Cerddorfa gymunedol i Gaernarfon yn taro tant yn ystod eu cyfarfod cyntaf

Cyhoeddwyd ar 28 Mawrth, 2019

Ar y 5ed o Fawrth, mi gynhaliwyd ymarfer cyntaf ensemble offerynnol newydd i oedolion, Cerddorfa Gymunedol Caernarfon, yng Nghaernarfon.

Dan arweiniad y sielydd, Nicki Pearce o Fae Colwyn a Steven Evans, yn wreiddiol o Gaernarfon fel repetiteur, mae’r gerddorfa gymunedol yn gyfarfod ar nosweithiau Mawrth o 8yh-9.15yh yn Theatr Seilo yng Nghaernarfon.

Mynychodd un-ar-bymtheg o aelodau yr ymarfer cyntaf, gyda thri arall yn ymuno yn yr ail wythnos.

Mae hi wedi bod yn freuddwyd gan Nicki Pearce, arweinydd y gerddorfa, i sefydlu cerddorfa i oedolion ers blynyddoedd. Dywedodd Nicki:

“Dwi wrth fy modd fy mod i wedi sefydlu cerddorfa gymunedol ar gyfer oedolion yma yng Nghaernarfon o’r diwedd.”

“Mae gymaint o oedolion sydd yn dysgu a sydd wedi bod yn cael gwersi cerddoriaeth un-i-un a mae hyn yn ffordd wych iddynt ddod ynghyd i gael hwyl drwy gerddoriaeth.”

“Mae o hefyd yn ffordd dda i oedolion sydd efallai heb gyffwrdd yn eu offerynnau ers blynyddoedd i ail-gydio ynddi eto ac i gael tro mewn awyrgylch gyfeillgar a chefnogol.”

Mae’r fenter newydd yn cael ei drefnu gan Ganolfan Gerdd William Mathias, sydd wedi’i leoli yn y Galeri yng Nghaernarfon ac yn darparu hyfforddiant gerddorol o safon uchel, yn ogystal a threfnu amrywiaeth o weithgareddau gymunedol drwy Gymru.

Fe sylweddolodd Meinir Llwyd, cyfarwddwr Canolfan Gerdd William Mathias, fod angen y math hwn o ensemble yng Nghaernarfon. Dywedodd:

“Mae Nicki Pearce a minnau wedi bod yn trafod y posibilrwydd o greu cerddorfa fyddai’n cynnig cyfleon i oedolion i ddod ynghyd i gymdeithasu ac i fwynhau creu cerddoriaeth ers peth amser.”

“Roedd Steven Evans, sydd wedi dechrau rhoi gwersi piano yn y ganolfan yn ddiweddar wedi mynegi diddordeb mewn bod yn rhan o’r fenter hefyd.”

“Mae hi’n ddiddorol gweld fod y nifer o oedolion sydd yn derbyn gwersi un-i-un yng Nghanolfan Gerdd William Mathias wedi cynyddu dros y blynyddoedd diwethaf, sydd yn newyddion da iawn.”

“Er hyn, roeddent yn gweld y galw i ddarparu mwy o gyfleon i’r oedolion sydd yn derbyn gwersi un-i-un i gymryd rhan mewn hyfforddiant grŵp yn ogystal a annog y rhai oedd arfer chwarae offeryn – efallai pan roeddent yn blentyn, i ail-gydio yn eu hofferynnau eto.”

Un o’r aelodau a wnaeth fwynhau’r ymarfer cyntaf oedd Gwyneth M Davies o Benllech sy’n chwarae’r Cornet Bb.

“Dim ond yn ddiweddar iawn dw’i wedi bod yn derbyn gwersi, er fy mod i wedi bod yn chwarae’r corn ers rhyw ddeng mlynedd.”

“Mi ydw i wrth fy modd â cherddoriaeth – ac yn aelod brwd o Seindorf LSW ynghyd â Chôr Hamdden Mathias – côr lleisiau merched sy’n cyfarfod ar brynhawniau Iau yng Nghaernarfon.”

“I ddweud y gwir ro’n i reit nerfus cyn yr ymarfer cyntaf – a ddim yn gwybod beth i ddisgwyl.”

“Ond dan ni wedi jelio yn dda iawn erbyn hyn a dw’i wedi neud ffrindiau newydd – dan ni’n gefnogol iawn o’n gilydd a mae pawb i weld yn mwynhau.”

“Mae’r arweinydd Nicki Pearce yn fendigedig – mae hi’n sylweddoli bod ni i gyd o lefelau gwahanol, ac yn cymryd hyn i ystyriaeth wrth ddewis y rhannau. Fe wnaeth o godi fy nghalon fy mod i’n medru chwarae’r rhan ges i.”

“Dw’i hefyd wedi bod yn annog fy ffrindiau i ymuno – mae ganddyn nhw ddiddordeb ac pob tro yn gofyn i mi sut mae’r ymarferion wedi mynd – gobeithio y dawn nhw i roi cynnig ar y gerddorfa.”

Un o’r aelodau wnaeth fwynhau’r ymarfer cyntaf oedd Desmond Burton o Fangor a fu’n diwtor Saesneg dramor ers bron i 25 mlynedd. Dywedodd Desmond:

“Dim bwys beth yw eich profiad na’ch lefel, os ydych yn meddwl y buasech yn mwynhau chwarae cerddoriaeth gydag eraill, dewch i ymuno gyda ni yn y Gerddorfa Gymunedol. Dydi llawer ohonom ni erioed wedi chwarae mewn cerddorfa o’r blaen, felly peidiwch a phoeni y bydd pawb arall yn well na chi, oherwydd mae’n siŵr na fyddan nhw!”

Roedd Nicki Pearce a Steven Evans yn falch iawn o weld amrywiaeth o offerynnau. Yn ôl Steven:

“Mi wnes i feddwl y basa hi’n anodd cael chwaraewyr chwyth a phres – ond ni chafom unrhyw drafferth o gwbl – er mi fuasen yn gallu gwneud efo mwy o feiolinwyr!”

Ers yr ymarfer cyntaf mae mwy o aelodau wedi ymuno a mae croeso cynnes yn disgwyl aelodau newydd a fyddai’n hoffi ymuno gyda’r gerddorfa.

Mi fydd cyfres newydd Cerddorfa Gymunedol Caernarfon yn cychwyn ar y 9fed o Ebrill.

I gofrestru ac am fwy o wybodaeth, caiff aelodau eu hannog i gysylltu gyda Canolfan Gerdd William Mathias.

Gwneud Rhodd

Hoffech chi gefnogi gwaith elusen Canolfan Gerdd William Mathias?

Digwyddiadau i Ddod

Erthyglau Arall

2017 Wales Harp Festival

2017 Wales Harp Festival

12 &13 Ebrill 2017: Dathlu Telynau Iwerddon a Chymru. Cynhelir Gŵyl Delynau Cymru ar y 12fed a’r 13eg o Ebrill yng nghanol bwrlwm Galeri Caernarfon. Y Cyfarwyddwr yw’r delynores Elinor Bennett a bydd yr Ŵyl yn cynnwys cwrs deuddydd i delynorion yn ogystal â...

Cyngerdd Siambr yn Nghanolfan Fwyd Bodnant

Cyngerdd Siambr yn Nghanolfan Fwyd Bodnant

Bydd y delynores Elinor Bennett a’r sielydd Nicki Pearce yn ymddangos mewn cyngerdd a gynhelir gan Canolfan Gerdd William Mathias yng Nghanolfan Bwyd Cymru Bodnant am 4:00yp ar y 29 Ionawr 2017. Mae’r delynores a’r sielydd blaenllaw yn diwtoriaid yn Canolfan Gerdd...

Siec o £7,000 i CGWM gan y Loteri Genedlaethol

Siec o £7,000 i CGWM gan y Loteri Genedlaethol

Cafodd Canolfan Gerdd William Mathias gryn syndod pan ddaeth un o chwaraewyr y Loteri Genedlaethol draw i ddweud bod eu cais am nawdd wedi bod yn llwyddiannus. Cyflwynwyd siec o £7,000 i’r Ganolfan fel rhan o ymgyrch ‘Diolch Cymru’ y Loteri Genedlaethol. Mae’r ymgyrch...

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias.

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

You have Successfully Subscribed!

Share This