Rhiannon Mathias

Rhiannon Mathias

Mae Dr Rhiannon Mathias ffliwtydd ac awdur gyda chryn ddiddordeb ym maes cerddoriaeth gyfoes.
Astudiodd gerddoriaeth ym Mhrifysgol Surrey a Choleg Sant Ioan, Caergrawnt, cyn parhau ei hymchwil ar Schoenberg a Stravinsky ym Mhrifysgol Reading.
Mae ganddi brofiad helaeth fel darlithydd, darlledwraig a siaradwr cyhoeddus, ac mae Rhiannon yn cael ei chydnabod fel arbenigwraig ar gerddoriaeth Grace Williams, Elizabeth Maconchy ac Elisabeth Lutyens.
Mae hefyd yn chwareydd ffliwt eithriadol o fedrus ac wedi bod yn diwtor CGWM ers 2005.

Marie-Claire Howorth

Marie-Claire Howorth

Mae Marie-Claire Howorth yn gerddor proffesiynol creadigol sy’n ymdrechu i ysbrydoli. Mae ganddi brofiad helaeth o weithio mewn ysgolion a chydweithio ag amryw o bartneriaid ar brosiectau. Mae ganddi nifer o flynyddoedd o brofiad yn dysgu chwythbrennau fel athrawes beripatetig i Gwasanaeth Ysgolion William Mathias ac wedi dysgu’r clarinét, sacsoffon a phiano yn y Ganolfan ers iddo gychwyn.
Mae Marie-Claire wedi ei chofrestru fel Ymarferwr Creadigol ar gynllun Celfyddydau a dysgu creadigol newydd y Cyngor Celfyddydau. Mae hi wedi gweithio gyda’r Ganolfan ar nifer o brosiectau megis Caru Cerdd, Clwb Plant y Rhyl, Doniau Cudd, a Singing for the Brain gyda’r Gymdeithas Alzheimer. Gyda diddordeb mewn sut mae pobl yn dysgu a rhyngweithio, mae hi yn mwynhau ei rôl fel siaradwr gwadd ym Mhrifysgol Cymru, Bangor, ar gyfer y modiwl Cerdd yn y Gymuned.
Marie-Claire sy’n sgwennu cynlluniau’r gwersi a’r caneuon ar gyfer Camau Cerdd. Mae hi’n rhannu pob agwedd o’i dulliau arloesol a defnydd o’r adnoddau gydag ymarferwyr Camau Cerdd newydd y hyfforddir ganddi hi gan sicrhau bod mwy o blant yn cael y cyfleoedd i dderbyn y profiadau cyfoethog o ddysgu a ddarperir gan Camau Cerdd.

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias.

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

You have Successfully Subscribed!