Telerau ac Amodau

Cyflwyniad

Mae’r telerau hyn yn llywodraethu eich defnydd o’n gwefan ni; drwy ddefnyddio ein gwefan, rydych chi’n derbyn y telerau yma yn llawn. Os ydych chi’n anghytuno â’r telerau defnyddio hyn, neu unrhyw ran o’r telerau defnyddio hyn, rhaid i chi beidio â defnyddio’r wefan.

Trwydded i Ddefnyddio’r Wefan hon

Oni ddywedir yn wahanol, ni neu ein trwyddedwyr sy’n berchen ar hawliau eiddo deallusol yn y wefan a’r deunydd ar y wefan. Yn amodol â’r drwydded isod, cadwir pob hawl eiddo deallusol.
Caniateir i chi weld, lawrlwytho ar gyfer dibenion hyfforddi yn unig, ac argraffu tudalennau o’r wefan ar gyfer defnydd personol eich hun, yn amodol â’r cyfuniadau amlinellir isod ac mewn mannau eraill o’r telerau defnyddio hyn.
Rhaid i chi beidio:
• (a) ailgyhoeddi deunydd o’r wefan hon (gan gynnwys ailgyhoeddi ar wefan arail);
• (b) gwerthu, rhentu neu is-drwyddedu (sub-license) deunydd o’r wefan hon;
• (c) dangos unrhyw ddeunydd o’r wefan yn gyhoeddus;
• (d) atgynhyrchu, dyblygu, copïo neu ecsploetio fel arall unrhyw ddeunydd ar ein gwefan am bwrpasau masnachol.
• (e) golygu neu addasu fel arall unrhyw ddeunydd ar y wefan; neu
• (f) ailddosbarthu deunydd o’r wefan hon ar wahân i gynnwys sydd wedi ei wneud yn bendant ac yn glir ar gyfer ei ailddosbarthu (megis ein cylchlythyr).

Defnydd Derbyniol

Mae mynediad i rai adrannau o’n gwefan yn gyfyngedig i ddefnyddwyr sydd wedi cofrestru.
Er mwyn dod yn ddefnyddiwr cofrestredig, rhaid eich bod yn dewis enw defnyddiwr a chyfrinair, ychwanegu eich ebost, dewis eich categori rhyw, ysgrifennu dau air a ddangosir i chi er mwyn cadarnhau eich bod yn berson a chytuno gyda’r telerau defnyddio hyn.
Rydych chi’n gwarantu fod yr holl wybodaeth rydych chi’n ei ddarparu i ni wrth gofrestru yn wir, cywir, teg a chyflawn.
Byddwch chi’n dethol enw defnyddiwr a chyfrinair eich hun, ond rydych chi’n cydnabod y gallwn ni wrthod caniatáu, neu fynnu eich bod yn newid, unrhyw enw defnyddiwr sy’n personadu (impersonate) person arall neu sy’n torri amodau darpariaeth Adran “Cynnwys a Gynhyrchwyd gan y Defnyddiwr” isod.
Bydd gan ddefnyddwyr cofrestredig fynediad i nodweddion ychwanegol o’r fath ar ein gwefan fel i ni bennu o dro i dro yn ein disgresiwn unigol. Gall nodweddion ychwanegol o’r fath gynnwys:
• (a) y cyfleuster i gyflawni proffil personol manwl ar y wefan, i gyhoeddi’r proffil yma ar y wefan, ac i gyfyngu’r cyhoeddiad o’r proffil yma i grwpiau neu unigolion penodol a gofrestrwyd ar y wefan;
• (b) y cyfleuster i ymuno â grwpiau ar y wefan, ac i rannu gwybodaeth ymhlith aelodau’r grŵp;
• (c) y cyfleuster i anfon negeseuon preifat drwy ddefnyddio’r wefan i grwpiau neu unigolion penodol ar y wefan.
Mae’n bosib y byddwn ni’n analluogi enw defnyddiwr a chyfrinair, dileu cyfrifon, a dileu unrhyw wybodaeth sy’n gysylltiedig â chyfrif, gan ddefnyddio ein disgresiwn unigol heb rybudd neu esboniad.

Defnyddwyr Cofrestredig

Bydd gwybodaeth bersonol a gyflwynwyd i ni drwy’r wefan hon yn cael eu defnyddio ar gyfer y pwrpasau a nodwyd yn y polisi preifatrwydd hwn neu mewn adrannau perthnasol ar y wefan.
Mae’n bosib y gallwn ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol er mwyn:
• (a) gweinyddu’r wefan;
• (b) gwella eich profiad o bori drwy bersonoli’r wefan;
• (c) galluogi’ch defnydd o wasanaethau sydd ar gael ar y wefan;
• (d) gyrru hysbysiadau ebost rydych chi wedi rhoi gwybod i ni yr hoffech eu derbyn;
• (e) darparu trydydd parti gydag ystadegau ynghylch ein defnyddwyr – ond ni ddefnyddir y wybodaeth er mwyn adnabod unrhyw ddefnyddiwr unigol;
• (f) delio gydag ymholiadau a chwynion a wneir gennych neu amdanoch chi mewn perthnasedd â’n gwefan;
Lle byddwch chi’n darparu gwybodaeth bersonol ar gyfer ei gyhoeddi ar ein gwefan, fy fyddwn yn cyhoeddi ac yn defnyddio’r wybodaeth mewn modd arall yn unol â’r drwydded rydych chi’n eu caniatáu ar ein cyfer ni. Ni fyddwn heb eich caniatâd yn darparu eich gwybodaeth bersonol i unrhyw drydydd parti ar gyfer marchnata uniongyrchol.

Cynnwys a Gynhyrchwyd gan y Defnyddiwr

Oddi fewn i’r telerau defnyddio hyn, mae “cynnwys eich defnyddiwr” yn cyfeirio at ddeunydd (gan gynnwys ond heb ei gyfyngu i destun, lluniau, deunydd sain, deunydd fideo, a deunydd audio-visual) rydych chi’n ei gyflwyno ar ein gwefan, am beth bynnag pwrpas.
Rydych chi’n caniatáu i ni ddefnyddio trwydded fyd-eang, di-alw yn ôl, nad yw’n unigryw i ni (non-exclusive), sy’n rhydd o freindal, i ni ddefnyddio, atgynhyrchu, addasu, cyhoeddi, cyfieithu a dosbarthu cynnwys eich defnyddiwr mewn cyfryngau sy’n bodoli eisoes neu mewn cyfryngau a gyflwynir yn y dyfodol. Rydych chi hefyd yn rhoi’r hawl i ni dan-drwyddedu’r hawliau hyn, a’r hawl i weithredu pan fo’r hawliau hyn yn cael eu torri.
Rhaid i gynnwys eich defnyddiwr beidio â thorri’r gyfraith neu fod yn anghyfreithlon, rhaid iddo beidio â thorri hawliau cyfreithiol unrhyw drydydd parti, ac ni ddylai fod yn gallu arwain at gamau cyfreithiol boed hynny yn eich erbyn chi neu ni neu trydydd parti (ym mhob achos dan unrhyw ddeddf cymwys).
Rhaid i gynnwys eich defnyddiwr (a’i gyhoeddiad ar ein gwefan) beidio:
• (a) bod yn enllibus neu’n anwir a’n faleisus;
• (b) bod yn aflan neu’n anweddus;
• (c) torri unrhyw hawliau hawlfraint, hawliau moesol, hawliau cronfa ddata, hawliau nod masnach, hawliau dylunio, right in passing off, neu unrhyw hawliau eiddo deallusol arall;
• (d) torri unrhyw hawliau i hyder, hawliau i breifatrwydd, neu hawliau dan ddeddfwriaeth gwarchod data;
• (e) cynnwys unrhyw gyngor esgeulus neu gynnwys unrhyw ddatganiad esgeulus;
• (f) cynnwys anogaeth i gyflawni trosedd;
• (g) bod yn ddirmyg i unrhyw lys, neu’n torri unrhyw orchymyn llys;
• (h) torri deddfwriaeth casineb hiliol neu grefyddol neu unrhyw ddeddfwriaeth gwahaniaethu;
• (i) bod yn gableddus;
• (j) torri deddfwriaeth cyfrinachau swyddogol;
• (k) torri unrhyw oblygiad cytundebol sy’n ddyledus i unrhyw berson;
• (l) darlunio trais mewn modd echblyg, graffig neu ddi-alw-amdano;
• (m) bod yn bornograffig neu’n rhywiol eglur;
• (n) bod yn anghywir, anwir, gwallus neu’n gamarweiniol;
• (o) a bod wedi ei wneud i fyny o neu’n cynnwys unrhyw gyfarwyddiadau, cyngor neu wybodaeth arall y mae’n bosib i’w cyflawni, os byddai eu gweithredu, yn achosi salwch, anaf neu farwolaeth, neu unrhyw golled neu ddifrod arall;
• (p) sbam) parhaus;
• (q) bod yn sarhaus, twyllodrus, bygythiol, harasio, neu aflonyddu, atgas, gwahaniaethol neu enynnol; neu
• (r) achosi blinder neu boen, anghyfleustra, neu bryder diangen i unrhyw berson.
Rhaid i gynnwys eich defnyddiwr fod yn addas, moesgar, chwaethus ac yn unol â’r safonau moesol ac ymddygiad a dderbynnir yn gyffredinol ar y we.
Rhaid i chi beidio defnyddio ein gwefan ni i gysylltu unrhyw wefan neu dudalen gwe sy’n cynnwys deunydd a fyddai, pe bai wedi ei bostio ar ein gwefan ni, yn torri’r ddarpariaeth a geir yn y telerau defnyddio hyn.
Rhaid i chi beidio â chyflwyno unrhyw ddeunydd y defnyddiwr i’r wefan sydd yn neu sydd erioed wedi ei fygwth i fod yn neu sydd yn destun i unrhyw achos cyfreithiol neu gŵyn arall tebyg.
Rydym ni’n cadw’r hawl i olygu neu ddileu unrhyw ddeunydd a gyflwynir i’n gwefan, neu a storiwyd ar ein gweinyddion, neu sydd wedi ei gwesteia neu a gyhoeddwyd ar ein gwefan.
Er gwaethaf ein hawliau dan y telerau defnyddio mewn perthynas â chynnwys y defnyddiwr, nid ydym yn ymrwymo i fonitro cyflwyno cynnwys o’r fath, neu gyhoeddi cynnwys o’r fath, ar ein gwefan.

Gwarantau Cyfyngedig

Rydych chi’n cydnabod fod rhywfaint o’r wybodaeth a gyhoeddir ar y wefan hon yn cael ei gyflwyno gan ddefnyddwyr, ac nad ydym fel arfer yn adolygu, golygu, neu’n cymeradwyo gwybodaeth o’r fath. Nid ydym ni’n gwarantu cyflawnrwydd na chywirdeb y wybodaeth a gyhoeddwyd ar y wefan hon; ac nid ydym yn ymrwymo i sicrhau bod y wefan yn parhau i fod ar gael neu fod y wybodaeth ar y wefan yn parhau i fod yn gyfredol.
I’r graddau eithaf a ganiateir gan gyfreithiau cymwys rydym ni’n eithrio pob cynrychiolaeth, gwarantau ac amodau sy’n berthnasol i’r wefan hon a’r defnydd o’r wefan hon (gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig, i unrhyw warantau ymhlyg yn y gyfraith o ansawdd boddhaol, addasrwydd at y diben a/neu ddefnyddio gofal rhesymol a medr).

Cyfyngiadau ac Eithriadau o Atebolrwydd

Does dim yn y telerau defnyddio hyn a fyddai yn: (a) cyfyngu neu eithrio ein cyfrifoldeb ni neu chi dros farwolaeth neu anaf personol yn deillio o esgeulustod; (b) cyfyngu neu eithrio ein cyfrifoldeb ni neu chi dros dwyll neu camarweinied twyllodrus; (c) cyfyngu unrhyw atebolrwydd gennym ni neu chi mewn unrhyw ffordd nad yw’n cael ei ganiatáu dan gyfreithiau cymwys; neu (d) eithrio unrhyw atebolrwydd gennym ni neu chi nad yw o bosib yn cael eu heithrio dan gyfreithiau cymwys.
Mae’r cyfyngiadau ac eithriadau o atebolrwydd a nodwyd yn yr Adran hon ac mewn adrannau arall yn y termau defnyddio hyn yn: (a) amodol i’r paragraff blaenorol; ac (b) yn rheoli pob achos o atebolrwydd sy’n codi dan y telerau defnyddio neu mewn perthnasedd â thestun y termau defnyddio, gan gynnwys atebolrwydd sy’n codi mewn contract, mewn camwedd (gan gynnwys esgeulustod) a thorri dyletswydd statudol.
Tra bod y wefan a’r wybodaeth a gwasanaethau a geir ar y wefan yn cael eu darparu yn rhad ac am ddim, ni fyddwn ni’n atebol am unrhyw golled neu ddifrod o unrhyw fath.
Ni fyddwn ni’n atebol i chi mewn perthynas i unrhyw golled sy’n deillio o unrhyw ddigwyddiad neu ddigwyddiadau sydd tu hwnt i’n rheolaeth resymol ni.
Ni fyddwn ni’n atebol i chi mewn perthynas i unrhyw golled busnes, gan gynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i) golled neu ddifrod i elw, incwm, refeniw, defnydd, cynhyrchiad, cynilo disgwyliedig, busnes, contractau, cyfleoedd masnachol neu ewyllys da. Bydd y cyfyngiadau ac eithriadau o atebolrwydd a geir yn y paragraff hwn yn gymwys pe bai’r atebolrwydd mewn cwestiwn yn deillio o unrhyw fyrbwylltra, a/neu atgasedd personol neu dorri telerau contract ai pheidio.
Ni fyddwn ni’n atebol i chi mewn perthnasedd i unrhyw golled neu ddifrod arbennig, anuniongyrchol, neu ôl-ddilynol.
Rydych chi’n derbyn fod gennym ni ddiddordeb mewn cyfyngu atebolrwydd personol ein swyddogion a gweithwyr. Gan ystyried hynny, rydych chi’n derbyn ein bod ni’n endid atebolrwydd cyfyngedig ac yn cytuno na fyddwch chi’n dod ag unrhyw gais personol yn erbyn swyddogion neu weithwyr unigol mewn perthynas â cholledion rydych chi’n ei brofi mewn cysylltiad â’r wefan neu’r termau defnyddio hyn. Ni fydd hyn, wrth gwrs, yn cyfyngu neu’n eithrio atebolrwydd y cwmni ei hun am weithredoedd ac esgeulustod ein swyddogion a gweithwyr.
Rydych chi’n cytuno i’r cyhoeddiad o sylwadau, adolygiadau a/neu adborth sy’n berthnasol i chi, gan eraill, ar ein gwefan. Rydych chi’n cydnabod y gall sylwadau, adolygiadau a/neu adborth o’r fath fod yn feirniadol, difenwol neu’n anghyfreithlon fel arall; ac rydych chi’n cytuno na fyddech chi’n ein dal ni yn atebol i unrhyw sylwadau, adolygiadau a/neu adborth o’r fath, heb ystyried pe baem ni’n ymwybodol neu pe ddylen ni i fod yn ymwybodol o sylwadau, adolygiadau a/neu adborth o’r fath.

Iawndal

Drwy hyn rydych yn indemnio ni ac yn ymgymryd â chadw ni wedi indemnio yn erbyn unrhyw golled, difrod, costau, atebolrwydd a threuliau (gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i dreuliau cyfreithiol ac unrhyw gyfansymiau a dalwyd gennym ni i drydydd parti fel ardrefniant i gais neu anghydfod ar gyngor ein hymgynghorwyr cyfreithiol) a achosir neu dioddefwyd gennym ni a godwyd yn ganlyniad i unrhyw dor gennych chi o unrhyw ddarpariaeth o’r termau defnyddio hyn, neu yn codi o unrhyw honiad eich bod chi wedi torri unrhyw ddarpariaeth o’r termau defnyddio hyn.

Torri’r Termau Defnyddio hyn

Heb ragfarn i unrhyw o’n hawliau arall dan y telerau defnyddio hyn, os byddwch chi’n torri’r termau defnyddio hyn mewn unrhyw ffordd, neu ein bod ni’n rhesymol drwgdybio eich bod wedi torri’r telerau defnyddio mewn unrhyw ffordd, mae’n bosib y byddwn yn:
• (a) gyrru un neu fwy o rybuddion swyddogol;
• (b) atal eich mynediad i’r wefan dros dro;
• (c) eich gwahardd chi’n barhaol rhag cael mynediad i’r wefan;
• (d) rhwystro cyfrifiaduron gan ddefnyddio eich cyfeiriad IP rhag cael mynediad i’r wefan;
• (e) cysylltu â’ch cyflenwr gwasanaeth rhyngrwyd a gwneud cais eu bod yn rhwystro eich mynediad i’r wefan;
• (f) dod ag achos llys ein eich erbyn chi am dor contract neu fel arall;
• (g) atal a/neu ddileu eich cyfrif gyda’r wefan; a/neu
• (h) dileu a/neu olygu unrhyw neu bob rhan o’ch cynnwys a gynhyrchwyd gan y defnyddiwr.
Lle byddwn ni’n atal neu wahardd neu flocio eich mynediad i’n gwefan neu adran o’n gwefan, rhaid i chi beidio â gweithredu i drechu ataliad neu waharddiad neu flocio o’r fath (gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i greu a/neu ddefnyddio cyfrif gwahanol).

Gwefannau Trydydd Parti

Mae ein gwefan yn cynnwys hypergysylltiadau i wefannau eraill sydd yn berchen i ac sy’n cael eu gweithredu gan drydydd parti. Nid yw’r dolenni hyn yn argymhellion. Nid oes gennym ni reolaeth dros gynnwys gwefannau trydydd parti, ac nid ydym ni’n derbyn cyfrifoldeb drostynt neu unrhyw golled neu ddifrod sy’n codi o ganlyniad i’w defnyddio.

Cystadlaethau

O dro i dro mae’n bosib y byddwn yn rhedeg cystadlaethau, rafflau am ddim a/neu hyrwyddiadau eraill ar ein gwefan. Bydd y rhain yn amodol ar delerau ac amodau ar wahân (y byddwn ni’n eu gwneud ar gael i chi fel bo’n briodol).

Amrywiad

Mae’n bosib y byddwn ni’n adolygu’r telerau defnyddio hyn o dro i dro. Bydd telerau defnyddio yn gymwys ar gyfer y defnydd a wnaed o’n gwefan o ddyddiad cyhoeddi’r telerau defnyddio a adolygwyd ar ein gwefan. Gwiriwch y dudalen hon yn rheolaidd os gwelwch yn dda er mwyn sicrhau eich bod yn gyfarwydd â’r fersiwn gyfredol.

Aseiniad

Mae’n bosib y byddwn ni’n trosglwyddo, is-gontractio neu fel arall delio gyda’n hawliau a/neu oblygiadau dan y telerau defnyddio hyn heb eich hysbysu neu dderbyn eich caniatâd.
Rhaid i chi beidio â throsglwyddo, is-gontractio neu fel arall delio gyda’ch hawliau a/neu oblygiadau dan y telerau defnyddio hyn.

Toradwyedd

Os bydd unrhyw lys neu awdurdod cymwys arall yn barnu bod unrhyw un o’r Amodau hyn (neu ran ohonynt) yn anghyfreithlon ac/neu yn ddi-rym neu’n anorfodadwy, bydd yr amodau sy’n weddill yn para mewn grym llawn. Os oes unrhyw o’r amodau hyn yn anghyfreithlon a/neu anorfodadwy pe bai rhan ohono yn cael ei ddileu, ystyrir y rhan honno wedi ei ddileu, a bydd gweddill y ddarpariaeth yn parhau i fod mewn grym.

Eithrio Hawliau Trydydd Parti

Mae’r telerau defnyddio hyn er lles chi a ni, ac nid ydym yn eu bwriadu i fod o fudd i drydydd parti neu i gael eu gorfodi gan unrhyw drydydd parti. Mae ymarfer ein hawliau ni a chi mewn perthnasedd â’r termau defnyddio hyn ddim yn amodol ar ganiatâd unrhyw drydydd parti.

Y Cytundeb Lawn

Mae’r termau defnyddio hyn, ynghyd â’n polisi preifatrwydd, yn ffurfio’r cytundeb cyfan rhyngoch chi a ni mewn perthynas i’ch defnydd chi o’n gwefan ni, ac yn disodli pob cytundeb blaenorol mewn perthynas i’ch defnydd chi o’r wefan hon.

Cyfraith Rheoli ac Awdurdodaeth

Bydd y telerau defnyddio hyn yn cael eu llywodraethu dehongli yn unol â chyfreithiau Lloegr, a bydd unrhyw anghydfod mewn perthynas â’r telerau defnyddio hyn yn gymwys i awdurdodaeth anghyfyngedig llysoedd Cymru a Lloegr.

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias.

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest