Dylan Williams

Dylan Williams

Dechreuodd chwarae’r cornet yn ddeg oed yn yr ysgol gynradd a chwarae mewn nifer o fandiau lleol fel y prif cornedydd drwy ei amser yn yr ysgol. Enillodd wobr yr unawdydd gorau yng Ngogledd Cymru yn 1995 cyn mynd i astudio cerdd yng Ngholeg Prifysgol Salford, Manceinion gan arbenigo mewn bandiau pres. Tra yn y coleg roedd yn aelod o fand pres A yr adran gerdd, un o fandiau colegol gorau yn Ewrop ar y pryd. Roedd yn hynod o lwcus yn y coleg i dderbyn hyfforddiant gan gerddorion fel David King, Roy Newsome a Peter Graham Yn dilyn gradd anrhydedd dosbarth cyntaf, dechreuodd weithio fel tiwtor pres i Wasanaeth Ysgolion William Mathias.
Mae’n dysgu yn ysgolion rhanbarth Caernarfon ac yn arweinydd ar fand iau rhanbarth Caernarfon sydd â 125 o aelodau! Mae hefyd yn arweinydd band cyngerdd Gwynedd a Môn ac yn diwtor i’r band pres iau a hyn Gwynedd a Môn. Mae wedi caell llwyddiant ysgubol gyda band pres Ysgol Bontnewydd wrth iddynt guro yn Eisteddfod yr Urdd 2013 a 2014 a hefyd curo pencampwriaeth Prydain yn 2013 a 2014; yr unig fand mewn hanes i guro’r ddwy gystadleuaeth yma’r un flwyddyn. Mae hefyd wedi cael llwyddiant yn arwain band chwyth Ysgol uwchradd Brynrefail wrth iddynt guro yn Eisteddfod yr Urdd 2014. Mae yn credu yn gryf mewn rhoi cyfle i bob plentyn dderbyn gwersi offerynnol ac yn pwysleisio fod cerddoriaeth i fod yn hwyl i bawb!

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias.

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

You have Successfully Subscribed!