Ganed Marian Bryfdir yng Ngwynedd, Gogledd Cymru. Astudiodd yn yr Academi Gerdd Frenhinol a bu’n canu gydag Opera Gŵyl Glyndebourne ac yn y Tŷ Opera Brenhinol, Covent Garden, cyn arbenigo mewn opera-mewn-addysg ac addysgu’r llais.
Dyfarnwyd iddi Gymrodoriaeth Goffa Arglwydd Harlech am ei gwaith â chantorion ifainc. Bu Marian Bryfdir yn gweithio am sawl blwyddyn yn Andalwsia fel perfformwraig a hyfforddwraig y llais, gan gyd-weithio â’r actor-cyfarwyddwr Jose-Maria Penela ar gyrsiau (nid ar gyfer perfformwyr yn unig, ond hefyd ar gyfer therapyddion lleferydd, cyfieithwyr ar y pryd ac eraill sy’n defnyddio’r llais yn broffesiynol).
Cyn bo hir fe gyhoeddir eu llyfr gwaith ar gyfer llais canu a llais lefaru, mewn fersiwn Cymraeg. Yn ei “Stiwdio Llais” yng Ngogledd Cymru, cynigia hyfforddiant arbenigol i gantorion ac actorion ar dechnegau a repertoire. Trefna gyrsiau byrion o adferiad lleisiol ar gyfer unigolion sydd â thrafferthion lleisiol o bob math, gan gynnal hefyd gyrsiau byrion ar gyfer athrawon canu ifainc.

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias.

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

You have Successfully Subscribed!