cynhyrchiad gwahanol. Roedd hynny hefyd yn hwb mawr i’m gyrfa.”

Ychwanegodd: “Yn ogystal a gweithiau operatig, byddaf yn perfformio rhai o ganeuon gwerin traddodiadol Cymru a drefnwyd gan William Mathias, gyda’r delynores Elinor Bennett yn y cyngerdd. Perfformiais y caneuon gwerin yma yn ystod gwasanaeth coffa y ddiweddar Yvonne Mathias, gweddw William Mathias ’, ar gais eu merch Rhiannon.

“Mae trefn y cyngerdd yn drawiadol iawn oherwydd ynghyd ag Elinor Bennett mae gennym y delynores Glain Dafydd a’r pianydd Glian Llwyd, y ddwy ohonynt yn gyn-fyfyrwyr Canolfan Gerdd William Mathias.

“Hefyd yn perfformio bydd cyn-fyfyriwr sydd wedi dod yn artist llwyddiannus dros ben, Casi Wyn; y sielydd Gwydion Rhys a’r sopranos Tesni Jones a Lisa Dafydd, y ddwy yn fyfyrwyr yng nghangen CGWM yn Ninbych cyn mynd ymlaen i astudio yng Ngholeg Cerdd Brenhinol y Gogledd, Manceinion.

“Bydd yn noson fendigedig o gerddoriaeth ac yn ffordd wych o ddathlu 20 mlynedd o lwyddiant Canolfan Gerddi William Mathias.”

“Mae’n bwysig iawn bod gennym Ganolfan Gerdd William Mathias yng Ngogledd Cymru. Nid oes unrhyw le arall yn y rhanbarth mewn gwirionedd sy’n cynnig ystod mor eang o weithgareddau cerddoriaeth o ansawdd uchel. Ac mae’r cyngerdd hwn yn mynd i fod yn ddathliad o rywbeth eithaf arbennig.”

Yn ôl Cyfarwyddwr y Ganolfan, Meinir Llwyd Roberts, mae elusen Canolfan Gerdd William Mathias yn  le arbennig llawn bwrlwm cerddorol i gerddorion o bob oed.

Meddai: “Dechreuodd y Ganolfan 20 mlynedd yn ôl gan gynnig gwersi un i un ac erbyn hyn mae gennym dros 40 o diwtoriaid llawrydd. Yn ogystal â darparu gwersi yn ein prif gangen yn Galeri Caernarfon rydym hefyd yn darparu hyfforddiant yn Ninbych a Rhuthun gyda gwersi yn cael eu cynnal yno ddwy noson yr wythnos.

“Ond rydym yn gwneud cymaint mwy na chynnig hyfforddiant un i un. Mae gennym brosiect cerdd yn arbennig ar gyfer plant cyn oedran ysgol, rydym yn gweithio mewn cartrefi gofal yn cynnig cerddoriaeth i bobl sy’n byw gyda dementia, yn trefnu grwpiau canu mewn cymunedau gwledig ac yn ddiweddar, rydym wedi sicrhau grant sylweddol i ddatblygu ein darpariaeth ar gyfer oedolion sydd ag anableddau dysgu.

“Rydym hefyd yn cynnig amrywiaeth o ensembles a dosbarthiadau meistr ac yn trefnu Gŵyl Delynau Cymru yn flynyddol yn ogystal â Gŵyl Delynau Ryngwladol a Gŵyl Biano Ryngwladol bob pedair mlynedd.

“Mae’r ystod o weithgareddau rydyn ni’n ymwneud â nhw wedi tyfu’n sylweddol ac yn parhau i wneud hynny. Ac mae llawer o’n myfyrwyr wedi mynd ymlaen i fod yn gerddorion llwyddiannus iawn. “

“Bydd yn noson arbennig o gerddoriaeth gyda rhywbeth at ddant pawb a byddwn yn annog pawb sy’n mwynhau cerddoriaeth i archebu eu tocynnau nawr a dod i ddathlu efo ni.”

Gwneud Rhodd

Hoffech chi gefnogi gwaith elusen Canolfan Gerdd William Mathias?

Digwyddiadau i Ddod

Mar 30

Gŵyl Delynau Cymru 2021

30 March, 2021 - 31 March, 2021
Apr 30

Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru

30 April, 2021 - 3 May, 2021

Erthyglau Arall

Covid-19: Diweddariad Hydref 2020

Covid-19: Diweddariad Hydref 2020

Ar ôl dros 6 mis o beidio cynnal gweithgareddau wyneb i wyneb rydym yn hynod falch o gyhoeddi bod gwersi un i un wyneb i wyneb wedi ail gychwyn yn ein canolfannau yn Galeri Caernarfon, Dinbych a Rhuthun ar gyfer y tiwtoriaid a’r disgyblion sy’n dymuno dychwelyd wyneb...

Fideo Canfod y Gân yn ystod y Cyfnod Clo

Fideo Canfod y Gân yn ystod y Cyfnod Clo

https://youtu.be/nEa1Novc0Po Mae grŵp cerddorol sydd wedi bod yn achubiaeth i bobl ag anableddau dysgu yng Ngwynedd yn y cyfnod clo wedi lansio fideo newydd gyda chymorth sêr o fyd cerddoriaeth. Yn perfformio gydag aelodau, tiwtoriaid a gwirfoddolwyr oedd yn ymwneud â...

Gwersi a Gweithgareddau Ar-lein

Gwersi a Gweithgareddau Ar-lein

Mae drysau ein canolfannau yng Nghaernarfon, Dinbych a Rhuthun ar gau ar hyn o bryd ond gyda chydweithrediad ein tîm gwych o diwtoriaid mae’r gerddoriaeth yn parhau. Dyma flas o’r gweithgareddau sydd gennym ar-lein ac mae mwy i ddod yn yr wythnosau nesaf…...

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias.

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

You have Successfully Subscribed!

Share This