Diwrnod Agored CGWM yn Galeri Caernarfon 22/7/17

Cyhoeddwyd ar 18 Gorffennaf, 2017

Cynhelir Diwrnod Agored Canolfan Gerdd William Mathias yn Galeri Caernarfon dydd Sadwrn Gorffennaf 22ain rhwng 10 -4yp. Bydd amrywiaeth o ddigwyddiadau rhad ac am ddim ymlaen i bobl ifanc drwy gydol y dydd i roi blas o’r hyn a gynnigir gan y Ganolfan.

Sefydlwyd y Ganolfan egnïol hon yng Nghaernarfon yn 1999 sy’n darparu cyfleoedd arbennig mewn addysg gerddorol i bobl o bob oed a gallu drwy wersi offerynnol a lleisiol gan diwtoriaid profiadol, gwersi theori, ensembles, corau a llawer mwy!

Un o uchafbwyntiau’r Diwrnod Agored fydd dathlu penblwydd ‘Camau Cerdd’ yn 10 oed.  Mae Camau Cerdd yn brosiect arbennig sy’n cyflwyno elfennau cerddoriaeth mewn ffordd hwyliog ac addysgol i blant ifanc o 6 mis hyd at 7 mlwydd oed. Am 1 o’r gloch bydd dosbarth i blant rhwng 4-7 oed, a dosbarth i blant rhwng 6 mis a 4 oed a’i rhieni am 2 o’r gloch.  I ddilyn, am 2:45yp byddem yn mwynhau perfformiadau cerddorol gan gyn-ddisgyblion a thiwtoriaid y prosiect mewn parti gyda gemau a chacen.

Sefydlwyd y prosiect gan Canolfan Gerdd William Mathias a’r cerddor Marie-Claire; sy’n fyfyrwraig ôl-raddedig ym Mhrifysgol Sheffield yn astudio MA mewn Seicoleg Cerddoriaeth mewn Addysg. Mae’r cynllun wedi llwyddo i ddod a chwricwlwm cerddorol ysbrydoledig i gymunedau yng ngogledd Cymru gan gyrraedd meithrinfeydd, cartrefi nyrsio ac ysgolion. Dywedodd Marie-Claire:

“Mae’n gyffrous i weld sut mae’r ffordd yr ydym wedi defnyddio cerddoriaeth i rymuso unigolion wedi cael effaith mor gadarnhaol ar gymaint o bobl.  Fel tiwtor cerdd ‘dwi mor falch o weld cyn-ddisgyblion y prosiect yn tyfu o fewn cymunedau cerddorol, ac yn edrych ymlaen i’w clywed yn perfformio ar y diwrnod”

Cynhelir dau weithdy yn ystod y diwrnod, sef gweithdy chwythbrennau gyda’r tiwtoriaid Rhiannon Mathias, Marie-Claire ac Elin Roberts am 10yb, a Dosbarth Meistr llais gyda’r tenor Huw Llywelyn am 2yp.  Mae cynnig cyfleoedd i ddisgyblion ifanc ddysgu mewn grwp yn bwysig i’r Ganolfan ac yn gyfle i unigolion berfformio a chydweithio gyda cherddorion eraill sy’n rhannu’r un diddordeb.

Hefyd yn ystod y diwrnod bydd yna wersi blasu am ddim yn cael eu cynnig ar y drymiau, gitar a phiano gan ein tiwtoriaid Graham ‘La’ Land, Neil Browning a Diana Keyse.  Yn ogystal ceir perfformiadau byw gan ddisgyblion a thiwtoriaid yng Nghaffi Bar Galeri.  Os yw’r tywydd yn caniatau, bydd y diwrnod yn diweddu gyda pherfformiad gan Doniau Cudd ac Arfon Wyn ar y Doc am 3:30yp. Cynhelir y digwyddiad gyda chefnogaeth Tŷ Cerdd.  Bydd pob digwyddiad am ddim, a mae yna groeso cynnes i bawb.  I ddatgan eich diddordeb, neu am wybodaeth bellach cysylltwch â Canolfan Gerdd William Mathias ar 01286 685 230.

Gwneud Rhodd

Hoffech chi gefnogi gwaith elusen Canolfan Gerdd William Mathias?

Digwyddiadau i Ddod

Erthyglau Arall

Adroddiad Blynyddol Ebrill 2019 – Mawrth 2020

Adroddiad Blynyddol Ebrill 2019 – Mawrth 2020

Bu 2019-2020 yn flwyddyn brysur arall i CGWM a braf oedd cael dathlu ugain mlynedd ers i’r Ganolfan agor ei drysau trwy wahodd rhai o’n cyn-ddisgyblion a’n disgyblion presennol i nodi’r achlysur mewn cyngerdd arbennig yn Galeri. Lawrlwytho'r Adroddiad

Llwyddiant ein Diwrnod Piano Rhithiol

Llwyddiant ein Diwrnod Piano Rhithiol

Ar ôl y Diwrnod Piano hynod lwyddiannus y llynedd roeddem yn benderfynol o beidio â gadael i’r sefyllfa bresennol gyda Covid-19 ein trechu, felly dyma ni’n trefnu Diwrnod Piano ar-lein eleni. Roedd yr ymateb yn galonogol iawn gyda 65 o berfformiadau gan bianyddion o...

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias.

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

You have Successfully Subscribed!

Share This