Dathlu dauganmlwyddiant geni John Roberts (Telynor Cymru)

Cyhoeddwyd ar 24 Mawrth, 2016

Cynhelir Gŵyl Delynau Cymru dydd Mercher, y 6ed a dydd Iau y 7fed o Ebrill yn Galeri, Caernarfon. O dan gyfarwyddyd y delynores o fri rhyngwladol, Elinor Bennett, bydd yr Ŵyl eleni yn cynnwys cwrs deuddydd ar gyfer telynorion, yn ogystal â chyngherddau a darlith-ddatganiad. Cynhelir yr Ŵyl yn flynyddol gan Ganolfan Gerdd William Mathias, a phob pedair mlynedd cynhelir Gŵyl Delynau Ryngwladol Cymru sy’n ddigwyddiad mawr, wythnos o hyd. Cynhelir yr  Ŵyl Ryngwladol nesaf  ym mis Ebrill 2018. 

Cynhelir y cwrs deuddydd, sy’n addas I delynorion o bob oedran a chyrhaeddiad,  rhwng 10am a 5pm ar y ddau ddiwrnod uchod.  Mae Cyfarwyddwr yr Ŵyl, Elinor Bennett, yn un o’r tiwtoriaid,  a bydd Eira Lynn-Jones (Athro’r Delyn yng Ngholeg Cerdd Brenhinol y Gogledd) yn ymuno â hi, ynghŷd â  Morwen Blythin, Einir Wyn Hughes a Dylan Wyn Rowlands.

Dydd Mercher y 6ed o Ebrill am 7pm, bydd yr Arglwydd Thomas o Gresffordd, QC yn olrhain hanes difyr ei deulu sy’n ddisgynyddion o deulu enwog y Sipsi Romani Cymreig,  Abram Wood.  Mae’r Arglwydd Thomas yn ddisgynnydd i wyres Abram Wood sef Ellen Ddu a oedd, yn ôl y sôn, yn wrach ac yn “gallu adrodd stori’n well na neb.”

Aelod amlwg arall o’r teulu oedd y telynor enwog John Roberts “Telynor Cymru” (1816 – 1894) sy’n cael ei ddathlu yn yr Ŵyl eleni.  Wrth olrhain hen  hanes ei deulu ysbrydolwyd yr Arglwydd Thomas i ddysgu canu’r delyn,  a bydd yn perfformio darnau byr yn ystod ei ddarlith.

Dywed Elinor Bennett, Cyfarwyddwr yr Ŵyl : “Mae’n hynod ddifyr fod aelod blaenllaw o Dy’r Arglwyddi  yn  rhoi darlith am  ei hen deulu, a oedd yn sipsiwn cerddgar,  crwydrol a gyfrannodd gymaint i gerddoriaeth werin yng Nghymru dros ddwy ganrif yn ôl.”

Yn dilyn y ddarlith, bydd perfformiadau gan Elinor Bennett ar y delyn deires Gymreig. Bydd ei rhaglen yn cynnwys Sonata Rhif 3 o’r “Bedair Gwers”  (1761)  gan John Parry (1710 – 1782), y telynor dall o Riwabon, a ddylanwadodd mor drwm ar delynorion teires o Gymru yn ddiweddarach, gan gynnwys John Roberts ei hun.

Bydd gwledd i’r llygad a’r glust am 5pm, dydd Iau y 7fed o Ebrill pan fydd tua hanner cant o delynaorion yn perfformio gyda’i gilydd ar GalerÏau Galeri. Bydd y cyngerdd anffurfiol yma yn cynnwys perfformiad gan yr holl delynorion o alawon dawns fydd wedi cael eu dysgu gan Robin Huw Bowen yn ystod y cwrs fel dathliad pellach o waith John Roberts.

Yng Nghyngerdd yr Ŵyl am 7.30pm Nos Iau y 7fed o Ebrill,  bydd amrywiaeth o gerddoriaeth o’r traddodiadol i Jazz. Bydd un o feistri’r delyn deires, Robin Huw Bowen,  yn perfformio alawon y sipsiwn Cymreig a bydd y ddeuawd –  Máire Ni Chathasaigh (telyn Geltaidd) a Chris Newman (gitar) –  yn cyflwyno rhaglen gyffrous yn cyfuno cerddoriaeth draddodiadol Iwerddon, Jazz, bluegrass a baroc. Yn ddiweddar enwyd Máire yn Artist Benywaidd y Flwyddyn yng Ngwobrau ‘Live Ireland’ 2016.

Bydd y telynor ifanc dawnus, Ben Creighton-Griffiths o Gaerdydd, yn perfformio cerddoriaeth jazz ar y delyn electroneg gan gwmni Camac,  gan wneud defnydd o’r effeithiau sain arbennig sy’n bosibl ar y delyn. Gwnaeth Ben ei ymddangosiad rhyngwladol cyntaf pan yn saith oed yn 2004 trwy ennill cystadleuaeth  bwysig yn Ffrainc i rai o dan 18 oed.  

Cefnogir Gŵyl Delynau Cymru 2016 gan Clogau Gold, Cyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Gwynedd a Telynau Vining Harps.

Gwneud Rhodd

Hoffech chi gefnogi gwaith elusen Canolfan Gerdd William Mathias?

Digwyddiadau i Ddod

Erthyglau Arall

Adroddiad Blynyddol Ebrill 2019 – Mawrth 2020

Adroddiad Blynyddol Ebrill 2019 – Mawrth 2020

Bu 2019-2020 yn flwyddyn brysur arall i CGWM a braf oedd cael dathlu ugain mlynedd ers i’r Ganolfan agor ei drysau trwy wahodd rhai o’n cyn-ddisgyblion a’n disgyblion presennol i nodi’r achlysur mewn cyngerdd arbennig yn Galeri. Lawrlwytho'r Adroddiad

Llwyddiant ein Diwrnod Piano Rhithiol

Llwyddiant ein Diwrnod Piano Rhithiol

Ar ôl y Diwrnod Piano hynod lwyddiannus y llynedd roeddem yn benderfynol o beidio â gadael i’r sefyllfa bresennol gyda Covid-19 ein trechu, felly dyma ni’n trefnu Diwrnod Piano ar-lein eleni. Roedd yr ymateb yn galonogol iawn gyda 65 o berfformiadau gan bianyddion o...

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias.

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

You have Successfully Subscribed!

Share This