Astudiodd Ann y llais a’r piano gyda Colin Jones a Mair Carrington Roberts yng Ngholeg Cartrefle, Wrecsam cyn graddio yn Academi Brenhinol yr Alban (RSAMD) Glasgow.
Cychwynnodd ei gyrfa fel athrawes Ysgol Gynradd ac yna bu’n Bennaeth Cerdd yn Ysgol Gyfun Llangefni am bymtheg mlynedd. Erbyn hyn mae’n diwtor gyda Gwasanaeth Cerdd Ysgolion Môn a Gwynedd a Chanolfan Gerdd William Mathias ac yn ymfalchïo yn llwyddiant nifer o’i disgyblion mewn arholiadau ABRSM ac mewn Eisteddfodau ar lefel Cenedlaethol gan gynnwys Eisteddfod Genedlaethol Bodedern 2017.
Ann sy’n gyfrifol am hyfforddi, y gosodiadau Cerdd dant a’r trefniannau lleisiol i “Edern”, yr ensemble lleisiol buddugol yn Eisteddfod Genedlaethol 2016 ac Ann yw cyfeilydd swyddogol Côr Ieuenctid Môn.
Mae Ann wedi ail gydio mewn cystadlu a bu’n llwyddiannus yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2015 a 2016 ar yr Unawd Soprano.
Yn ogystal a chanu mewn cyngherddau a chymanfaoedd canu mae’n gyfeilydd achlysurol i Only Boys Aloud Caergybi ac yn gyfeilydd swyddogol mewn nifer o Eisteddfodau lleol.

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias.

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

You have Successfully Subscribed!